info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Pieņemts Preiļu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžets

16. februāra kārtējā domes sēdē Preiļu novada domes deputāti pieņēma Preiļu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžetu. Konkrētais budžets ir Preiļu novada domes koalīcijas trīs gadu laikā izveidotais pakāpeniskais, izsvērtais kurss uz efektīvu un ekonomisku pārvaldību, līdzekļu ekonomiju un pašvaldības funkciju modernizāciju, pilnībā nodrošinot rīcībspēju arī 2024. gadā. Darbs Preiļu novada pašvaldībā turpināsies, ievērojot galvenos stratēģiskos mērķus – aktīva uzņēmējdarbība, labklājīga sabiedrība, vieda pārvaldība un pievilcīga dzīves vide.

Preiļu novada pašvaldības 2024. gada konsolidētie budžeta ieņēmumi plānoti 26 420 455 EUR apmērā, kas, salīdzinot ar 2023. gada budžetu, ir par 8,83 % jeb 2 142 547 EUR vairāk. Kopējie 2024. gada pamatbudžeta izdevumi plānoti 32 121 299 EUR apmērā, aizdevumu pamatsummas un procentu samaksa 2 528 074 EUR, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās 5 621 974 EUR.

Sociālā atbalsta jomā Preiļu novadā uzsvars tiek likts uz sociālo pakalpojumu attīstību un to pieejamības nodrošināšanu. Papildus jau noteiktajiem sociālo pakalpojumu veidiem, kuri tiek finansēti vai līdzfinansēti no pašvaldības budžeta, noteikti četri jauni sociālo pakalpojumu veidi. Pašvaldība turpina sniegt dienas aprūpes centra un grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Savukārt bērniem ar invaliditāti un viņu likumiskajiem pārstāvjiem ir pieejams sociālās rehabilitācijas pakalpojums (fizioterapeita individuālās nodarbības). Tāpat bērniem ar invaliditāti pieejams sociālās rehabilitācijas pakalpojums, kas ietver ergoterapijas pakalpojumu, audiologopēda pakalpojumu un ABA terapijas pakalpojumu.

Kā informē Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns, sastādītais budžets ir labs kompromiss starp novada iespējām un vajadzībām 2024. gadā. Tāpat kā tas notiek katru gadu, arī šogad turpmākajā periodā tiks strādāts pie budžeta uzlabošanas, veicot grozījumus atbilstoši tā reālajai izpildei un koriģējot lēmumus par situācijām, kuras neizdevās pietiekami precīzi prognozēt aizvadītajā gadā. Redzot sabiedrības nostāju, ka viena no vislielākajām prioritātēm ir pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas jeb materiālie pabalsti, Preiļu novada domes vadība strādās pie tā, lai vēlreiz tos pārskatītu.

Krievijas izraisītā kara rezultātā šobrīd īpaši aktuāls ir arī drošības jautājums, tādēļ pašvaldība budžetā paredzējusi līdzekļus Civilās aizsardzības plāna sadaļas “Rīcība kara gadījumā” izstrādei.

Ņemot vērā finansiālās iespējas un pieejamos aktīvos projektu uzsaukumus, šogad turpināsies darbs pie vairāku nozīmīgu projektu realizācijas.

2024. gadā plānotas investīcijas Energoefektivitātes un klimata pārmaiņu pasākumu īstenošanā, tiks gatavoti būvprojekti pašvaldības ēku energoefektivitātes nodrošināšanai un ielu apgaismojuma tīklu pārbūvei, norisināsies energoefektivitātes darbi trīs pašvaldības ēkās: Raiņa bulvārī 24, Labklājības pārvaldes ēkā Aglonas ielā 1A, Preiļos, Saunas pagasta pārvaldes ēkā, Brīvības ielā 9, Prīkuļos, Saunas pagastā. Līdzekļi plānoti Jaunaglonas ielas, Daugavpils ielas un Ezera ielas apgaismojuma ierīkošanai Aglonā.

Paredzētas investīcijas Preiļu pilsētas teritorijas lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas inventarizācijai, koplietošanas meliorācijas sistēmu noteikšanai un nepieciešamo atjaunošanas darbu būvprojektu izstrādei. Turpinās būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku atjaunošanai Saunas un Preiļu pagastos.

Ielu un lauku ceļu izbūvei, inženierkomunikāciju atjaunošanai paredzēta būvniecības dokumentācijas izstrāde “Pašvaldības ceļa posma Stikāni–Sondori seguma pārbūve Sīļukalna pagastā”, “Pašvaldības ceļa posma Kastīre–Geļenova–Šaures km 0,00– 4,100 seguma atjaunošana”, “Mehanizatoru ielas atjaunošana” un “Mehanizatoru ielas atzara atjaunošana”.

2023. gada nogalē tika iesniegts projekta pieteikums “Žika laukuma izveide publiskās ārtelpas attīstībai Preiļos”, apstiprināšanas gadījumā 2024. gadā plānots uzsākt tā realizāciju. Jāpiebilst, ka šī projekta ideja ir Preiļu novada iedzīvotāju izauklēta un Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera, Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda locekļa, Preiļu novada goda pilsoņa Jāņa Streiča atbalstīta.

Turpināsies Preiļu muižas kompleksa un parka attīstība uzņēmējdarbības atbalstam, nozīmīga kultūras mantojuma saglabāšanai un tūrisma pakalpojumu attīstībai. Plānots turpināt Preiļu pils pārbūves darbus, atjaunojot pils 2. un 3. stāva telpas, kas noteikts kā viens no pašvaldības prioritārajiem investīciju projektiem. Šim mērķim plānots pašvaldības aizņēmums Valsts kasē.  Paralēli būvdarbiem tiks uzsākts projekts divu gadu garumā ar aktivitātēm tūrisma un uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai, kā arī tūristiem paredzētas infrastruktūras un aprīkojuma iegādei Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmā “Preiļu pils un Utenas muižas vēsturiskā ceļa digitalizācija tūrisma pakalpojumu attīstības veicināšanai Latvijas un Lietuvas kultūras mantojuma objektos”, kā arī tiks aktualizēts parka dīķu sakārtošanas projekts ar kuru plānots startēt ar projekta pieteikumu Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmā šā gada vasarā.

SAM 4.1.2.2 projekta ietvaros 2024. gadā plānots piedalīties un atsākt īstenot veselības veicināšanas un slimību profilakses aktivitātes vietējai sabiedrībai.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā pašvaldībā noris darbs un šogad plānots īstenot projektu “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai”, kā arī piedalīties projektu konkursā “Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība”, kura mērķis būs nodrošināt cilvēka cienīgiem dzīves apstākļiem atbilstoša mājokļa pieejamību tām personām, kuras ir reģistrētas Palīdzības likumā noteiktajiem palīdzības veidiem – pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana vai sociālā dzīvokļa izīrēšana.

Tiek plānota vairāku projektu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana finansējuma piesaistei: pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku”, kas saistīts ar Kooperatīva ielas pārbūvi Preiļos, un pasākumā “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” ietvaros, kas ietver Preiļu pilsētas centra pārbūves projekta realizāciju.

2024. gadā turpinās darbs pie Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādes atbilstoši Preiļu novada domes 2022. gada 29. decembra sēdē pieņemtajam lēmumam “Par Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2024. gadā pašvaldība, pēc iedzīvotāju iniciatīvas, sniegs līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju pieguļošo teritoriju labiekārtošanas darbiem un to būvprojektu izstrādei, jaunu pilsētas un pagastu centralizēto ūdens un kanalizācijas pieslēgumu izbūvei fiziskām personām, kā arī ir paredzēti jauni līdzfinansējumi energoefektivitātes atbalstam un latvāņu apkarošanai. 

2024. gadā plānots atjaunot atbalstu iedzīvotājiem energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. Ar Preiļu novada pašvaldības 2024. gada 16. februāra saistošajiem noteikumiem “Par Preiļu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžetu” var iepazīties Preiļu novada pašvaldības mājaslapas sadaļā Pašvaldība>Budžets.