info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Pieņemts Kuldīgas novada pašvaldības 2020. gada budžets

23. janvārī Kuldīgas novada domes deputāti pieņēma Kuldīgas novada pašvaldības 2020. gada budžetu. Tas atspoguļo pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē. Budžetā kā prioritātes izvirzītas novada iedzīvotāju labklājība, izglītības un kultūras infrastruktūra, uzņēmējdarbības attīstība, pievilcīga dzīves vide pilsētā un pagastos, Kuldīgas vecpilsēta un izcili pasākumi.

“Esmu gandarīta, ka pēc vairākus mēnešus ilga darba esam apstiprinājuši sabalansētu, uz attīstību vērstu pašvaldības 2020. gada budžetu. Tas ļaus pašvaldībai gan parūpēties par iedzīvotāju labklājību, gan uzlabot ielas, ceļus, skolas, kā arī īstenot daudz citu svarīgu darbu gan Kuldīgā, gan novada pagastos, lai dzīvot un strādāt Kuldīgas novadā būtu vēl ērtāk un patīkamāk. Paldies visiem, kuri piedalījās budžeta sagatavošanā un nāca ar iniciatīvām par to, kas vēl mūsu novadā būtu nepieciešams,” pauž Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

Budžets – sabalansēts

Budžets ir sabalansēts – plānotie ieņēmumi kopā ar uzkrātajiem naudas līdzekļiem, kā arī saņemamajiem un atmaksājamiem aizņēmumiem (4,54 miljoni EUR) nosedz 36,16 miljonu EUR apmērā plānotos izdevumus.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2020. gadā plānoti 31,62 miljoni EUR, kas ir par 2,81 miljoniem vairāk nekā bija sākotnēji plānots 2019. gadā. Pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 10 miljoni EUR jeb par 225 tūkstošiem EUR mazāk nekā pērn. Savukārt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumos paredzēts iekasēt 1,68 miljonus EUR, kas ir par 100 tūkstošiem EUR mazāk nekā pērn. Pašvaldība šogad saņems no valsts budžeta kā mērķdotācijas un dotācijas 17,79 miljonus EUR. Šajā summā ietilpst ES projektu īstenošanai paredzētie līdzekļi 4,16 miljoni EUR, 7,52 miljoni EUR tiks saņemti no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, bet pārējās valsts mērķdotācijas 6,11 miljoni EUR paredzētas izglītībai un kultūrai.

Savukārt 2020. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti 36,16 miljoni EUR, kas ir par 6,27 miljoniem EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā faktiskā izpilde.

Galvenā prioritāte: iedzīvotāju labklājība

2020. gada budžeta galvenā prioritāte, tāpat kā iepriekš, ir novada iedzīvotāju labklājība. Pašvaldība turpinās sekmīgi iesāktos pasākumus iedzīvotāju atbalstam – turpināsies bērnu vecāku novērtētā brīvpusdienu programma. Tāpat kā līdz šim, pašvaldība apmaksās brīvpusdienas visiem skolēniem no 5. līdz 12. klasei, pirmsskolas vecuma bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas programmu piecus un sešus gadus vecajiem bērniem, kā arī segs pusi no summas, kas nepieciešama brīvpusdienām 1.–4. klašu skolēniem, jo valsts no šī gada uz pusi samazinājusi sava finansējuma daļu. Skolēni, tāpat kā līdz šim, varēs izmantot sabiedrisko transportu bez maksas, lietderīgi pavadīt laiku pašvaldības līdzfinansētās vasaras nometnēs, kā arī iegūt praktiska darba iemaņas darba praksēs pie novada uzņēmējiem.

Vēl pašvaldība turpinās atbalstīt tos vecākus, kuru bērniem pusotra gada vecumā nepietiek vietas pašvaldības bērnudārzā, līdzfinansējot licencētas aukles vai privātā bērnudārza pakalpojumus. Tāpat šogad pašvaldība turpinās īstenot ģimenēm draudzīgu atlaižu politiku vecāku maksai mūzikas, mākslas un sporta skolā, kā arī atlaides “3 plus Ģimenes kartes” īpašniekiem peldbaseina apmeklējumam.

Jaunums – jaundzimušā pabalsts ģimenēm

Atbalstot jaunās ģimenes, pēc Jauno kuldīdznieku padomes ierosinājuma Dome no šī gada ievieš jaundzimušā pabalstu, ko saņemt varēs, ja bērniņš un vismaz viens no vecākiem vismaz sešus mēnešus pirms bērniņa piedzimšanas ir deklarēts Kuldīgas novadā. Saistošie noteikumi par šī pabalsta piešķiršanu stāsies spēkā pēc to saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, taču gada sākumā dzimušo mazuļu vecāki var būt mierīgi – arī viņi saņems šo pabalstu.   

Atbalsts senioriem un citām sociālajām grupām

Arī 2020. gadā nestrādājošie seniori vecumā no 73 gadiem varēs izmantot iespēju 60 EUR apmērā braukt sabiedriskajā transportā novada teritorijā bez maksas. Tāpat no 75 gadu vecuma apaļās jubilejās seniori saņems 30 EUR pabalstu, bet 150 EUR no pašvaldības dāvanā saņems kāzu jubilāri, kuri svin savas ģimenes 50., 55., 60. vai turpmākās apaļās gadadienas. Pašvaldība turpinās atbalstīt seniorus, piedāvājot un līdzfinansējot aprūpes mājās, dienas centra un pansionāta pakalpojumu, kā arī sadarbojoties ar Kuldīgas senioru skolu.

Šogad turpināsies projektēšana, lai Liepājas ielā 14, Kuldīgā varētu izveidot daudzfunkcionālo centru, kur vajadzīgos pakalpojumus varēs saņemt cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem un bērni ar funkcionāliem traucējumiem, bet L. Paegles ielā 12, Kuldīgā varētu sākt sniegt sociālo pakalpojumu “Grupu dzīvokļi”.

Konkurētspējīgāks atalgojums

Pašvaldības plānotie budžeta ieņēmumi sniegs iespēju palielināt atalgojumu pirmsskolas pedagogiem, pedagogu palīgiem, sociālajiem un kultūras darbiniekiem, bāriņtiesas locekļiem, pašvaldības policistiem un citiem pašvaldības darbiniekiem, lai tas būtu konkurētspējīgāks. Tāpat pašvaldība turpinās stipendiju programmu studentiem – topošajiem skolotājiem, Kuldīgas slimnīcas ārstiem  un medicīnas māsām.

Arī šogad pašvaldība veicinās iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti, atbalstot viņu iniciatīvas konkursā “Darīsim paši”, kā arī līdzfinansēs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkursu. Budžetā ietverts līdzfinansējums sociālajām, kultūras un sporta biedrībām, kā arī “LEADER” sabiedriskā labuma projektiem.

Ieguldījumi izglītības un kultūras infrastruktūrā

Šajā gadā plānots turpināt pārbūvi Kuldīgas 2. vidusskolā, kur jāsakārto jaunā korpusa telpas, un V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā, kur vecā sporta zāle pārtop par multifunkcionālu centru un pārveidos arī citas telpas. Sāksies arī Kuldīgas Centra vidusskolas atjaunošana un stadiona izbūve. Pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” remontēs fasādi, bet pie “Bitītes” ierīkos stāvlaukumu. Turpināsies Pelču pils sakārtošana, ierīkojot lietusūdens novadīšanas sistēmu, pie Vārmes pamatskolas iecerēts uzlabot satiksmes drošību, bet Vilgāles pamatskolas ēkai, uz kuru pērn pārceltas arī pirmsskolas grupas, būvēs pandusu un sniega barjeru, kā arī uzstādīs rotaļu elementus, lai pirmsskolas grupu bērni varētu rotaļāties svaigā gaisā. Turpināsies Kuldīgas novada muzeja atvērtā krājuma veidošana Dzirnavu ielā 5, Kuldīgā.

Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai 

Uzlabojot infrastruktūru un sniedzot atbalstu uzņēmējiem, pavasarī turpināsies Jelgavas, Graudu un L. Paegles ielas pārbūve, kā arī sāksies Zaļās ielas pārbūve un Ēdoles ielas posma no autoceļa P118 līdz Krauļu ielai atjaunošana. Abus projektus pašvaldība īstenos ar ES fondu līdzfinansējumu. Vēl šogad ieplānots projektēt Lapegļu, Tehnikas, Virkas un Akmens ielu pārbūvi Kuldīgā. Lai uzlabotu ceļus novada pagastos, pašvaldība izmantos gan autoceļu fonda līdzekļus, gan no sava budžeta atvēlēs papildu līdzekļus 150 tūkstošu eiro apmērā autoceļu atjaunošanai pagastos ~ 25 km garumā.

Kā ierasts, pašvaldība rīkos konkursu “Uzņēmēju un amatnieku gada balva”, uzņēmēju dienu lauksaimniekiem un uzņēmēju brokastis, kā arī turpinās rīkot Restorānu nedēļu “Kuldīgas garša” pavasarī. Tāpat pašvaldība turpinās sadarboties ar LIAA Kuldīgas biznesa inkubatoru, mājražotāju kooperatīvu “Kuldīgas labumi” un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.

Pievilcīga dzīves vide pilsētā un pagastos

Turpinot veidot patīkamu dzīves vidi Kuldīgā, šogad iecerēts atjaunot gājēju laipas un tiltiņu Pilsētas dārzā, kā arī skatu laukumu un gājēju laipas pie Baznīcas ielas 34. Tāpat iecerēts izbūvēt gājēju ietvi Dārza ielas posmā no Vītolu līdz Grants ielai un sadarbībā ar AS “Latvijas Valsts ceļi” izveidot gājēju un velosipēdistu celiņu gar ceļu uz Skrundu no rotācijas apļa līdz Ābeļciemam. Putnudārzā un citur pilsētā ieplānots turpināt virsmas dubulto apstrādi grantētajās ielās, Virkas ielā 13 atjaunot auto stāvlaukumu un iedzīvotāju un viesu ērtībām izveidot sabiedrisko tualeti Pilsētas laukumā. Atbalstot jaunās ģimenes, Estrādes parkā izbūvēs bērnu rotaļu laukumu “Ķirbītis”, jaunus rotaļu laukumus ierīkos arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos Gaismas ielā 1A, Gaismas ielā 9A un Skuju ielā 2.

Pagastos bez īpašās uzmanības, kas jau vairākus gadus pievērsta lauku ceļu sakārtošanai, ieplānoti arī citi uzlabojumi. Pelču ciematā veidos aktīvās atpūtas laukumu un labiekārtos teritoriju, kā arī pārbūvēs “Ielu uz Avotiem”. Kurmālē pārbūvēs “Centra ceļu”, tīrīs Vilgāles ezeru, labiekārtos ezera pludmali un montēs jaunas trepes, kā arī projektēs bērnu rotaļu laukumu Priedainē. Ēdolē iekārtos Krišjāņa Valdemāra piemiņas vietu Dzirnavu dārzā, ierīkos ugunsdrošības sistēmu kultūras namā un veidos Ēdoles uzrakstu un gaisa dārzus. Īvandē plānots ierīkot pastaigu taku ap Dzirnavu dīķi un pārbūvēt zvanu torņus Zvinguļu un Apuzes kapsētā. Gudeniekos nojauks šķūni – aizsargnamu, bet Kabilē remontēs Piena ceļu un labiekārtos rotaļlaukuma teritoriju ciematā. Vārmē savukārt tīrīs centra dīķi un konservēs muižas klēti. Turlavas pagastā ierīkos ielu apgaismojumu Ķikuru ciematā un iegādāsies autobusu skolēnu pārvadāšanai. Rendā būvēs siltumtrasi līdz pagastmājai un labiekārtos ciemata teritoriju, bet Rumbas pagastā pārbūvēs pašvaldības pakalpojumu ēku Mežvaldē. Snēpelē labiekārtos rotaļlaukuma teritoriju un uzstādīs jaunas iekārtas, kā arī izstrādās projektu Snēpeles muižas pārsegumu balstu un siju remontam un apgaismojuma izveidei Snēpeles ciematā. Padurē izstrādās dokumentāciju gājēju laipas atjaunošanai Padures dīķim, ierīkos āra apgaismojumu pie Padures klēts un tīrīs Mazo un Lielo Nabes ezeru. Savukārt Laidos pārbūvēs “Bitītes” ēku, pielāgojot to pagasta pārvaldes vajadzībām, un veidos  jauniešu telpu Sermītē.

Vecpilsētas sakārtošana

Arī šogad lielu vērību pašvaldība pievērsīs Kuldīgas vecpilsētas sakārtošanai un vēsturisko ēku atjaunošanai. Turpināsies pērn iesāktā pārbūve Kalpaka ielā 4, kur top telpas Kuldīgas Mākslas un radošajam kvartālam. Kā līdz šim, pašvaldība līdzfinansēs vecpilsētas ēku un valsts kultūras pieminekļu pagastos glābšanas programmu, kas ļauj ēku īpašniekiem saņemt atbalstu to sakārtošanai. Turpināsies lokālplānojuma izstrāde Kuldīgas vecpilsētai un Kuldīgas nominācijas gatavošana iesniegšanai UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Izcili pasākumi Kuldīgas novadā

Kuldīgas novadā arī 2020. gadā tiks organizēti pasākumi, kas jau kļuvuši par novada atpazīšanas zīmēm un pulcē ievērojamu skaitu apmeklētāju. Novada iedzīvotājus un viesus priecēs Kuldīgas pilsētas svētki “Dzīres Kuldīgā”, pavasara palu šovs “Lido zivis Kuldīgā”, Hercoga Jēkaba gadatirgus, starptautiskais skatuves mākslas festivāls “Teātris ir visur Kuldīgā”, Baltā galdauta svētki 4. maijā, Lāčplēša dienas un valsts svētku svinības, Kuldīgas Velofestivāls, Muzeju nakts un daudzi citi jau labi zināmi pasākumi. Pirmoreiz Kuldīgā notiks “Baltu vienības dienas” pasākums, bet novada skolēni vasarā piedalīsies XII Skolēnu Dziesmu un deju svētkos Rīgā. Turpināsies Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” pērn iesāktās aktivitātes – arī šogad Kuldīgā augs kulturālie kartupeļi un notiks pasākums “Kartupeļu Ziedonis”. 11. reizi Kuldīgā  norisināsies Starptautiskais K. Davidova čellistu konkurss un koncerti. Suitos šogad notiks starptautiskais Burdona festivāls. Notiks arī Kuldīgas Mākslinieku rezidences plenēri, būs apskatāmas augstvērtīgas izstādes.

Arī šajā gadā novadā būs aktīva sporta dzīve, notiks dažādi pasākumi. No jau ierastajiem kā lielākos var minēt starptautiskās sacensības vieglatlētikā “Kuldīgas Katrīnas kauss”, Latvijas čempionātu riteņbraukšanā un 15. Kuldīgas pusmaratonu, bet pirmoreiz Kuldīgā februārī notiks skriešanas seriāls “Noskrien ziemu!”. Bet pagastu kultūras dzīvi bagātinās Jautrā mašīntalka Padurē, peldēšanas sacensības “Peldam Vilgālē”, Ķikuru ezera svētki, Torņu sasaukšanās Vārmē, starpnovadu senioru saiets un Annas diena Basos, “Vienas dienas kafejnīcas” suitos un daudzi citi gan ierasti, gan jauni pasākumi. Novada muižās pašvaldība turpinās piedāvāt apmeklētāju iecienītos klasiskās mūzikas koncertus.

Uzziņai

Budžeta izdevumi 2020. gadā: 36 164 172 EUR, tai skaitā:

 • Izglītībai – 18 164 155 EUR (50,22 %);
 • Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 9 221 092 EUR (25,5 %);
 • Kultūrai un sportam – 3 266 039 EUR (9 %);
 • Sociālajai aizsardzībai – 2 271 494 EUR (6,28 %);
 • Administrācijai –1 798 813 EUR (4,97 %);
 • Ekonomiskajai darbībai (autoceļu fonds) – 1 042 273 EUR (2,88 %)
 • Vides aizsardzībai – 95 473 EUR (0,3 %);
 • Sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 294 780 EUR (0,82 %);
 • Veselībai – 10 053 EUR (0,03 %).

Pamatbudžeta ieņēmumi 2020. gadā: 31 623 761 EUR, tai skaitā:

 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 10 208 761 EUR (32,4 %);
 • Nekustamā īpašuma nodoklis – 1 673 816 EUR (5,3 %);
 • Nodokļi par pakalpojumiem un precēm – 115 000 (0,4 %) (t.sk. azartspēļu nodoklis 50 000 EUR un dabas resursu nodoklis 65 000 EUR);
 • Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma – 10 060 EUR (0,04 %);
 • Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodeva – 31 596 EUR (0,1 %);
 • Naudas sodu un sankciju ieņēmumi – 15 000 EUR (0,06 %);
 • Pārējie nenodokļu ieņēmumi – 74 796 EUR (0,3 %);
 • Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas un mantas realizācijas – 587 187 EUR (2 %);
 • Budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem – 894 689 EUR (3 %).
 • Valsts budžeta transferti 17 787 709 EUR (56,4%), t.sk.:
  • Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim – 6 111 908 EUR;
  • Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 7 520 675 EUR;
  • Transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) – 4 155 126 EUR;
  • Transferti no citām pašvaldībām (izglītības funkciju nodrošināšanai) – 225 676 EUR.

Kristīne Duļbinska, Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, Latvija
Tālr.: 63321900, e-pasts: kristine.dulbinska@kuldiga.lv
www.kuldiga.lv

Kristīne Duļbinska

Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Kuldīgas novada pašvaldība

Tālr. 63321900, e-pasts: kristine.dulbinska@kuldiga.lv

www.kuldiga.lv