info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Līdz 2021. gada 5. decembrim notiks Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2040. gadam publiskā apspriešana

Talsu novada dome 2021. gada 28. oktobra domes sēdē pieņēmusi lēmumu Nr. 289 „Par Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2040. gadam projekta un Talsu novada Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. – 2040. gadam (Stratēģija) ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts Talsu novada ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Izstrādes mērķis ir nodrošināt saskaņotu un koordinētu Talsu novada attīstību ilgtermiņā. Stratēģija ir pašvaldības hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka virzienus un vadlīnijas turpmākajai teritorijas attīstības plānošanai.

Talsu novada Attīstības programma 2021. – 2027. gadam (Attīstības programma) ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības, kuras pašvaldība apņēmusies īstenot novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos. Attīstības programmu veido vairākas sadaļas, t.sk. Stratēģiskā daļa, Rīcības plāns, Investīciju plāns, Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība.

Stratēģija un Attīstības programma ietver 2021. gada 1. jūlijā izveidoto Talsu novada teritoriju – Talsu, Valdemārpils, Stendes un Sabiles pilsētu, kā arī Abavas, Ārlavas, Balgales, Dundagas, Īves, Ģibuļu, Kolkas, Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubes, Mērsraga, Rojas, Strazdes, Vandzenes, Valdgales un Virbu pagastu administratīvās teritorijas.

Stratēģijas un Attīstības programmas publiskā apspriešana ilgs no 2021. gada 8. novembra  līdz 2021. gada 5. decembrim.

Tās laikā interesentiem ir iespēja:

 • iepazīties ar sagatavotajiem dokumentu projektiem,
 • piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē (neklātienes formā (attālināti)),
 • sniegt savus priekšlikumus to pilnveidei.

Publiskās apspriešanas laikā ar sagatavotajiem dokumentu projektiem elektroniskā veidā iespējams iepazīties:

Ar dokumentiem izdrukas veidā (atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības laikā noteiktajai kārtībai):

 • Talsu novada pašvaldības, Administratīvā centra I korpusa centrālās ieejas priekštelpā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā,
 • Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas ieejas priekštelpā, Raiņa ielā 16, Valdemārpilī, Talsu novadā,
 • Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas ieejas priekštelpā, Pilskalna ielā 6, Sabilē, Talsu novadā,
 • Stendes pilsētas pārvaldes administratīvās ēkas foajē, Dumpīšu ielā 3A, Stendē, Talsu novadā,
 • Dundagas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas ieejas priekštelpā, Pils ielā 5, Dundagā, Dundagas pagastā, Talsu novadā,
 • Kolkas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas zālē, „Brigas”, Kolkā, Kolkas pagastā, Talsu novadā,
 • Rojas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas ieejas priekštelpā, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2021. gada 23. novembrī plkst. 17.30 attālināti, izmantojot platformu „Zoom”. Pieslēgšanās sanāksmei ir bez iepriekšējas reģistrācijas. Tā tiks translēta arī Talsu novada pašvaldības Youtube kontā.

Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā/viedierīcē ir lejupielādēta „Zoom” platforma.

Rakstiskus priekšlikumus par sagatavotajiem dokumentiem var iesniegt līdz š. g. 5. decembrim (ieskaitot) kādā no zemāk norādītajiem veidiem:

 • Pa pastu, adresējot Talsu novada pašvaldībai, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201,
 • Elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu: pasts@talsi.lv,
 • Elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv,
 • Klātienē – Talsu novada pilsētu un pagastu pārvalžu administratīvo ēku pastkastēs (atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības laikā noteiktajai kārtībai).

Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.

Publiskās apspriešanas laikā papildus informāciju iespējams iegūt sazinoties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu (tālrunis 22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv)

 1. Pašreizējās situācijas raksturojums.
 2. Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2040. gadam.
 3. Talsu novada attīstības programma 2021.-2027. gadam.

4. Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.5. Domes lēmums par nodošanu publiskajai apspriešanai.