info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Apstiprināts Dienvidkurzemes novada budžets 2024. gadam

15. februārī Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes deputāti apstiprināja novada 2024. gada budžeta plānu. Tas sagatavots, domājot par vienmērīgu visa novada teritorijas attīstību, saglabājot esošo infrastruktūru un plānojot vienotu novada attīstību.

Ieņēmumi

Dienvidkurzemes novada  pašvaldības konsolidētais budžets 2024. gadam sastāv no pamatbudžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļas, un ziedojumu un dāvinājumu budžeta. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. 

Par budžeta prioritārajām jomām 2024. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, izglītības pieejamība, sociālo pakalpojumu nodrošināšana, kā arī spēja pārvaldīt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

 Pamatbudžeta ieņēmumi (attēls – 2024. gada budžeta ieņēmumu plāns) plānoti  56 316 921 eiro, kas pret iepriekšējā gada izpildi ir mazāk  par 10,6% . Tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts un pašvaldību transferti.

2024. gada budžeta ieņēmumu plāns.

 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze saskaņā ar Finanšu ministrijas datiem 2024. gadam ir 24 317 589 eiro, t. i., par  5,6% vairāk nekā iepriekšējā gadā saņemtais IIN.

Nekustamā īpašuma nodokļi (NĪN) tiek plānoti 2 973 828 eiro apmērā,  t.i., līdzīgi kā iekasēts 2023. gadā, un tā īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos sastādīs 5%. Nekustamā īpašuma nodokli veido nekustamā īpašuma nodoklis par zemi – 2 353 450 eiro, par ēkām un inženierbūvēm – 310 898 eiro  un mājokļiem – 309 480 eiro.

Finanšu ministrija, pamatojoties uz vērtēto ieņēmumu prognozi (IIN un kārtējā gada iekasējamo NĪN prognozi), veikusi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu, kā rezultātā no finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt 8 080 568 eiro, t.i., par 9%  mazāk nekā iepriekšējā gadā un 136 526 eiro valsts speciālā dotācija pašvaldībai.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā 2024. gadā plānoti piesardzīgi – 560 500 eiro apjomā, t. i, par 13 583 eiro mazāk kā saņemts 2023. gadā.

Nenodokļu ieņēmumu apjoms Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetā 2024. gadā plānots 3 097 494 eiro. Tos veido sekojošas ieņēmumu pozīcijas:

Nenodokļu ieņēmumi2023.gada izpilde EUR2024.gada budžeta prognoze EUR
Kopā:5 968 049097 494
Procentu ieņēmumi  par atlikto maksājumu no nesamaksātas pirkuma daļas, dividendes, procentu ieņēmumi par depozītiem212 013263 000
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas54 73257 080
Naudas sodi un sankcijas10 33312 500
Pārējie nenodokļu ieņēmumi37 51391 314
Ieņēmumi  no  pašvaldību  īpašuma pārdošanas5 653 4582 673 600

Pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi un citi pašu ieņēmumi  plānoti 1 939 037 eiro apmērā jeb 3,4% apmērā no kopējiem pamatbudžeta  ieņēmumiem, un tie plānoti par 4% mazāk nekā saņemts iepriekšējā gadā.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi2023.gada izpilde EUR2024.gada budžeta prognoze EUR
Kopā:2 026 1681 939 037
Maksa par izglītības pakalpojumiem613 408620 318
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem8471 370
Ieņēmumi par nomu un īri698 562728 639
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem538 889457 992
Citi pašu ieņēmumi174 462130 718

Mērķdotācijas

Mērķdotācijas (valsts budžeta transferti) apjoms no valsts budžeta 2024. gadā plānots 22 922 301 eiro apmērā, no tiem Eiropas Savienības (ES) līdzfinansēto projektu realizācijai 1 235 639 eiro balstoties uz projektu realizētāju iesniegtajiem naudas plūsmas plāniem un laika grafikiem.

Lielāko mērķdotāciju apjomu pašvaldībā  saņems izglītības nozare – 9 907 818 eiro. Mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai no Satiksmes ministrijas plānotas 1 812 370 760 eiro, t.i., par 13% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Latvijas Nacionālā kultūras centra mērķdotācija  plānota 675 854 eiro apmērā pašvaldības mūzikas un mākslas skolu pedagogu daļējai atlīdzībai. No Nacionālās veselības dienesta plānojam saņemt 174 951 eiro  jeb 55 % vairāk nekā 2023. gadā pagastu feldšerpunktu uzturēšanai un mājas aprūpes nodrošināšanai.

Sociālajā jomā valsts mērķdotācijas plānotas 1 360 024 eiro apjomā, t.sk. 831 276 eiro asistentu pakalpojumu nodrošināšanai.

   Iepriekšējā gadā Dienvidkurzemes novada pašvaldība ES līdzfinansēto projektu īstenošanai saņēma 2 485 484 eiro, bet 2024. gadā plānots 1 235 639 t.i., par 50% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Pašvaldība plāno saņemt līdzfinansējumu šādiem investīciju  projektiem:

Projektu nosaukumi2024.gada budžeta prognoze EUR
Ugunsdzēsēju materiāli tehniskās bāzes uzlabošana50 670
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna fonda projekts “Elektroautobusu iegāde pašvaldības autonomo funkciju veikšanai Dienvidkurzemes novadā”101 120
Latvijas Vides Investīciju fonda projekts “Apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Dienvidkurzemes novadā”204 809
ERAF projekts “Parka pārbūve Brīvzemnieka bulvārī 8, Aizputē”235 418
ERAF projekts “Laukuma pārbūve Atmodas ielā 15A,  Aizputē”235 848
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna fonda projekts “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem sociālā dienesta ēkās”111 000
Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana DIENVIDKURZEMES novadā91 495

    Ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu pakalpojumiem plānoti 470 000 eiro. Savukārt citām pašvaldībām par izglītības iestāžu pakalpojumiem plānots pārskaitīt 332 000 eiro, t.i., par 0,6% mazāk nekā iepriekšējā gadā samaksāts.

Izdevumi

Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms (attēls – 2024. gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām) prognozēts 65 972 494 eiro, t.i., par 3,8% vairāk  jeb 2 438 917 eiro nekā iepriekšējā gada izpilde.

Dienvidkurzemes  pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, t. sk. pašvaldības, izglītības, kultūras, sporta iestāžu, sociālo dienestu uzturēšanai, pasākumu finansēšanai, pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai, samaksai par pakalpojumiem pašvaldības vajadzībām, piem., pašvaldības funkciju izpildei sociālajā un izglītības jomā, sabiedriskajām organizācijām un privātajam sektoram, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, investīciju projektu finansēšanai, līdzfinansējumiem ES fondu projektu apguvei.

2024. gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Vislielākais izdevumu apjoms 2024. gada novada budžetā plānots izglītības nozarei – 26 982 711 eiro, kas sastāda 41% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Izdevumi plānoti novada izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai, izglītības papildus pakalpojumiem kā ēdināšanai un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, auklēm, asistentiem, kā arī remontdarbiem un investīcijām.

Sabiedriskās kārtības uzturēšanas izdevumi plānoti 1 076 161 eiro, kas sastāda 1,6% no kopējiem izdevumiem. Tajos ietverti novada kopējie pašvaldības policijas uzturēšanas izdevumi 798 216 eiro apjomā un ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izdevumi 277 945 eiro apmērā.

Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi 2024. gadā plānoti 6 290 834 eiro apmērā, t.i., 2,1% pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi.

Ekonomiskai darbības nozarei paredzēts izlietot 7 075 007 eiro jeb 10,7% no pamatbudžeta, t.i., par 27% vairāk nekā izlietots iepriekšējā gadā. Sadaļas lielākā summa –   4 230 500 eiro – paredzēta autotransporta infrastruktūras uzturēšanai un sakārtošanai, kas par 25 % vairāk kā iepriekšējā gada izlietots. Valsts mērķdotācijas apjoms autoceļu uzturēšanai plānots 2 108 707 eiro, bet netiek plānoti līdzekļi no ES līdzfinansētiem projektiem.

Ekonomiskās darbības sadaļa2023.gada izpilde EUR2024.gada budžeta prognoze EUR
Kopā:5 557 7107 075 007
Nodarbinātības pasākumi190 050264 083
Būvvalde571 512695 940
Transports3 384 6984 230  500
Tūrisms548 925621 413
Nekustamā īpašuma daļa788 207827 299
Citas nozares74 318435 772

 No Nodarbinātības valsts aģentūras paredzēts finansējums 70 200 eiro, bet vasarā plānots saņemt jauniešu nodarbinātības apmaksai 112 099 eiro. Būvvaldes uzturēšanas izmaksās paredzēti līdzekļi jauna teritorijas plānojuma izstrādei. Tūrisma nozarē plānotas investīcijas tūrisma informācijas centra atjaunošanai Dzintaru ielā 2, Pāvilostā 102 804 eiro  un 56 000 eiro projekta “Pieejami zaļie dzelzceļi Igaunijā un Latvijā” īstenošanai.

Vides aizsardzībai no novada budžeta plāno izlietot 1,9% jeb 1 278 008 eiro, t. sk. meliorācijas sistēmu uzturēšanai, vides sakopšanai un vides piesārņojuma mazināšanai. Plānots izlietot saņemto dabas resursu nodokli par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu 975 524 eiro apmērā.

Novada budžeta izdevumu daļā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai atvēlēti 16,5% no izdevumiem jeb 10 900 161 eiro.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana2023.gada izpilde EUR2024.gada budžeta prognoze EUR
Kopā:10 386 82310 900 161
Komunālā pārvalde4 192 8054 668 946
Mājokļu attīstība531 879424 350
Ūdensapgāde12 191125 300
Ielu apgaismošana376 767816 239
Pārējā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība5 273 1814 865 326

Mājokļu attīstības sadaļā ievērojamu izdevumu daļa sastāda pašvaldības neizīrēto dzīvokļu uzturēšana, bet remonti pašvaldību dzīvokļos plānoti 139 116 eiro apmērā. Lielākais izmaksu pieaugums plānots ielu apgaismojumam, kas saistīts ar Vides investīciju fonda projekta “Apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Dienvidkurzemes novadā”  plānoto ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņu 418 478 eiro apmērā. Turpināta pašvaldības teritorijas daļas sakopšana, kapsētu uzturēšana, kā arī paredzēti finansējumi  ūdens un kanalizācijas pieslēgumu izveides līdzfinansēšanas programmai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas konkursam, vēsturiskās apbūves atjaunošanas līdzfinansējuma programmai, tehniskās dokumentācijas izstrāde pašvaldības infrastruktūras atjaunošanai, uzlabošanai, modernizēšanai.

Veselības aprūpei atvēlēts vismazāk 1,3% no kopbudžeta, t.i., 858 569 eiro, un  pret  iepriekšējā gada izpildi plānots 11% pieaugums.

Budžetā atpūtai, sportam un kultūrai paredzēts izlietot 8,4 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, t.i., 5 556 130 eiro, kas ir par 2% mazāk nekā apgūti līdzekļi iepriekšējā gadā.

Atpūtas, sporta un kultūras pasākumi2023.gada izpilde EUR2024.gada budžeta prognoze EUR
Kopā:5 651 1065 556 130
Kultūras pārvalde293 168236 344
Bibliotēkas870 644857 139
Muzeji un senlietu krātuves459 517570 841
Kultūras centri un saieta nami2 106 1031 960 274
Kultūras projekti, Dziesmu un deju svētki119 79241 938
Sporta pasākumi un sporta iestāžu uzturēšana1 801 882  1 859 594

 Sociālajai aizsardzībai šajā gadā plānoti 5 954 913 eiro, kas sastāda 9% no pamatbudžeta izdevumiem, kas par 3,8% vairāk nekā iepriekšējā gadā (5 739 413 eiro). Sociālajiem pabalstiem 2024. gada budžetā paredzēts finansējums 2 437 120 eiro t.i.,

par 5% mazāk nekā izlietots iepriekšējā gadā. 2023. gadā sakarā ar pieņemtajiem energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma atbalsta pasākumiem papildus no valsts tika saņemtas mērķdotācijas, kuras netiek plānotas 2024. gadā.

Kopējā atlīdzības summa plānota  34 035 295 eiro apmērā, kas sastāda 51,6% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.  Pašvaldība 2023. gada decembrī pieņēma vairākus lēmumus, kas palielina pašvaldības izdevumus 2024. gadā atalgojumam, t. sk. no 2024. gada 1. janvāra palielināja atalgojumu darbiniekiem. Atbilstoši izmaiņām Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” pašvaldība palielināja minimālās mēnešalgas darbiniekiem no 620 eiro līdz 700 eiro. Pedagogiem no 2024. gada sākuma palielināja minimālo mēneša algas likmi par slodzi no 1224 eiro uz 1374 eiro, pirmskolas izglītības pedagogiem palielināja minimālo mēneša algas likmi par slodzi no 1360 eiro uz 1526 eiro, pamatojoties uz MK  nr.445.

Izdevumi precēm un pakalpojumiem plānoti 18 733 166 eiro apmērā, kas  palielināti par 7,1%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un tie sastāda 28,4% no kopējiem izdevumiem. Sadaļas lielāko daļu veido pašvaldības nekustamā īpašuma  uzturēšanas izdevumi 7,16 milj. eiro, t.sk. 1,48 milj. eiro paredzēti ēku un telpu remontdarbu apmaksai.

Maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem plānoti 2,81 milj. eiro, t.i. 3,7% vairāk kā samaksāts 2023. gadā (2,71). Degvielai plānoti 1,06 milj. eiro, iepriekšējā gadā  par 2% izlietots mazāk (1,02), bet kurināmam – 396 538 eiro, t.i., par 1,7% mazāk nekā iepriekšējā gadā (403 409) .

Sociālo pabalstu un kompensāciju apmērs kopsummā plānots 2 596 187 eiro  t.i., par 4,7% mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Aizdevuma procentu maksājumi Valsts kasē plānoti 802 985 eiro apmērā, t.i. par 88% vairāk kā gadu iepriekš (427 092 eiro).

Kapitālieguldījumi plānoti 13,3 % no kopējiem izdevumiem jeb 8 760 756 eiro – tas ir par 14,8% vairāk, nekā iepriekšējā gadā izlietots (7 631 449 eiro).

Zināšanai

Lielākie plānotie kapitālieguldījumu objekti  2024. gadā (eiro):

 • ēkas Lielā ielā 54, Grobiņā, energoefektivitātes paaugstināšana – 1 192 163,
 • Kalna ielas seguma pārbūve Pāvilostā – 438 551,
 • apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Dienvidkurzemes novadā – 418 478,
 • laukuma pārbūve Aizputē, Atmodas ielā 15A – 341 921,
 • lietus ūdens kanalizācijas izbūve Liepājas ielas mikrorajonam Priekulē – 340 041,
 • parka pārbūve Brīvzemnieka bulvārī 8, Aizputē-  276 962,
 • grants ielu asfaltēšana Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastos un Durbes pilsētā – 121 200,
 • lietus ūdens atvades sistēmas izbūve Pavasara ielā, Aizputē – 167 331,
 • Rucavas ciemā ūdensvada nomaiņa – 120 000,
 • ceļa Darbnīcas Lielkudumi ceļa asfaltēšana – 120 000,
 • Ziemupes centra asfaltēšana – 132 385,
 • jumta remonts un atjaunošana Kalna ielā 24, Vaiņodes pag.- 109 955,
 • Tūrisma informācijas centra atjaunošana Pāvilostā – 100 174,
 • ūdenstorņa nojaukšana Medzes pagastā  – 100 000.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Dienvidkurzemes novada pašvaldībai aizņēmumu kopsumma uz 2024. gada sākumu bija 20,267 milj. eiro, bet atmaksājamā summa šogad – 1 909 090 eiro.

Dienvidkurzemes novada pašvaldībai ir astoņi galvojumu līgumi ar pašvaldības kapitālsabiedrībām un viens studiju kredīta līgums. Kopējā galvojuma neatmaksātā summa uz 2024. gada sākumu ir 1 573 554 eiro.

Pašvaldības kopējās parādsaistības uz 2024. gada sākumu sasniedza 28,417milj. eiro. Saistību maksājumu kritērija izpilde, kas tiek vērtēta kā kārtējā gada pamatsummu un procentu saistību maksājumu attiecība pret  budžeta ieņēmumiem gadā atskaitot mērķdotācijas, varētu būt 6 – 7 procentu apmērā.

“Budžeta plāns tapa smagās un nopietnās sarunās, meklējot vislabākos risinājumus,” skaidro Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Priedols. “Jāsaprot, ka mūsu novads ir liels, lielākais valstī teritorijas ziņā, vajadzību ir daudz un ir svarīgi, lai budžeta plāns paredzētu katrai novada apdzīvotajai teritorijai kādu labu projektu – kaut vai pavisam nelielu, bet iedzīvotājiem vērtīgu un vajadzīgu uzlabojumu. Tāpēc es šo budžetu sauktu par pieciešamo nepieciešamību.

Jau tradicionāli lielākā budžeta daļa arī šogad atvēlēta izglītībai, jo mūsu bērni un viņu nākotne ir mūsu novada un valsts nākotne. Tāpēc ir svarīgi, lai mūsu nākotnei būtu gan labi pedagogi, gan mācību tehniskais nodrošinājums, gan mācību apstākļi un telpas.

Es aicinu iedzīvotājus iepazīties ar šī gada budžeta plānu, bet jau uzreiz varu pateikt, ka pavisam drīz pēc budžeta apstiprināšanas mums būs jāķeras pie tā grozīšanas un vērtēšanas, jo izdevumu samazinājums dažādu izmaksu paaugstināšanās dēļ, ko veicina gan karš Ukrainā, gan citi iemesli, būs neizbēgams dažādās jomās.

Vienlaikus es gribu pateikt lielu paldies visiem deputātiem, pašvaldības darbiniekiem un visiem citiem, kas iesaistījās budžeta plāna izstrādē.”

Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2024.gada budžets izstrādāts atbilstoši likuma „Par budžetu un finanšu vadību”, likuma „Par pašvaldību budžetiem”, Pašvaldību likuma, Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un citu likumu un normatīvo aktu prasībām.