info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Aicina pieteikt kandidātus Smiltenes novada apbalvojumiem

Aicinām Smiltenes novada iedzīvotājus, valsts un pašvaldības iestādes, novada uzņēmumus un nevalstiskās organizācijas līdz 20. oktobrim pieteikt apbalvošanai ar pašvaldības apbalvojumu cilvēkus, kas devuši īpašu ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā.

Valsts svētki Smiltenes novadā tradicionāli ir laiks, kad suminām un sakām paldies cilvēkiem, kuri ar savu darba sparu, entuziasmu un pašaizliedzību ir uzlabojuši un bagātinājuši līdzcilvēku ikdienu, rūpējušies par Smiltenes novada labklājību, attīstību un atpazīstamību. Aicinām novada iedzīvotājus un organizācijas izvirzīt pretendentus nominācijām „Smiltenes novada Goda cilvēks” un „Gada balva”,  lai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā Smiltenes novada dome teiktu paldies par viņu nesavtīgo darbu,  augstiem sasniegumiem un ieguldījumu Smiltenes novada attīstībā un popularizēšanā Latvijā un pasaulē.

Ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu aicinām iesniegt līdz šā gada 20.oktobrim Smiltenes novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, vai nosūtot pa pastu vai elektroniski  uz e-pastu dome@smiltene.lv.

 Informācija par nominācijām

Augstākais apbalvojums „Smiltenes novada Goda cilvēks”  tiek pasniegts fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Smiltenes novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība

Apbalvojumi “Gada balva” tiek pasniegtas sekojošās nominācijas:

· Izglītībā – par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, par novada vārda popularizēšanu valstī, pasaulē;

· Kultūrā – par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada popularizēšanā valstī un pasaulē;

· Sportā – par izciliem sasniegumiem un novada vārda popularizēšanu pasaulē;

· Tautsaimniecībā – par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā;

· Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē – par ieguldīto darbu novada iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē;

· Sabiedriskajā darbībā – par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā valstī un pasaulē.

· Tūrismā – par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada popularizēšanā valstī un pasaulē.

 Ierosinājumus par personas apbalvošanu aicinām rakstīt brīvā formā, pieteikumā norādot:

· nomināciju, kādā ierosināts piešķirt personai apbalvojumu (piem. Smiltenes novada Goda cilvēks, Gada balva Izglītībā);

· apbalvojamās personas vārdu, uzvārdu, darbavietu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos;

· iesniedzēja – juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un dzīvesvietu (ne mazāk kā 5 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu, deklarētās dzīvesvietas adresi un kontakttālruni.).

· klāt jāpievieno kandidāta dzīves apraksts vai rekomendācijas raksts, kurā jāsniedz pamatojums un izvirzītās personas sasniegumu un nopelnu apraksts.

Lēmums par apbalvojumu piešķiršanu tiks pieņemts oktobra Smiltenes novada domes sēdē. 

 

Marita Mūze

Smiltenes novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: prese@smiltene.lv; marita.muze@smiltene.lv 

Mob.tel. 28334474

www.smiltene.lv