info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Biznesa inkubators – palīgs jaunu biznesa ideju īstenošanai

Aptuveni sešus gadus Talsu novada jaunie uzņēmēji varēja saņemt tā dēvētos biznesa inkubācijas pakalpojumus – biznesa plāna izstrādes, IT, mārketinga pakalpojumus, finansējumu prototipa izveidei un cita veida atbalstu savas biznesa idejas attīstībai. Sākoties jaunajam Eiropas Savienības plānošanas periodam, sagaidāmas būtiskas izmaiņas tālākā biznesa inkubatoru darbībā.

Līdz šim Ventspils, Dundagas, Talsu, Rojas un Mērsraga novada jaunajiem uzņēmējiem pakalpojumu nodrošināja nodibinājums „Ventspils augsto tehnoloģiju parks”, Talsos atradās arī biznesa inkubatora filiāle. Ekonomikas ministrija biznesa inkubācijas pakalpojumu administrēšanas funkciju jaunajā Eiropas Savienības plānošanas periodā ir nodevusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentū- ras (LIAA) pārziņā. Pagaidām nav apstiprināti attiecīgie Ministru kabineta noteikumi, kuros atrunātas visas nianses, tāpēc šajā pārejas posmā Talsos un arī citviet Latvijā biznesa inkubatori savu darbību ir pārtraukuši.

Talsos būs reģionālas nozī- mes biznesa inkubators

Lai iepazītos ar sagaidāmām izmaiņām un Talsi nepaliktu bez biznesa inkubācijas pakalpojumiem, Talsu novada domes vadība un uzrunātie pārstāvji no Rojas, Dundagas un Kandavas novada 3. februārī tikās ar LIAA Biznesa inkubatoru nodaļas vadītāju Lauru Očagovu.

„Ņemot vērā aktīvo uzņēmumu daudzumu un iedzīvotāju skaitu, Talsos biznesa inkubators būs,” apliecināja L. Očagova. Viņa norādīja, ka LIAA mērķis ir biznesa inkubācijas pakalpojumu nodrošināšana visā Latvijas teritorijā. Biznesa inkubatori noteikti atradīsies valsts lielākajās pilsētās, taču filiāles būs arī reģionālas nozīmes centros.

Plānots, ka Biznesa inkubatorā komersants varēs saņemt ne tikai attīstībai nepieciešamās konsultācijas, konsultācijas par iespējām piesaistīt finansējumu uzņēmējdarbības attīstīšanai (investīcijas, granti, Eiropas Savienības finansējums, kredīti u. c. iespējas), bet arī telpas un to aprīkojumu, kā arī pamatpakalpojumus uzņēmējdarbības veikšanai (tai skaitā, biroja darba organizēšanas, grāmatvedības, juridiskos un personāla atlases pakalpojumus, biznesa vadības (atbalsta) konsultācijas u. c.).

Uzņēmēju atbalstam reģionos būs pieejami 25 miljoni eiro

Filiāļu izveide patlaban kavē- jas, jo vēl nav apstiprināti attiecī- gie Ministru kabineta noteikumi, kas ļautu LIAA tālāk šo projektu iesniegt Centrālajā finan- šu un līgumu aģentūrā un apgūt pieejamo Eiropas Savienības finansējumu uz- ņēmēju atbalstam. Nākamā perioda programmā visiem inkubatoriem kopā paredzēts nedaudz vairāk par 32 miljoniem eiro – 25 miljoni eiro re- ģionālajiem inkubatoriem un septiņi miljoni Rīgas radošajam inkubatoram. Eiropas Savienības piešķirtais finansējums būs sadalīts pa gadiem. „Pieejamais finansējums katrā teritorijā nebūs ierobežota summa, kā tas bija līdz šim. Teritorijās, kurās būs vajadzība, šo finansējumu novirzīsim. Iepriekšējā periodā veidojās situācijas, kad citas teritorijas tai piešķirto finansējumu apguva pilnībā un kādam pat tā pietrū- ka, kamēr citviet Latvijā netika apgūta pat puse no paredzētās naudas,” L. Očagova skaidroja.

Biznesa inkubatora filiāļu darbības lietderība katru gadu tiks izvērtēta, jo filiālēm būs jā- sasniedz noteikti rādītāji – tas nozīmē, ka filiāļu tīkls var mainī- ties. „Līdz šim inkubatori savā starpā konkurēja, jo pakalpojumu nodrošināja privātas firmas. Atšķīrās arī inkubācijas pakalpojumu kvalitāte. Tagad inkubatori būs LIAA filiāles, kas savā starpā sadarbosies,” viņa teica.

LIAA pārstāve uzsvēra, ka jaunajā programmas periodā re- ģionālo filiāļu veiksme vai neveiksme būs atkarīga arī no paš- valdības iesaistes un attiecīgā inkubatora vadītāja.

L.  Očagova skaidroja, ka par komersanta uzņemšanu vai neuzņemšanu biznesa inkubatorā lems šim nolūkam izveidota komisija, kurā noteikti jābūt paš- valdības pārstāvim un – ja teritorijā tādas ir – arī uzņēmēju organizācijas un augstskolas pārstāvim. Komisijas uzdevums būs definēt komersanta sasniedzamo mērķi viena gada laikā, lemt par komersanta uzņemšanu inkubatorā, kā arī gadījumā, ja netiek sasniegts izvirzītais mērķis – izslēgšanu no inkubatora.

Filiāle darbību varētu uzsākt šoruden

Biznesa inkubatoram Talsos ir jābūt, jo tas ir neatsverams atbalsts tiem iedzīvotājiem, kuriem ir biznesa ideja, taču pietrūkst iespēju tās tālākai attīstīšanai, uzsver Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lā- carus. Talsu novada interesēs būtu sadarbība ar blakus esošo Mērsraga, Dundagas, Rojas un Kandavas novada pašvaldību – šādā veidā vieglāk būtu sasniedzami inkubatora noteiktie sasniedzamie rādītāji, kā arī tiktu dota iespēja tiem uzņēmīgajiem komersantiem, kuri darbojas salīdzinoši mazākos novados, norāda domes priekšsēdētājs.

Pēc LIAA sniegtās informācijas, biznesa inkubatora filiālēm darboties būtu jāsāk šoruden – pašvaldībām līdz šim termiņam būtu savā starpā jāvienojas par sadarbības nosacījumiem, kā arī jāsniedz priekšlikumi par iespē- jamo filiāles vadītāju un telpu atrašanās vietu. Talsu novada domes deputāti vēl vērtēs, kādi varētu būtu galvenie sadarbības priekšnosacījumi šādai sadarbī- bai, izšķiršanās deputātiem būs arī par šāda biznesa inkubatora atrašanās vietu.

Līdz šim atbalstu saņēmuši 36 uzņēmumi

Talsu biznesa inkubatorā tā darbības periodā no 2009. gadam līdz 2015. gadam atbalstu saņēmuši 36 uzņēmumi (vismaz 20 uzņēmumi vēl ir ekonomiski aktīvi), un šie uzņēmumi nodarbina aptuveni 73 darbiniekus. Visbiežāk Talsu biznesa inkubatorā izmantoti dažādi mārketinga pakalpojumi (publicitātes materiāli, dalība izstādēs, preču dizains), telpu un aprīkojuma noma, prototipēšana (produkta parauga izstrāde), saņemtas tehnoloģiskās konsultācijas, palī- dzība biznesa plāna izstrādē un IT pakalpojumi.

Ar biznesa inkubatora atbalstu Talsos darbību šajā laikā uzsākuši tādi uzņēmumi kā „Baltic Textile Production”, SIA „Tulku nams”, SIA „Krāsotava.lv”, SIA „Loza un Loza”, SIA „Artistic” un citi.

Ivonna Vicinska
Talsu Novada Ziņas