info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Apstiprināta Bauskas novada un apvienību vizuālā identitāte

Veidojot stāstu par mūsu novadu, mēs veidojam stāstu arī par nākotni, ko mēs – Bauskas novada iedzīvotāji – stāstīsim par vietu, kurā dzīvojam.

Jauna zīmola izstrādes process iesaistījis plašāku sabiedrību, Bauskas novada stāstā kopā saaužot un sarakstot mūsu iedzīvotāju paustās vērtības, kas turpmāk veidos novada atpazīstamību.

Kādu mēs saredzam Bauskas novadu? Ar ko mēs lepojamies? Kas Bauskas novadā mūs uzrunā un pārsteidz? Par kādām Bauskas novada vērtībām mēs labprāt stāstīsim mūsu novada viesiem? 

Bauskas novads – ir labi būt mājās!

Bauskas novada vizuālā identitāte veidota, iedvesmojoties no latviešu folklorā pazīstamās Saules zīmes. Tā simbolizē kustību un dzīvību. Saules simbols veidots no ģeometriskām joslām, tādejādi radot papildu dinamiku un ritmu.

Īpaši veidotie burti “BAUSKAS NOVADS” pieskaņoti simbola stilistikai. Logotipa koncepcijas pamatā ir mūžīgās kustības ideja, kas izceļ novadā raksturīgo: bagātīgo kultūras mantojumu, čaklos cilvēkus un dzīvi saskaņā ar dabas ritējumu. 

Saules simbolā “ieaustas” un “ierakstītas” Bauskas novada iedzīvotāju paustās vērtības: latviskums, Zemgales sirds. Bauskas novada iedzīvotāji lepojas ar paveikto un dabas pērlēm novadā, izveidoto dzīves telpu ģimenēm. Šeit lepojas ar to, ko paši rada. Bauskas novada cilvēkus raksturo rosīgums, radošums un cīņas spars. 

Bauskas novada stāsts pauž vissiltāko no sajūtām – māju sajūtu, tas stāsta par stiprām Bauskas novada ģimenēm, par mūsu radošajām un darošajām kopienām, kas ir spēcīgas savā dažādībā un kopā veido Bauskas novada “saimi”.

Katras apvienības teritorijai ir radīta sava personalizētā “saules zīme”, kas iekļaujas kopīgajā simbolā. Tā četras teritorijas simboliski veido vienu veselumu – drošu, dinamisku un labklājīgu Bauskas novadu, ko mēs saucam par mūsu mājām. 

Bauskas novada zīmola vizuālo identitāti un stāstu izstrādāja pieredzējuši radošie dizaina aģentūras SIA “Ozols IR” profesionāļi. Pēc administratīvi teritoriālās reformas vēl aizvien izjūtam sekas – sašķeltības sajūtu. Tāpēc galvenais zīmola izstrādātāju komandas mērķis bija iedvesmot Bauskas novadu jaunam sākumam. Drošības sajūta, partnerības sajūta un kvalitāte – šādus atslēgas vārdus izstrādātāji likuši Bauskas novada vizuālās identitātes pamatā. 

Zīmols “Labi būt mājās” veidos vienotu Bauskas novada atpazīstamību publiskajā telpā, un mēs ticam, ka arī stāstīs par Bauskas novadu kā draudzīgu vietu ģimenēm, mūsu novada radošajiem un darošajiem, auglīgu vietu biznesam, lielu un mazu ideju īstenošanai. 

Pateicamies mūsu novada iedzīvotājiem par iniciatīvu un izteiktajiem viedokļiem, kā arī tiem iedzīvotājiem, kuri iesaistījās vizuālās identitātes izstrādes procesā.

Katrai apvienībai – savs simbols

Pārmaiņu laikā ir saprotama vēlme pēc stabilitātes, esošo vērtību saglabāšanas. 

Vienlaikus ar Bauskas novada zīmola “Labi būt mājās” apstiprināšanu ir apstiprināta arī vizuālā identitāte Bauskas apvienībai, Rundāles apvienībai un Vecumnieku apvienībai. 

Jaunā zīmola izstrādes procesā kopienas apliecināja, ka ir būtiski arī saglabāt jau radītās vērtības. Lai uzturētu vietējās kopienās izveidojušos lokālpatriotismu, kas ir spēcīgs pamats piederības sajūtas veidošanai Bauskas novadam, Bauskas novada dome ar lēmumu apstiprināja lokālo vizuālo identitāti katrai apvienībai:

  • Bauskas apvienībai logotipu “Bauska, kur satiekas”;
  • Rundāles apvienībai logotipu ar Rundāles pils vārtu lauvu uz postamenta un uzrakstu “RUNDĀLE”, kas atvasināts no 2013. gadā izstrādātās preču kvalitātes zīmes “Kronēts Rundālē”;
  • Vecumnieku apvienībai logotipu ar atvasinātu lilijas grafisko zīmējumu, kas veidots uz bijušā Vecumnieku novada ģerboņa bāzes;
  • Iecavas pilsētai un pagastam, kas veido Iecavas apvienību, identitātes grafiskā zīme – logotips “IE” – vārda “Iecava” elements (lēmums tika pieņems 2022. gada aprīlī).

Lokālās identitātes tiks izmantotas sociālo mediju kontos, lokāla rakstura informācijas atspoguļošanai (piemēram, kultūras un sporta pasākumi). Precīzs logotipu lietojums tiks noteikts ar saistošajiem noteikumiem par simbolikas izmantošanu, ko plānots izstrādāt tuvāko mēnešu laikā.

Apstiprinot katrai esošajai kopienai savu vizuālo identitāti, tiek sekmēta arī vienlīdzīga attieksme pret visām apvienotajām teritorijām, kas šobrīd veido vienotu Bauskas novadu. 

Kādēļ nepieciešamas pārmaiņas?

Pirms diviem gadiem līdzšinējo Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu skāra būtiskas pārmaiņas. Tika izveidots jauns Bauskas novads – teritoriāli piektais lielākais Latvijā.

Īstenojot reformu, viena no valstiskajām pamatnostādnēm bija – nepazaudēt vietējās kopienas. Jaunizveidotā Bauskas novada kontekstā uzmanība jāpievērš tam, lai arī bijušā Iecavas, Vecumnieku un Rundāles novada iedzīvotāju (aptuveni 21 000) kultūra, vajadzības un vērtības netiktu noēnotas. 

Domājot par turpmāko attīstību, būtiski ir cieņpilni atcerēties, ka, visām četrām līdzšinējām teritorijām apvienojoties (nevis kādu pievienojot), ir vienlīdzīga un kopīga starta pozīcija – jaunais Bauskas novads.

Veidojoties jaunai teritoriālai vienībai, mainās arī pats novads, vērtības, uzsvari priekšstatos. Mainās tas, kā mēs saredzam Bauskas novadu. Arī no malas Bauskas novads izskatās citādi. Šīs pārmaiņas nesušas līdzi lielus izaicinājumus, tomēr sniedz arī iespējas kopīgiem spēkiem, soli pa solim veidot novada identitāti tādu, kādu to vēlamies redzēt.

Lai veidotu vienotu redzējumu par Bauskas novadu kā jaunizveidotu teritoriālu vienību, pārmaiņas ir nepieciešamas. Tas paver durvis jaunam sākumam un attīstības iespējām, sniedz vietu kopīgai izaugsmei. Vienlaikus jebkuras pārmaiņas raisa arī plašu emociju spektru – trauksmi, neskaidrību, neziņu, dusmas: Kāpēc to vajag? Vai tiešām šobrīd vajag? Labāk nogaidām. Tieši tāpēc zīmola izstrādes process tika balstīts zināšanās un pieredzē, ko nodrošināja mārketinga, zīmolvedības, komunikācijas, stratēģiskās vadības profesionāļu iesaiste. 

Zīmola izstrādes process – soli pa solim

Jaunā zīmola radīšanai priekšizpētes un vajadzību izzināšanas process tika uzsākts jau 2022. gada vasarā, kad notika diskusijas, kopīgi darbojoties pašvaldības vadības pārstāvjiem, attīstības, kultūras, tūrisma, sabiedrisko attiecību un citu jomu speciālistiem.

2023. gada vasaras mēnešos ir paveikts būtisks iedzīvotāju noskaņojuma izpētes darbs. Aicinājām iedzīvotājus koprades darbnīcās, kur ar padziļināto fokusa grupu diskusijas metodi tika izpētītas svarīgākās lietas, īpašības, elementi, vērtības, kas raksturo Bauskas novadu. Šāda metode ļāva ātri un padziļināti izprast sabiedrības viedokli, vienlaikus ģenerējot idejas, kas var būt noderīgas zīmola koncepta un komunikācijas attīstībai. 

Rosinājām iedzīvotājus kopā meklēt tās vērtības, kas ļautu mums lepoties ar Bauskas novadu – vietu, kur dzīvojam mēs, mūsu ģimene, kur strādājam, kur saredzam savu un bērnu nākotni, kur mūsu uzņēmumi rod jaunas iespējas, sadarbības partnerus un attīstās.

Koprades darbnīcās iesaistījās visu četru apvienoto teritoriju sabiedrības pārstāvji. Katrā no koprades darbnīcām Bauskā, Iecavā, Rundālē un Vecumniekos piedalījās 8-12 dalībnieki, dalībnieku atlase veikta atbilstoši pētījuma metodei. 

Turpmākajā zīmola izstrādes procesā iedzīvotājus aicinājām paust savu viedokli par jaunā Bauskas novada identitāti un tēlu, aizpildot tiešsaistes anketu. Rezultāti atspoguļoja iedzīvotāju viedokli par Bauskas novada unikalitāti un vērtībām, ko iekļaut zīmola stāstā, kā arī identificēja iedzīvotājiem būtiskākos novada attīstības jautājumus un aktuālākās vajadzības. Anketas aizpildīšanā iesaistījās 1502 respondenti.

Iedzīvotāji bija aicināti arī uz kopīgām sarunām par Bauskas novada vērtībām iedzīvotāju domnīcās. 

Mūsu sadarbības partneri dizaina aģentūra SIA “Ozols IR”, pieredzējuši radošie profesionāļi, oktobrī nodeva iedzīvotāju vērtējumam trīs stāstus par Bauskas novadu. Stāsti tika radīti, balstoties gan uz ieraudzīto un saklausīto mūsu novada cilvēku atbildēs, gan sadzirdēto sarunās ar Bauskas novada pašvaldības komandu.

Izstrādātie vizuālās identitātes varianti tika nodoti iedzīvotāju balsojumam. Aicinot iedzīvotājus atbildīgai līdziesaistei lēmumu pieņemšanas procesos, aptauja tika veikta pašvaldības mobilajā lietotnē “Bauskas novads”, izmantojot stingro autentifikāciju. Tādējādi balsot varēja tie iedzīvotāji, kuru deklarētā dzīves vieta ir Bauskas novads. Iedzīvotāju balsojumā vislielāko atsaucību guva vizuālās identitātes variants ar saukli “Bauskas novads. Labi būt mājās”. 

Jāpiemin, ka nozīmīgu pievienoto vērtību ir devis pats izstrādes process – iedzīvotāju uzrunāšana, aicinājums uz sarunu, iesaiste ar dažādiem rīkiem un metodēm, lai domātu un runātu par kopīgo turpmākajā Bauskas novada attīstībā. Neskatoties uz objektīvi saprotamu iedzīvotāju pretestību, tomēr ir vērojams progress cilvēku viedokļos, iedzīvotāji kļūst atvērtāki sadarbībai.

Iedzīvotāju izvēlētajam Bauskas novada vizuālās identitātes variantam dizaina aģentūras “Ozols IR” komanda izstrādājusi zīmola grāmatu un dizaina elementu kopumu, ko turpmāk izmantosim gan digitālajā vidē, gan pilsētu un apvienību pārvalžu komunikācijai publiskajā telpā. Stāstīsim stāstu par Bauskas novadu kopā!