info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
Smiltenes novads

2015.gadā Smiltenes novadā paveiktais

Smiltenes pilsētā

2015.gada nozīmīgākais objekts, kurā pabeigti būvdarbi ir Tepera ezera hidrotehnisko būvju rekonstrukcija. Darba rezultātā veikta ventiļu (aizbīdņu) nomaiņa, ventiļu izplūdes konstrukciju pārbūve, ventiļu ieplūdes konstrukciju atjaunošana, ventiļu uzraudzības un apkalpošanas mājas pārbūve, nostiprināta dambja nogāze, atjaunotas slūžu pārgāznes konstrukcijas, no sanesumiem iztīrīta Tepera ezera augšdaļa. Iedzīvotājiem redzamākais rekonstrukcijas darbu rezultāts ir sakārtotais pastaigu celiņš gar Teperi, ar labiekārtotajām atpūtas vietām un apgaismojumu.

Iepriekšējā gadā ir izdevies uzlabot un darīt tīkamāku vidi arī citviet pilsētā:

 • pārbūvēts atpūtas/rotaļu laukums Abulas ielā;
 • izbūvēts laukums pie kapiem;
 • turpināti darbi pie kapu mūra atjaunošanas;
 • izbūvēts stāvlaukums pie mūzikas skolas;
 • veikti labiekārtošanas darbi pilsētas centrā;
 • izbūvēts apgaismojums Celtnieku ielā un Līkās ielas posmā;
 • nomainītas atsevišķas rotaļu iekārtas bērnu laukumā Gaujas ielā.

Pilsētā svarīga ir ne tikai jaunu objektu izveide un būvniecība, bet jau esošās infrastruktūras atbilstoša uzturēšana. Katru gadu liels darbs un finansējums tiek ieguldīts ietvju un ielu ikdienas uzturēšanai, zālāju pļaušanai, koku, apstādījumu un atpūtas vietu uzturēšanai un kopšanai, lietus kanalizācijas sistēmas ikdienas uzturēšanai un uzlabošanai, hidrobūvju uzraudzībai, apgaismojuma tīklu uzturēšanai, pilsētas mežu un tajā esošo pastaigu taku uzraudzībai un kopšanai. Kā katru gadu, pilsētas sakopšanā un uzturēšanā liela nozīme un vērtība ir iedzīvotāju, iestāžu ieguldītajam darbam un centībai kopjot savus pagalmus un pieguļo- šās teritorijas, kas veido vienotu sakoptu ainavu pilsētā. Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļa saka lielu paldies visiem tiem iedzīvotājiem un iestādēm, kas piedalījās pilsētas sakopšanā pavasara Lielajā talkā, tiem, kas ikdienā pilsētas parkos savāc citu aizmirstos atkritumus, tām modrajām acīm, kas vienaldzīgi nenoskatās atpūtas vietu demolēšanā.

Smiltenes un Brantu pagastos

Abu pagastu pārvaldniece Mārīte Treijere atzīst, ka gads bijis darbīgs, dažādiem notikumiem bagāts. “Maijā visiem interesentiem bija iespēja apmeklēt Smiltenes novada biedrības “Abulas lauku partnerība” sadarbībā ar pagasta pārvaldi veidoto semināru “Brantu muiža atver durvis”. Tajā bija iespēja pārrunāt iespējas, kā aktivizēt sabiedrisko dzīvi Brantos. Seminārs noslēdzās ar koncertu, kopīgu pasēdēšanu pie ugunskura, sadancošanos un zupas ēšanu.
Līgo kalnā, kā katru gadu, notika īsākās nakts pavadīšana. Lai gan lija lietus, tas netraucēja izjust šīs īpašās nakts burvību ar folkloras kopu “Mežābele” Artas Šomases vadībā. Visi, kuri uz pasākumu ieradās, ar latviskām tradīcijām un rituāliem nosvinēja Vasaras saulgriežus.

Novembrī Smiltenes tehnikumā atzīmēja Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Smiltenes tehnikuma infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības pilnveidei” noslēgumu. Tehnikums tagad ir viens no modernākajiem profesionālās izglītības kompetenču centriem Latvijā. Visi tehnikumā strādājošie veterināro priekšmetu skolotāji ir praktizējoši veterinārārsti un līdz ar modernās klīnikas izveidi, iedzīvotājiem ir iespēja saņemt augsti kvalificē- tus veterināros pakalpojumus saviem mājdzīvniekiem. Brantu un Smiltenes pagastos dzīvo cilvēki, kuri aktīvi iesaistās pašdarbībā. Viens no kolektīviem – Smiltenes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sanācēji” kopā ar draugiem nosvinēja piecu gadu jubileju, sniedzot skaistu koncertu.

Aizvadītajā gadā bija vēl daudz aktivitāšu, bet šie, manuprāt, bija spilgtākie no notikumiem. Paldies, visiem manu pagastu iedzīvotājiem par individuāli ieguldīto darbu, lai mūsu pagasti kļūtu sakārtotāki, skaistāki un bagātāki. Veselību visiem un lai ražens šis gads!” vēl Brantu un Smiltenes pagastu pārvaldes vadītāja M. Treijere.

Variņu pagastā

Pagasta pārvaldes vadītājs Uldis Birkenšteins par nozīmīgāko 2015.gada notikumu atzīst 25.jūlijā Smiltenes novada svētkus, kuri šogad norisinājās Variņu pagastā.

Šogad atzīmētas arī nozīmīgas jubilejas – Variņu tautas namam 50 gadu, pagasta pārvaldei 25 gadi, bet vidējās paaudzes deju kolektīvs “Varis” nosvinējis 15 gadu pastāvēšanas jubileju.

Šogad Variņu pagastā veikti arī dažādi tehniski darbi – rekonstruēti divi gājēju tiltiņi pāri Palsas upei, tika atjaunota tautas nama ēkas apmale, tika veikta ieejas laukuma vienkāršota atjaunošana un noasfaltēts laukums, pie Variņu pamatskolas atjaunots piebraucamais ceļš (uzlikts bruģis), Variņu pamatskolā izremontētas telpas 1.klasei.

Launkalnes pagastā

“Nozīmīgākais notikums 2015.gadā bija Launkalnes sākumskolas 25 gadu jubileja, kuru atzīmējām 30. maijā,” norāda Launkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Māris Lazdiņš.

“Ir ļoti daudz iestrāžu remontdarbiem, labiekārtošanas darbiem, teritorijas sakopšanai, lai godam uzņemtu Smiltenes novada svētkus šī gada vasarā. Tāpat šogad paredzēts Launkalnes sākumskolas remonts divās bērnudārza grupās,” teic M. Lazdiņš.

Grundzāles pagastā

Pagasta pārvaldes vadītāja Alda Zvejniece: “XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, manuprāt, bija aizgājušā gada lielākais un emocionāli bagā- tākais notikums. Kuplajā Smiltenes novada dalībnieku pulkā gājienā lepni soļoja arī trīs Grundzāles pamatskolas deju kolektīvu dalībnieki un tas ir lielisks audzēkņu, vecāku un pedagogu kopdarba rezultāts.” “Jūnijā pie mums bija skaisti svētki – Grundzāles pamatskolas ēkas 50 gadu jubilejas svinības ar audzēkņu un absolventu koncertu, sirsnīgiem apsveikumiem un seno klasesbiedru priecīgu atkalsatikšanos absolventu salidojumā.

Vasaras izskaņā teātra spēlētājus un skatītājus priecēja amatierteātru salidojums “Teātra svētki Palsas krastos”, kura laikā skatītāji varēja noskatīties amatierteātru izrādes, bet aktieri apmeklēja Valda un Ritas Lūriņu vadītās meistarklases. Rudenī tika paveikti remontdarbi pagasta pārvaldes ēkā, nomainot logus kultūras nama lielajā zālē, izremontējot priekštelpu un gaiteni uz pagasta pārvaldes iestādēm. Telpas ieguvušas gaišu un priecīgu noskaņu, tās uzlabo omu gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem. Jaunajā gadā novēlu visiem labu veselību, iecerēto darbu izdošanos, saticību un pārticību ikvienā ģimenē!” vēl A.Zvejniece.

Blomes pagastā

Par nozīmīgākajiem paveiktajiem darbiem 2015. gadā pagasta pārvaldes vadītājs Gaidis Bogdanovs uzskata pašvaldības autoceļu remontu posmos “Mežsargi – Abulas pļavas” un “Dravnieki – Mežrapas”, Blomes pamatskolas telpu remontu, Blomes tautas nama kāpņu un telpu remontu un inventāra iegādi, brīvdabas estrā- des “Jeberleja” lapenes jumta nomaiņu un ūdens un kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju.

“2016.gadā plānoti nozīmīgi darbi Blomes pamatskolā – notiks telpu remonts, apkures katla nomaiņa, sētas uzstādīšana ap bērnu laukumu. Pagastā notiks teritorijas labiekārtošanas darbi: pludmales labiekārto- šana, tiltiņu remonts, soliņu remonts. Paredzēti arī atsevišķu autoceļu posmu remonti un ielu apgaismojumu uzstādīšana,” informē G.Bogdanovs.

Bilskas pagastā

Pagasta pārvaldes vadītāja Linda Karlsone: “Aizvadītais gads mūsu pagastā ir bijis rosīgs, bagāts ar jaunām pārmaiņām. Nozīmīgākais, ko gribētos atzīmēt:

 • Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Mēros. Šajā laukumā interesentiem ir iespēja spēlēt futbolu, volejbolu, strītbolu. Vasarā laukums ir ļoti iecienīta jauniešu atpūtas vieta. Liels prieks, ka pie šī laukuma izveidošanas daudz strādāja paši jaunieši. Nākotnē plānojam izveidot ekstrēmās riteņbraukšanas trasi un peldvietu.
 • Birzuļu tautas nama zāles remonta pirmā kārta. Šajā kārtā tika nomainīti logi, radiatori un elektroinstalācijas lielajai zālei. Birzuļu tautas nams ir iecienīta “ballīšu” vieta, tāpēc nākamajā gadā plānojam remonta otro kārtu, lai tautas nama zāle būtu mūsdienu kultūras prasībām atbilstoša.
 • Ielu apgaismojuma izveidošana Mēros uz ceļa “Tautas nams – Kalējiņi. Manuprāt, šis ir viens no nozīmīgākajiem darbiem Mēru ciemā, jo līdz šim Mēru centrā nav bijis ielu apgaismojuma. Nākamajā gadā plānojam šo apgaismojuma līniju turpināt.
 • Atpūtai paredzēta inventāra iegāde Bilskas ezera pludmales labiekārtošanai. Inventāra iegādes laikā radās problēmas ar pasūtījuma izpildi, tāpēc tas netika uzstādīts aizvadītajā sezonā, taču jau 2016. gada vasarā priecēs atpūtniekus pie ezera. Ja vien atradīsies finansējums un būs iespēja iesniegt projektu, tad biedrība “ Vilkmuiža 2011”, sadarbībā ar pagasta pārvaldi un Smiltenes novada domi, veidos dabas taku ap ezeru.”
 • “Sakarā ar problēmām apkures sistēmā un plīstošām apkures caurulēm, arī pagasta pārvaldes ēkā notikušas izmaiņas, un tā tapusi apmeklētājiem ērtāka un košāka,” saka Linda Karlsone.

Palsmanes pagastā

“2015. gads bija Palsmanes pagasta 400. pastāvēšanas gads. Jo 1615. gadā Palsmani kā pagastu nošķīra no Smiltenes pils apgabala. Pagājušajā esam bijuši darbīgi dažādās jomās, bet šodien atskatīsimies uz nozīmīgāko. Lielākais no remontdarbiem bija Palsmanes pamatskolas sporta zāles remonts, kurš tika veikts saskaņā ar skolas absolventes Sigitas Zaļās izstrādāto diplomdarbu Valmieras mākslas vidusskolā. Lai varam kvalitatīvi atpūsties, pilnībā tika atjaunota estrāde un kultūras nama lielās zāles krēsli.

Labiekārtojot vidi, mazajiem ķipariem pirmsskolas izglītības iestādē un pie skolas ir uzstādīti jauni āra rotaļu atribūti. Palsmanes parkā un kapsētā tika veikta bojāto koku zāģēšana, kā arī koku vainagu kopšana. Pateicoties ikvienam palsmanietim, mūsu pagasts ir ļoti sakopts visos gadalaikos. Pagājušajā gadā īpaši skaisti pie mums izskatījās 11. novembrī un Ziemassvētku laikā.

Lai protam ieraudzīt līdz šim nepamanīto, saklausīt līdz šim nesadzirdēto un paveikt to, kas līdz šim šķitis par grūtu!” vēl Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāja Tigna Podniece

Informāciju apkopoja:
Līga Hofmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste