info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada budžets apstiprināts bez deficīta

15. februārī Alūksnes novada pašvaldības dome apstiprināja 2024. gada bezdeficīta budžetu.

Šī gada budžeta prioritārās jomas Alūksnes novadā ir: izglītība, sociālā aizsardzība, infrastruktūras projektu īstenošana sociālajā, izglītības un uzņēmējdarbības jomās.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers:

– Publiski ir izskanējis, ka šogad pašvaldībām ir grūti saplānot budžetus. No Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda šogad saņemsim par aptuveni 500 tūkstošiem eiro mazāk nekā pērn, tas saistīts ar iedzīvotāju skaita samazināšanos un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina formulu. Pieaugot procentu likmēm, ir palielinājušies aizņēmumu atmaksai nepieciešamie līdzekļi. Šogad ir pieaugusi minimālā alga un pedagogu algas, esam pārskatījuši un palielinājuši atalgojumu arī pārējiem darbiniekiem. Iepriekšējos gados veicām daudzas strukturālas reformas novadā un samazinājām amata vietu skaitu, rezultātā ietaupot līdzekļus, līdz ar to Alūksnes novads šogad pilnīgi droši var salikt bezdeficīta budžetu. Ir pašvaldības Latvijā, kurām jāaizņemas finanses Valsts kasē, lai varētu pilnvērtīgi nodrošināt pašvaldības funkcijas. Mums šādu problēmu nav un nebūs. Paldies deputātiem, kas iepriekšējo divu gadu laikā pieņēma drosmīgus lēmumus, lai tagad mēs paceltu galvu varētu lemt par pašvaldības budžetu un ar to veiksmīgi strādāt 2024. gadā. Liels gandarījums ir par atvēlēto finansējumu dažādiem attīstības projektiem, piemēram:

 • ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošanai – 552 768 EUR
 • ielu apgaismojuma nomaiņai un papildināšanai pilsētā un pagastos – 287 331 EUR
 • VEF teritorijas sakārtošanai – 74 039 EUR
 • daudzdzīvokļu māju pagalmu un kultūras pieminekļu atjaunošanas un sakārtošanas programmai – 30 000 EUR
 • Alūksnes Lielo kapu teritorijas labiekārtošanai – 15 000 EUR
 • pieturvietu nojumēm – 10 500 EUR
 • energoapgādes sakārtošanai mazdārziņu teritorijā “Sīļos” – 10 166 EUR
 • elektroautobusu iegādei skolēnu pārvadājumiem – 668 515 EUR
 • Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūves pabeigšanai – 430 612 EUR
 • ģimnāzijas un vidusskolas teritorijas sakārtošanai – 300 000 EUR
 • mācību līdzekļu un aprīkojuma papildināšanai – 118 590 EUR
 • pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai – 102 197 EUR
 • deinstitucionalizācijas pakalpojumu turpināšanai – 114 932 EUR
 • zemas īres mājokļiem un sociālās aprūpes centra “Pīlādži” paplašināšanai, būvprojektu izstrādei – 50 000 EUR
 • atbalstam sociālās jomas biedrībām – 6 020 EUR
 • sporta pasākumu organizēšanai novadā – 115 628 EUR
 • kopienu svētkiem pagastos un Alūksnes pilsētas svētkiem – 56 071 EUR
 • tehniskā aprīkojuma iegādei kultūras iestādēm – 33 854 EUR
 • atbalstam sportistiem – 22 974 EUR
 • apgaismojuma daļējai nomaiņai “Mežiniekos” – 15 000 EUR.

Alūksnes novada Attīstības programmas 2022.-2027. gadam Rīcības un Investīciju plāna aktivitāšu īstenošanai šim gadam paredzēts 3 895 376 EUR. Tajā skaitā ir lokālie pasākumi pagastu teritorijā – 11,17%, lokālie pasākumi pilsētas teritorijā – 10,62%, bet lielāko daļu veido projekti un aktivitātes, kas attiecas uz visu novadu – 78,21%. Projektu īstenošanai paredzēts valsts budžeta, Eiropas fondu finansējums, pašvaldības finansējums no šī gada un iepriekšējā gada atlikuma.

2024. gada aizdevumu pamatsummu atmaksai paredzēts 2 010 831 EUR finansējums. Plānots pilnībā atmaksāt sešus Valsts kases aizdevumus. Pašvaldība izmantoja likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” 38. panta nosacījumu un 13 Valsts kases aizdevumiem samazināja 2024. gada pamatsummas maksājumus 414 389 EUR apmērā, novirzot izmaiņas vienmērīgi turpmākajiem gadiem. Pašvaldības saistību apmērs 2024. gadā ir 18,27%.

Ar šī gada 1. janvāri pārskatīts atalgojums pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kuriem tas bija zem normatīvajos aktos noteiktā minimālās darba algas apmēra, pirmsskolas, interešu un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem, kuri saņem atalgojumu no pašvaldības finansējuma, un pārējiem pašvaldības darbiniekiem, kopā šim mērķim paredzēts 737 700 EUR.

 Pilnībā ar Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam var iepazīties www.aluksne.lv.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste