info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Nodod sabiedrības vērtējumam jaunā Kuldīgas novada plānošanas dokumentus

Kuldīgas novada dome 11. novembra ārkārtas sēdē lēma par jaunizveidotā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046. gadam un attīstības programmas 2022.-2028. gadam pirmo redakciju nodošanu publiskajai apspriešanai.

Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2046. gadam ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikti Kuldīgas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Kuldīgas novada attīstības programma 2022.-2028. gadam  ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Kuldīgas novada pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Kā novada attīstības programmas pielikumi publiskajai apspriešanai tiek virzīti arī Kuldīgas novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030. gadam un Kuldīgas novada tūrisma ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2028. gadam.

Šie ir pirmie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienotajam Kuldīgas novadam. Dokumentu izstrāde uzsākta, sadarbojoties līdzšinējo Kuldīgas Skrundas un Alsungas novadu pašvaldībām, bet izstrādes turpināšana, publiskā apspriešana un apstiprināšana ir 2021. gada 1. jūlijā izveidotās Kuldīgas novada pašvaldības kompetencē.

Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei Kuldīgas novada pašvaldība sadarbojas ar personu apvienību SIA “AC Konsultācijas” un SIA “Konsorts”, ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādē – ar SIA “Ekodoma”, bet tūrisma stratēģijas izstrādē – ar SIA “Nocticus”.

Atbilstoši jaunajos plānošanas dokumentos noteiktajam pašvaldība plānos konkrētas darbības un investīcijas, tai skaitā piesaistot Eiropas struktūrfondu un citu atbalsta instrumentus. Tie ietekmēs Kuldīgas, Skrundas un ikviena pagasta iedzīvotājus, tādēļ aicinām būt aktīviem – vērtēt dokumentos ierakstīto un sniegt priekšlikumus, lai tiktu pilnvērtīgi ņemtas vērā visas intereses.

Publiskā apspriešana

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 24. novembra līdz 2022. gada 6. janvārim.

Publiskās apspriešanas laikā visi interesenti var iepazīties ar attīstības plānošanas dokumentiem:

·         Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://kuldiga.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;

 Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19245https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19248).

·         Kuldīgas pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, darba laikā, ievērojot attiecīgajā laika posmā spēkā esošos epidemioloģiskos ierobežojumus:

o   pirmdienās 8.00–18.00,

o   no otrdienas līdz ceturtdienai 8.00–17.00,

o   piektdienās 8.00–16.00.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par attīstības plānošanas dokumentu projektiem iespējams iesniegt līdz 2022. gada 6. janvārim:

·         Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Skrundas pilsētas vai novada pagastu pārvaldēs to darba laikā, ievērojot attiecīgajā laika posmā spēkā esošos epidemioloģiskos ierobežojumus;

·         sūtot pa pastu Kuldīgas novada pašvaldībai, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV 3301 vai Kuldīgas attīstības aģentūrai, Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, LV 3301.

·         elektroniski sūtot uz e-pasta adresi: kaa@kuldiga.lv vai kaspars.rasa@kuldiga.lv.

 izmantojot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19245https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19248).

Publiskās apspriešanas sanāksme, kurā iedzīvotāji un interesenti varēs uzdot interesējošos jautājumus un sniegt atsauksmes par attīstības plānošanas dokumentu projektiem, notiks tiešsaistē 2021. gada 13. decembrī 17.00. Saite uz sanāksmi būs pieejama Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://kuldiga.lv. Sanāksme tiks translēta arī Kuldīgas kontā facebook.com platformā.

Ja iedzīvotājiem un citiem interesentiem ir radušies kādi jautājumi par attīstības plānošanas dokumentiem vai publiskās apspriešanas procesu, lūdzam vērsties pie pašvaldības kontaktpersonas Kuldīgas novada pašvaldības iestādes “Kuldīgas attīstības aģentūra” vadītājas vietnieka Kaspara Rasas, tālr. 27840580, e-pasts: kaspars.rasa@kuldiga.lv.

Kuldīgas novada attīstības stratēģiskie mērķi un prioritātes

Kuldīgas novada stratēģisko ietvaru veido pašvaldības nākotnes redzējums (vīzija), trīs ilgtermiņa stratēģiskie mērķi, kuriem ir pakārtotas trīs ilgtermiņa prioritātes. Divas horizontālās prioritātes aptver un papildina visu stratēģisko mērķu sasniegšanu. 

Attīstības stratēģijā ir noteikti arī skaitļos mērāmi rezultāti šo mērķu sasniegšanai.

Telpiskās attīstības perspektīva

Telpiskās attīstības perspektīvā aprakstīta un grafiski shematiski attēlota teritorijas perspektīvā telpiskā struktūra, ietverot nozīmīgākos elementus un to ilgtermiņa izmaiņas:

·         apdzīvojuma struktūra un priekšlikumi attīstības centru izvietojumam;

·         dabas teritoriju telpiskā struktūra;

·         galvenie transporta koridori un infrastruktūra;

·         ainaviski vērtīgās un kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas un citas īpašas teritorijas;

·         prioritāri attīstāmās teritorijas;

 Rīcības virzieni un uzdevumi

Attīstības programmas rīcības un investīciju plāns paredz investīcijas un ieguldījumus mērķu sasniegšanai. Uzdevumi ir iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu īstenošanai. Atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm Kuldīgas novada attīstības programmā ir noteikti deviņi rīcības virzieni un 26 uzdevumi, kuru izpildei savukārt jau noteiktas konkrētas rīcības un īstenojamie projekti.

Kuldīgas novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns


Jau kopš 2019. gada Kuldīgas novada pašvaldība ir iesaistījusies Iniciatīvā “Eiropas klimata un enerģētikas mēru pakts 2030”, uzņemoties saistības ceļā uz klimatneitrālu attīstību un noturību pret klimata pārmaiņām. Atbilstoši izstrādātais rīcības plāns un energopārvaldības sistēmas ieviešana ļaus ne tikai bet labāk uzskatīt un pārvaldīt energoražošanas un patēriņa procesus, dos arī iespēju papildu finansējuma piesaistei pašvaldības projektiem.

Kuldīgas novada ilgtspējīga tūrisma stratēģija

Kuldīgas vecpilsēta un Ventas ūdenskritums ik gadu iekļūst starp ceļotāju fotografētākajām vietām Baltijā. Desmit gadu laikā tūristu skaits pilsētā pat trīskāršojies. Lai arī Covid-19 ierobežojumu dēļ viesmīlības joma ir krietni cietusi, tomēr novadu robežu maiņa, vajadzība pēc stratēģiska skatījuma nākotnē un pilsētas jaudas izmantošana novada lauku apvidu attīstībai ir ļoti aktuāla. Tāpēc paralēli novada ilgtermiņa attīstības dokumentiem top arī visa Kuldīgas novada ilgtspējīga tūrisma stratēģijas līdz 2028. gadam. Šādā dokumentā var daudz precīzāk izvērtēt līdzšinējos panākumus, kritiski pārskatīt vājās puses, iesaistīt uzņēmējus kopīga nākotnes redzējuma veidošanā un izveidot racionālu darba plānu. Tajā tiek meklētas atbildes uz jautājumiem, kā palīdzēt attīstīt suitu kultūrtelpu,  Usmas ezera pusi, Skrundu, kā izmantot kultūras un dabas mantojuma vērtības. Izvērtējumā jau secināts, ka Kuldīgas iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā būs pozitīva ietekme uz vēl lielāka tūristu skaita piesaisti, kas uzliek lielāku atbildību arī rūpēties par šīm vērtībām.

Ar publiskajai apspriešanai nododamajiem dokumentiem no 24. novembra varēs iepazīties tīmekļa vietnē https://kuldiga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”. Ceram uz iedzīvotāju aktīvu iesaisti publiskajā apspriešanā!

Informāciju sagatavoja:

Kaspars Rasa, Kuldīgas attīstības aģentūras vadītājas vietnieks

Tālr. 27840580, e-pasts: kaspars.rasa@kuldiga.lv
Kristīne DuļbinskaMārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Kuldīgas novada pašvaldība