info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Uzsākta Saldus novada teritorijas plānojuma izstrāde

Saldus novada domes 2022. gada 31. oktobra sēdē (protokols Nr. 19, § 17) tika pieņemts lēmums “Par Saldus novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Pašvaldības teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, t. sk. funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Teritorijas plānojumu izstrādā visai administratīvajai teritorijai vai tās daļai.

Vai zini, ka ar teritorijas plānojumu var:

 • mainīt ciemu un pilsētu robežas, ietverot vai izslēdzot Tavu īpašumu no ciema vai pilsētas teritorijas;
 • noteikt Tavu īpašumu kā esošu ainaviski vērtīgā teritorijā;
 • palielināt vai samazināt minimālo nesadalāmo zemes vienības platību Tavam īpašumam;
 • noteikt maksimālo ēku augstumu, ko savā īpašumā varēsi uzbūvēt;
 • paredzēt turpmāko izmantošanu Tavam īpašumam;
 • noteikt, ar kāda veida uzņēmējdarbību Tu varēsi savā īpašumā nodarboties;
 • uzlabot uzņēmējdarbības iespējas;
 • paredzēt jaunas ielas un ceļus;
 • palielināt vai samazināt autostāvvietu skaitu Saldus pilsētā;
 • un daudz citu lietu.

Ja Tev ir viedoklis par Saldus novada un sava īpašuma turpmāko izmantošanu, aicinām to izteikt līdz šī gada 15. augustam:

 • Laurai Zariņai-Skapstei (Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļas Teritorijas plānošanas un vides pārvaldības daļas vadītāja), tālrunis 25 479 824, e-pasts laura.zarina-skapste@saldus.lv;
 • teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” pārstāvei Anitai Beikulei, e-pasts anita@g93.lv;
 • sūtīt Saldus novada pašvaldībai pa pastu – Striķu ielā 3, Saldū, Saldus novadā, LV-3801, vai iesniegt personīgi klientu apkalpošanas centrā vai pagasta pārvaldē.