info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Apstiprināts Smiltenes novada pašvaldības budžets 2024. gadam

Trešdien, 21. februārī, domes sēdē ar 11 deputātu balsīm “par” un 2 balsīm “pret” pieņemts Smiltenes novada pašvaldības budžets 2024. gadam. Pašvaldībai šis ir bijis sarežģītākais budžets, taču rezultātā tas pieņemts sabalansēts, turpinot infrastruktūras sakārtošanu, saglabājot atbalstu iedzīvotāju iniciatīvām un nodrošinot visu funkciju izpildi.

Pamatbudžetu veido Smiltenes novada pašvaldības un iestādes – Gatartas pansionāta – budžets. Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi plānoti  38 283 836 eiro apmērā, izdevumi funkciju nodrošinātai  – 41 131 039 eiro. Izdevumu finansēšanai tiks izmantots naudas līdzekļu atlikums norēķinu kontos, kas ir 2 847 203 eiro. Smiltenes novada pašvaldības ieņēmumi plānoti 37,5 miljonu jeb 37 542 836 eiro apmērā, Gatartas pansionāta – 741 000 eiro. Pašvaldības izdevumi plānoti 40,3 miljoni jeb 40 368 329 eiro, Gatartas pansionātam – 762 710 eiro.  

Galvenās 2024. gada prioritātes:

 • iesākto un jaunu investīciju projektu finansēšana;
 • pašvaldības ceļu sakārtošanas īstenošana;
 • skolu tīkla attīstība;
 • energoefektivitāti veicinoši pasākumi;
 • sociālo pakalpojumu ieviešana;
 • atalgojuma palielināšana darbiniekiem atbilstoši budžeta līdzekļiem.

Pašvaldībai šī gada budžeta plānošana bija sarežģīta. To ietekmē minimālās algas celšana, pedagogu mēneša darba algas likmes par 12,2% un pirmsskolas skolotāju darba likmes par 23,1% paaugstināšana, aizdevuma procentu pieaugums, energoresursu sadārdzināšanās, skolu reorganizācija, sociālo pakalpojumu ieviešanas izmaksas.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš sēdē uzsvēra, ka šis ir vissarežģītākais budžets līdz šim: “Bija liels izaicinājums, lai sagatavotu sabalansētu budžetu 2024. gadam. Pašvaldības iestādēm par 10 % ir samazinājums izdevumiem ieceru īstenošanai. Budžeta ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļiem pieaug nedaudz vairāk par vienu miljonu eiro, taču izdevumi pārsniedz iespējas, ko ietekmē minimālās algas un pirmsskolas pedagogu algu paaugstināšana, sociālo pakalpojumu ieviešana. Samazinājusies ir dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda.Kopumā,salīdzinot ar iepriekšējo gadu, budžets bija ar mīnuss zīmi. Vairākkārt iestādes un struktūrvienības pārskatīja prioritātes un optimizēja izdevumus, tai skaitā mazinātas darbinieku amatu slodzes, lai pieņemtu sabalansētu budžetu. Daudz izaicinājumu ir vēl priekšā, lai spētu pildīt 2024. gada budžetu, tā ieņēmumu daļu un turpināt īstenot projektus novada attīstībai.”

Šogad pašvaldība turpinās infrastruktūras sakārtošanu, iekļaujot budžetā pašvaldības autoceļu tiltu pārbūvi, skolu infrastruktūras pilnveidi, pašvaldību ēku energoefektivitātes uzlabošanu un citus lielākus un mazākus projektus. Šie pasākumi tiks īstenoti, gan izmantojot pašvaldības budžetu, gan Eiropas Savienību (turpmāk ES) struktūrfondu līdzekļus. Plānots arī veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību, realizējot projektus Smiltenē, Raunā un Apē. Plānots īstenot vairākas videi draudzīgās aktivitātes gan starptautisku projektu, gan ar valsts programmu finansējumu ietvaros, piemēram, LED gaismekļu uzstādīšana ielu apgaismojumā. Budžetā ir iekļauti arī projekti, lai nodrošinātu arvien labāku dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējas Smiltenes novada iedzīvotājiem, stiprinot ģimenes vērtības, sociālo drošību, pilsētvides attīstību un sociālo pakalpojumu sniegšanu.

IEŅĒMUMI

Ieņēmumu grafiks Smilte ne 2024

Pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta kopējie ieņēmumi (nav iekļauta Gatartas pansionāta daļa) plānoti  37 542 836 eiro. Lielāko ieņēmumu daļu veido valsts budžeta transferti – 16 693 078 eiro jeb 44,5%, tos veido valsts un citu pašvaldību mērķdotācijas, kas paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem. Otru lielāko daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodokļi – 14 347 550 eiro jeb 38,2 %. Tad seko iestādes ieņēmumi: 2 530 596 eiro jeb 6,7%, ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 2 009 559 eiro jeb 5,4 %, īpašuma nodokļi – 1 369 190 eiro jeb 3,6% – un citi ienākuma veidi.  

IZDEVUMI

Izdevumu grafiks, Smiltene 2024

Smiltenes novada pašvaldības 2024. gada kopējie izdevumi (nav iekļauta Gatartas pansionāta daļa, Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas) plānoti 40 368 329 eiro apmērā. Finansēšanas daļu veido naudas līdzekļu atlikums – 2 825 493 eiro.

Lielākais izdevumu īpatsvars ir izglītības nodrošināšanai19 459 969 eiro jeb 48%. Šo izdevumu daļu veido pirmsskolas, vispārējās, speciālās, profesionālas ievirzes un interešu izglītības iestāžu izdevumi (tai skaitā pedagogu atlīdzība, mācību līdzekļu iegāde, remontdarbi). Tāpat ietver izdevumus par izmitināšanas un pārvadājumu pakalpojumiem, izglītojamo ēdināšanu, dotācijas brīvpusdienām un līdzfinansējums izglītības projektu realizēšanai. Pirmsskolas izglītībai plānoti 4 205 545 eiro, pamatizglītībai un vispārējai izglītībai 6 588 414 eiro, interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu finansēšanai 2 267 554, skolēnu ēdināšanas pakalpojumiem 1 529 063 eiro, skolēnu pārvadājumiem 264 007, izglītības projektiem 1 279 104 eiro apmērā. Lielākie projekti:

 • “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā”;
 • “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana (Raunas pamatskola, Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola)”;
 • “Elektroautobusa un tā uzlādes iekārtas iegāde skolēnu pārvadāšanai”;
 • “Erasmus+” projekti skolām.
Prioritātes, Smiltene 2024

Nākamā lielākā izdevumu pozīcija ir vispārējie valdības dienesti4 651 550 eiro jeb 12%. Tie irSmiltenes novada pašvaldības Centrālas administrācijas, klientu apkalpošanas centru un pagastu pārvalžu izdevumi, projektu īstenošanas, Eiropas parlamenta vēlēšanu un  parakstu vākšanu izmaksas, arī procentu izdevumi par aizņēmumiem no Valsts kases, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu finansēšanu. Smiltenes novada pašvaldības Centrālai administrācijai plānoti 2 470 692 eiro, klientu apkalpošanas centriem 110 887 eiro, pagastu pārvaldēm 700 796 eiro, projektiem 43 200 eiro, procentu izdevumiem par aizņēmumiem plānoti 1 231 925 eiro. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām ir 11,4%.

Trešo lielāko izdevumu daļu veido sociālā aizsardzība – 4 235 906 eiro jeb 10%. Šie līdzekļi paredzēti Sociālajam dienestam, Bāriņtiesai, Bērnu un ģimenes atbalsta centram, sociālās aprūpes centram “Trapene”, sociālajiem pabalstiem, atlīdzībai aizbildņiem un audžuģimenēm, bērna piedzimšanas pabalstiem, izmitināšanai pansionātos, mājas aprūpei,  īslaicīgās sociālās aprūpes gultām, dotācijām biedrībām un nodibinājumiem sociālajā jomā un projektiem. Subsīdijām un dotācijām plānoti 26 031 eiro, sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 1 437 708 eiro, sociālās aizsardzības projektiem plānoti 404 986 eiro.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānots izlietot 4 018 058 eiro jeb 10% no kopējiem izdevumiem, kurus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, ielu apgaismošana, kā arī citi ar teritoriju apsaimniekošanu saistīti izdevumi un līdzfinansējums projektu realizēšanai. Teritoriju attīstībai plānoti 3 031 307 eiro, ielu apgaismošanai 338 565 eiro, projektiem 648 186 eiro. Lielākie plānotie darbi un projekti: 

 • “Centrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Smiltenes pilsētas prioritārajās teritorijās (Veldes un Pilskalna ielas)”;
 • “Telpu pārbūve “Pašvaldības mājā”, Bilskas pagastā”;
 • “Angāra projektēšana un būvniecība, būvuzraudzība, laukuma sagatavošana, piebrauktuves asfaltēšana saimniecības vajadzībām Virešu pagasta pārvaldei”;
 • “Raunas pagasta Parka ielas katlu mājas centrālā apkures katla AK 2000 priekškurtuves remonts”;
 • “Apgaismojumu tīklu būvniecība un būvuzraudzība Smiltenes pagasta Brutuļu ciemā”;
 • “Palsas ielas, Grundzāles pagastā apgaismojuma izbūves tehniskais projekts un būvniecība”;
 •  “Drustu kapsētas digitalizācija”;
 •  “Pašvaldības ēkas Tirgus ielā 5, Apē, energoefektivitātes uzlabošana”;
 •  “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Smiltenes novada pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”;
 • “Inženiertīklu izbūve Pļavas ielā, Smiltenē”;
 •  “Valsts un pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi, Dārza iela 11, Smiltenē”.

Atpūta, kultūra un reliģija (tai skaitā sports) funkciju nodrošināšanai pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 9% jeb 3 592 469 eiro. Budžeta sadaļā ietilps finansējums Kultūras un tūrisma pārvaldei, kultūras centriem, tautas, saieta namiem 1 188 625 eiro, novada amatiermākslas kolektīviem 191 305 eiro, bibliotēkām 528 913 eiro, muzejiem un lietišķās mākslas studijai 234 428 eiro. Sporta pārvaldei, sporta kompleksiem un zālēm, atpūtas un sporta pasākumu izdevumiem 484 722 eiro. Projektu īstenošanai plānoti 677 947 eiro. Lielākie plānotie projekti ir Raunas pilsdrupu renovācija, Bormaņmuižas parka teritorijas sakārtošana un pastaigu takas izveide, Jāņukalna attīstība, Smiltenes publiskās ārtelpas attīstība (bērnu laukums, skeitparks), atpūtas vietas ierīkošana Raunas Staburaga teritorijā.

Ekonomiskai darbībai pamatbudžetā plānoti 2 858 949 eiro jeb 7% no kopējiem izdevumiem. Šie izdevumi paredzēti vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem un ekonomiskās darbības atbalstam. Projektiem plānoti 365 806 eiro (lielākie no tiem ir Viedrades kvartāla attīstība, Apes un Raunas industriālo parku projektēšana, Rūpniecības ielas Smiltenē rekonstrukcija), pašvaldības autoceļiem paredzēts 2 177 492 eiro, Būvvaldei 173 139 eiro, Tūrisma informācijas centram 95 913 eiro, līdzfinansējums uzņēmējdarbības attīstībai 21 468 eiro.  

Vides aizsardzībai plānoti 3% jeb 1 142 080 eiro. Šajos izdevumos ietilpst teritoriju kopšana, tas ir, notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošana, vides piesārņojuma novēršana, kā arī līdzfinansējums divu projektu īstenošanai.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānoti izdevumi  281 161 eiro apmērā, tos veido Smiltenes novada Pašvaldības policijas izdevumi. Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 128 187 eiro, tas ir finansējums septiņu pagastu feldšeru punktu uzturēšanai.

Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām

Pašvaldība arī šogad turpinās īstenot dažādas atbalsta pasākumus ar mērķi nodrošināt līdzfinansējumu iedzīvotāju iniciatīvu, uzņēmēju ideju īstenošanai, kā arī līdzdalības veicināšanai dažādās aktivitātēs. Zemāk apkopots saraksts ar pašvaldības līdzfinansējuma konkursiem un pasākumiem:

 • līdzdalības budžeta projektu konkurss – 20 000 eiro;
 • līdzfinansējums uzņēmējdarbības attīstībai, ideju konkurss “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” – 21 468 eiro;
 • projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām – 16 000 eiro;
 • konkurss kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu pasākumu īstenošanai – 22 032 eiro;
 • atbalsts individuālajiem sportistiem un sporta biedrībām – 91 716 eiro;
 • dotācijas reliģiskām organizācijām – 5 000 eiro;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošana – 12 000 eiro;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumi – 2 500 eiro;
 • nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai – 23 180 eiro;
 • nekustamā īpašuma decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve – 4 000 eiro;
 • atbalsts latvāņu apkarošanai – 3 000 eiro;
 • sociālās aizsardzības pasākumi (dotācijas nevalstiskajām organizācijām) – 26 031.

Plašāk ar pašvaldība budžeta ienākumu un izdevumu sadaļām var iepazīties saistošajos noteikumos un paskaidrojuma rakstā, kas pieejami tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv, sadaļā “Pašvaldība/Budžets”.

Sagatavoja:

Marita Mūze, Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas vadītāja