info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Reģionālo centru pašvaldību paveiktais 2016. gadā un plānotais 2017.gadā

Aizkraukles novads

2016.

2016.gadā tika turpināta daudzdzīvokļu māju pagalma brauktuvju, stāvlaukumu un ietvju pārbūve. Pārbūvēts laukums starp dzīvojamām mājām Spīdolas ielā 3 un Gaismas ielā 4, Aizkrauklē. Ierīkots arī bērnu rotaļu laukums.

Iedzīvotāju aktīvas atpūtas iespēju paplašināšanai uzbūvēts universālais sporta laukums pie novada sporta centra ēkas. Paredzamais izmantošanas veids bezsniega periodā teniss, basketbols, volejbols, minifutbols; ziemā- hokejs. Ierīkota apgaismota slēpošanas trase. Pārbūvēti automašīnu stāvlaukumi, ceremoniju laukumi un priekšlaukums pie Aizkraukles kapsētas kapličas, veikts kapličas ēkas remonts.

Izstrādāts tehniskais projekts Jaunceltnes un Gaismas ielu rekonstrukcijai Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas” ietvaros paredzētā projekta realizēšanai “Esošas rūpnieciskas teritorijas infrastruktūras sakārtošana Jaunceltnes un Gaismas ielu teritorijā uzlabojot tas piemērotību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām”.

2017.

Atbilstoši Aizkraukles novada integrētās attīstības programmai 2014.-2020.gadiem, Aizkraukles pašvaldība 2017. gadā savā darbībā paredzējusi turpināt virzību uz novada ekonomikas attīstības sekmēšanu, dzīves vides uzlabošanu un iedzīvotāju labklājības līmeņa pieauguma veicināšanu. Lai realizētu paredzētos uzdevumus pašvaldība plāno sekojošas galvenās projektu aktivitātes:

Ar mērķi sekmēt rūpnieciskās ražošanas attīstību, jaunu darba vietu izveidi un investīciju piesaisti novadā, paredzēts realizēt projektu „Esošās rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras sakārtošana Dārza un Rūpniecības ielu rajonā, uzlabojot to atbilstību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām”. 2017.gadā tiks izstrādāts tehniskais projekts.

Ar mērķi sekmēt rūpnieciskās ražošanas attīstību, jaunu darba vietu izveidi un investīciju piesaisti novadā, paredzēts realizēt projektu “Esošas rūpnieciskas teritorijas infrastruktūras sakārtošana Jaunceltnes un Gaismas ielu teritorijā uzlabojot tas piemērotību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām”. Ar mērķi sekmēt ražošanas attīstību un uzlabot dzīves kvalitāti lauku teritorijās tiks atjaunoti  pašvaldības grants seguma ceļus 4,9 km kopgarumā.

Ar mērķi paaugstināt izmaksu efektivitāti un turpināt izglītības procesa kvalitatīvo pilnveidi, paredzēta piebūves būvniecība Aizkraukles novada vidusskolas ēkai Draudzības krastmalā 5, esošās skolas ēkas telpu pielāgošana 1-4.klašu izvietošanai un skolas dienesta viesnīcas atjaunošana.

Ar mērķi saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus, tiks uzsākta Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijas izveide Aizkraukles pagasta kultūras namā un ēkas pielāgošana muzeja izveidei.

Tiks turpināsita pilsētas dzīvojamo māju pagalmu brauktuvju un labiekārtojuma elementu atjaunošana un ierīkošana atbilstoši pašvaldības budžetā pieejamajiem resursiem.

Alūksnes novads

2016.

Veikti priekšdarbi Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai: uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveide – industriālo teritoriju izbūve un rūpniecisko teritoriju labiekārtošana, valsts nozīmes kultūrvēsturiskā mantojuma objektu atjaunošana.

Uzsākti vai  pabeigti vairāki projekti pilsētas un novada ielu, skvēru un gajēju ceļu atjaunošanai un labiekārtošanai, daudzdzīvokļu māju labiekārtošanai, vēsturisko teritoriju izpētei un aktīvās atpūtas teritoriju labiekārtošanai. Strādāts pie pašvaldības administratīvo un izglītības un kultūras iestāžu ēku atjaunošanas un infrastruktūras uzlabošanas. Veikts darbs pie inžinierkomunikāciju izbūves un inženierbūvju atjaunošanas novadā.

Veikts nozīmīgs darbs pie esošo veselības aprūpes pakalpojumu saglabāšanas un jaunu izveidošanas. Veicinātas jaunatnes iniciatīvas, īstenoti vairāki jaunatnes projekti un jauniešu forumi novadā jauniešu aktīvas iesaistes un jauno biznesa iniciatīvu attīstībai. Organizēts Latvijas simtgadei veltīts Alūksnes novada iedzīvotāju forums un atbalstītas iedzīvotāju iniciatīvas.

Apstiprināti vairāki attīstības dokumenti kultūras un tūrisma objektu attīstībai, izstrādāta izglītības attīstības programma skolu reorganizācijas īstenošanai. Uzsāktu projekti deinstitucionalizācijas veicināšanai.

Notikuši Vidzemes un Latgales koru un pūtēju orķestru svētki “Uguns sirdī kursies tev” pulcējuši divus tūkstošus dalībnieku – dziedātājus un pūtēju orķestru mūziķus; pirmo reizi Latvijā notikušas starptautiskas ūdens motosporta sacensības jaunajiem sportistiem līdz 18 gadiem – Pasaules čempionāts “Formula Future”, kurā piedalās ap 70 jaunie sportisti.

2017.

Novadā paredzēts uzsākt, turpināt un pabeigt 2016. gadā uzsāktos kultūras, sporta un aktīvas atpūtas infrastruktūras attīstīšanas projektus. Uzsvars tiek likts arī uz industriālo teritoriju atjaunošanu un izbūvi. Paredzēts turpināt un pabeigt dažādu ielu, gājēju ceļu un skvēru labiekārtošanu un izbūvi.

Turpināt jaunatnes un deinstitucionalizācijas projektu īstenošanu. Attīstīt sociālās aprūpes infrastruktūru, izveidojot jaunu sociālās aprūpes centra filiāli un grupu dzīvokļus.

Uzsākt projektus energoefektivitātes uzlabošanai Alūksnes novada pašvaldības ēkās un to apkārtnes labiekārtošanai.

Balvu novads

2016.

2016.gadā Balvu novada pašvaldībā uzsākti 15 vērienīgi projekti. Četri no šiem projektiem ir Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020. ietvaros. Viens projekts Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu programmas 2014.-2020. ietvaros. Divi projekti LEADER programmā – Kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūras-kapsētu labiekārtošana un Arhitektūras pieminekļa “Bēržu kapu kapliča” atjaunošana.

Balvu novada pašvaldībai notiek sadarbība arī ar biedrībām, tāpēc četri projekti iesniegti LEADER programmā sadarbībā ar tām. Šie projekti ir BMX trases un disku golfa laukuma izveidošana; daudzfunkcionālā laukuma izveidošana; saksofonu iegāde Tautas pūtēju orķestrim “Balvi”, kā arī zviļņu un grāmatu būrīšu izvietošana pilsētas skvērā ar mērķi vairāk uzturēties svaigā gaisā.

Atkārtoti iesniegts ELFLA projekts – Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Balvu novadā (Balvos, Bērzkalnē, Kubulos, Lazdulejā, Vīksnā). Izstrādāts CFLA projekts – Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā.

2016.gadā 1.jūlijā darbu uzsāka Balvu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, kurā pakalpojumus sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts zemes dienesta speciālisti, kā arī tajā atrodas p/a “SAN-TEX” Norēķinu centrs. Šajā centrā tiek sniegtas arī konsultācijas par citu valsts iestāžu e-pakalpojumiem, kā arī palīdzība darbā ar datoru.

2017.

2017.gadā plānots turpināt darbu pie Balvu Kultūras un atpūtas centra renovācijas, paredzēta Balvu muižas kompleksa rekonstrukcija, novada ezeru sakopšana (paredzēts uzlabot publisko ūdeņu pieejamību), Balvu pilsētas stadiona būvniecība, aktīvā dzīvesveida infrastruktūras izveidošana, uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana, kā arī pašvaldības grants ceļu pārbūve vai būvniecība.

Bauskas novads

2016.

Pagājušajā gadā Bauskas novada nozīmīgākie ieguldījumi iedzīvotāju drošībai un veselīga dzīvesveida atbalstīšanai bijuši gājējiem un velobraucējiem paredzētā trīs km garā veloceliņa izbūve, jauna gājēju tilta pār Mūsas upi  izbūve, jauni asfalta segumi vairākos novada ciemos un pilsētās, vēl turpinās vairāku sabiedrībai nozīmīgu objektu būvniecība. Tika atklāta SIA “Bauskas Siltums” rekonstruētā katlumāja ar jauno šķeldas apkures katlu. Izbūvēs peldbaseins un veikti dažāda apjoma remontdarbi visās novada izglītības iestādēs. Atklāts Sociālā dienesta paspārnē izveidotais Higiēnas centrs.

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību darbību Bauskā uzsācis LIAA Bauskas biznesa inkubators.

2016.gadā Bauskā tikās Baltijas valstu vides un reģionālās attīstības nozares ministri, tika organizētas vairākas projektu noslēguma konferences, sēdes un sabiedrisko organizāciju forumi un tikšanās. 2016. gada 6. un 7. jūlijā Bauskā notika Kohēzijas politikas ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas ikgadējā izbraukuma sēde, kurā tika izskatīti aktuālie ES fondu ieviešanas jautājumi.

Pašvaldība 2016.gadā atvēlēja plašus līdzekļus nevalstisko organizāciju iniciatīvu atbalstam. Tika pieņemti saistošie noteikumi par atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes veicināšanai un Bauskas vecpilsētas vēsturisko fasāžu un detaļu atjaunošanai.

2016.gada Bauskas novada pasākumu piedāvājumā bija tādi pasākumi kā Bauskas novada svētki, Bauskas pilsētas svētki “Bauskas smeķis”, Pagalmiņu svētki un putras godēšana, Kantrī festivāls, senās mūzikas festivāls “Vivat Curlandia!”

2017.

Šajā gadā Bauskas novadā plānota jau esošo projektu īstenošana un jaunu sporta un citu infrastruktūras objektu projektu uzsākšana. Plānota ir jaunas sporta halles būvniecības uzsākšanas virzīšana, kā arī vairāku izglītības iestāžu infrastruktūras pārbūves projektu uzsākšana. Tāpat Bauskas novads plānojis strādāt pie ceļu būvniecības, ielu un grants ceļu pārbūves un ielu apgaismojuma izbūves.

Vairākas būvniecības ieceres saistāmas ar pārrobežu sadarbības projektos iekļautajām aktivitātēm.

Šogad Bauskas novads uzņems “Novadu dienas”, maijā šeit norisināsies LPS organizētais sabiedrisko attiecību speciālistu seminārs, decembrī noslēdzošā tikšanās Bauskā būs visu novadu izpilddirektoriem. Bauskas novada svētki šogad tiks aizvadīti Ceraukstes pagastā, vairāku dienu garumā svinēsim “Bauskas smeķi”, būsim kopā Pagalmu svētkos un putras godēšanā, dejosim Kantrī festivālā, tāpat kā divus iepriekšējos godināsim Novada uzņēmējus pasākumā “Bauskas novada uzņēmēju Gada balva 2017”, meklēsim “Novada rotu”, uzņemsim tuvus un tālus ciemiņus.

Martā Bauskas novadā plānota Izraēlas vēstnieces vizīte un novada dienas. Norisinās aktīvs darbs ar uzņēmējdarbības konsultatīvo komiteju un novada domi par grants ceļu kritisko stāvokli novadā.

Cēsu novads

2016.

Cēsu vecpilsētā tika izveidota koprades māja “Skola6”, kur tiek nodrošināts pirmsinkubācijas atbalsts jaunu uzņēmējdarbības ideju attīstībai.

Izbūvēts rotācijas aplis Raiņa un Piebalgas ielu krustojumā, kas uzlabo satiksmes drošību un krustojuma caurlaidību. Lielās Kalēju ielas seguma rekonstrukcijas sākšana. Sākta pilsētas grants ielu virsmas divkārtu apstrāde. Uzsāka kursēt ekspresvilcieni Cēsis-Rīga-Cēsis.

Augusta sākumā Cēsīs un apkārtnē norisinājās jau trešais ultramaratons “Cēsis Eco Trail”. Sākās Cēsu pirmā asfalta veloparka izbūve. Uzsākti Cēsu pilsētas stadiona pārbūves un modernizācijas darbi.

Norisinājās demokrātijas un sarunu festivāls “Lampa”, kas pulcēja aptuveni 9000 apmeklētāju. Grandiozie svētki – “Cēsis 810” – pulcēja vairāk nekā 60 000 cilvēku.

Vidzemes koncertzālē “Cēsis” norisinājās Cēsu uzņēmēju forums, kas šogad pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu – vairāk nekā 300 interesentu. Pēc ilgākas pauzes atkal sākta Cēsu iedzīvotāju foruma tradīcija, kas pulcē 50 cēsniekus. Pašvaldība Cēsu novada Jauniešu domei nodeva telpas Rīgas ielā 23 pilnvērtīgas Jauniešu mājas izveidei.

2017.

Plānota Rīgas ielas rekonstrukcija no Kases ielas līdz Rožu laukumam. Tiks uzsākta Stacijas laukuma rekonstrukcija. Sāksies Saulrītu, Peldu un Klints ielu atjaunošana, Lielās Kalēju ielas rekonstrukcijas pabeigšana, kā arī vēl vairāku grants ielu divkāršā virsmas apstrāde. Norisināsies apļveida krustojuma izbūve Valmieras un Dzintara ielu krustojumā, Veismaņu ceļa rekonstrukcijas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana Vaives pagastā.

Tiks turpināta nozīmīgu sabiedrisko ēku energoefektivitātes celšanu. Paredzēta Stadiona rekonstrukcijas pirmās kārtas pabeigšana .

Zinātnes centra “Z(in)oo” attīstīšana, jaunu centra telpu projektēšana. Dienesta viesnīcas izbūve Saules ielā 23. Notiks vienotā valsts un pašvaldības apkalpošanas centra izveide.

Tiks uzsākta Sv.Jāņa baznīcas rekonstrukcijas sākšana.

Dobeles novads

2016.

Dobeles novada pašvaldība 2016. gadā īstenoja pirmsskolas izglītības iestāžu rekonstrukcijas programmu, ieguldīja arī vispārējās izglītības iestādēs. Vairākos novada pagastos tika izveidoti vai atjaunoti publiskie bērnu rotaļu laukumi.

Sociālais dienests iesaistījās visā valstī notiekošajā deinstitucionalizācijas procesā. Pašvaldība piedalās projektā “Atver sirdi Zemgalē”, kā rezultātā  Zemgales reģionā tiks palielināta ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamība dzīvesvietā personām ar  invaliditāti un bērniem.

Pašvaldības ir uzsākusi projekta “PROTI UN DARI” īstenošanu, kura mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki (NEET jaunieši), nodrošinot šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra un Valsts izglītības attīstības aģentūra.

2016.gada jūlijā Dobeles novadā notika 39. Puķu draugu svētki, kas sekmēja gan privātmāju, gan iestāžu un uzņēmumu teritoriju labiekārtošanu gan pilsētā, gan pagastos. Novada veikums tika novērtēts kā viens no labākajiem šo svētku vēsturē.

Novada lauku teritorijā 2016. gadā ar Eiropas naudas atbalstu pašvaldības zemes gabalos ir veikti meliorācijas darbi Naudītes pagastā. Veikti satiksmes drošības uzlabošanas darbi ciematos, izveidojot gājēju celiņu Penkulē, Auros un Miltiņos.

2017.

Pašvaldība ir strādājusi pie projektu izstrādes nākotnei, lai varētu piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus ar brīdi, kad tiek atvērtas programmas. Novadā ir veikti sagatavošanas darbi, lai 2017. gadā uzsāktu šo resursu apgūšanu. Tā būs ielu un lauku ceļu sakārtošana, izglītības iestāžu pārbūve un mācību vides uzlabošana, dienesta viesnīcas būvniecība pilsētas vidējo izglītības iestāžu skolēnu vajadzībām. Turpināsim un pabeigsim pirmsskolas izglītības un citu iestāžu plānoto rekonstrukciju. Tiks veikta Dobeles pilsētas kultūras nama pilna rekonstrukcija. Iecerēts attīstīt Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupas – izbūvēt pils kapelu un tajā izveidot tradicionālās amatniecības kompetences centru, sakārtot pils pagalmu un pils dārzu.

Dobeles novada pašvaldība kultūras un sporta dzīves jomā ieplānojuši vairākus pasākumus 2017.gada laikā: Ģimeņu svētkus, Muzeju nakti un atvērto durvju dienu Dobeles Amatu mājā, Novada svētkus, Ceriņu svētkus, “Līgojam Dobelē” svētku dižkoncertu, Āboldienu Dobelē, Mārtiņdienas gadatirgu, Sniegavīru saietu Dobelē.

Šogad meliorācijas darbi plānoti Zebrenes un Jaunbērzes pagastos. Arī šogad tiks turpināti darbi, izbūvējot gājēju un veloceliņus vairākās novada apdzīvotās vietās.

Gulbenes novads

2016.

Tika izveidots jauns tūrisma piedāvājums –došanās ekskursijā ar kuģīt pa Stāmerienas ezeru. Pie Gulbenes novada valsts ģimnāzijas atklāts saules pulkstenis. Tika realizēts projekts “Gulbenes dzelzceļa ierēdņu kolonijas ēku fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija”. Darbu uzsāka tūrisma informācijas centrs Stāmerienas pagastā.

Pašvaldība nodrošināja brīvpusdienas visiem skolēniem līdz 9.klasei; vidējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes skolēniem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm. Pašvaldība jaunajiem vecākiem sniedza finansiālu atbalstu, maksājot vienreizējo bērna piedzimšanas pabalstu. Pašvaldība izmaksāja pabalstu politiski represētajām personām un pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Gulbenes novadā mājas aprūpes pakalpojumu sāka piedāvāt Latvijas Samariešu apvienība.

Pašvaldība nodrošināja peldētprasmes apmācību 1.-4. klašu skolēniem, atbalstīja projektu “Sporto visa klase”. Gulbenes 2.vidusskolā tika uzstādīta ieejas piekļuves kontroles sistēma. Savukārt ēdināšanas uzskaites sistēma tika uzstādīta pārējās vidusskolās.

Rekonstruēts Gulbenes stadions. Noorganizēta basketbola nometne ar ASV treneru piedalīšanos. Ar Erasmus+ programmas finansiālu atbalstu realizēti brīvprātīgā darba un mūžizglītības projekti.

Pārbūvēti un rekonstruēti vairāki lauku ceļi (LAD programmas ietvaros). Pārbūvēta Baložu iela Gulbenē. Izstrādāts jauns Gulbenes novada logo un stila grāmata.

2016.gadā pirmo reizi pašvaldība rīkoja uzņēmējdarbības konkursu “Gulbenes novada gada uzņēmums 2016”. Pašvaldība savā īpašumā/pārvaldībā 2016.gadā atkal atguva Stāmerienas pili un izstrādāja Stāmerienas pils darbības stratēģiju. Stāmerienas pils ir atvērta apmeklētājiem. Tajā var rīkot arī kāzas.Gulbenes novada pašvaldība ieviesa elektronisko datu apstrādi vairākās jomās.

2017.

Tiks veikta Gulbenes novada bāriņtiesas reforma. Sāks darboties sociālā aprūpes centra “Siltais” filiāle Daukstu pagasta “Dzērvēs” ar 30 gultas vietām.

Lizumā turpināsies ēkas “Pagastmāja” rekonstrukcija, lai 2017./2018.m.g. tiktu atvērtas jaunas telpas Lizuma pirmsskolas bērniem. Ar Eiropas Savienības finanšu atbalstu remontdarbi notiks pilsētas skolās. Tiks vairāku ielu pārbūve un renovācija novadā un pilsētā, kā arī tiks izstrādāts tehniskais projekts rotācijas apļa izbūvei.. Pārbūvēs un rekonstruēs 15 lauku ceļu (LAD programmas ietvaros) posmus. Turpināsies apkures sistēmu uzlabošana vairākos pašvaldības objektos.

Sāksies tūrismu attīstoša un veicinoša projekta “Bānīša parks” skiču projekta izstrāde. Turpināsies “Radošo iniciatīvu centra” tehniskā projekta izstrāde. Ar pasākumiem visa gada garumā savu 70.jubileju svinēs Gulbenes novada bibliotēka.. Norisināsies starptautiskais amatierteātru un pūtēju orķestru festivāls “Hepenings”. Tiks organizēts Novadnieku dienas 2017 Gulbenes novadā.

Pašvaldībā notiks datu pārvietošana uz jaunu dokumentu vadības sistēmu.

Krāslavas novads

2016.

Krāslavas novads uzsāka dalību tā saucamā LAD Pamatpakalpojumu programmā, kuras ietvaros ir paredzēti ievērojami ieguldījumi prioritāro pašvaldības grants ceļu uzlabošanai novada lauku teritorijās, kas nepieciešami lauku saimniecībām uzņēmējdarbības attīstībai. 2016.gadā ir uzsākta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novadā” (SAM 3.3.1).

Tika plānoti projekti degradētajās teritorijās, piemēram, Krāslavā Indras un Latgales ielu ražošanas zonā, ēkā Tirgus ielā 19 Krāslavā, vairāki ceļi – funkcionālie savienojumi līdz uzņēmējiem.

Krāslavas pils kompleksā 2016.gadā veikta Krāslavas pils fasāžu atjaunošana, demontētas centrālās kāpnes. Parkā izbūvēts tenisa laukums, atjaunota skatu platforma pie pils, ierīkoti apstādījumi pie grotas. Uzsākta tā saucamās konservācija. Nopietni tiek strādāts pie vairākiem projektiem saistībā ar staļļu ēku – Amatu māju, kur jau šobrīd ir sakārtotas telpas vasaras izstāžu zāles un amatnieku radošo darbnīcu vajadzībām.

Pagājušogad ir uzsākta Krāslavas baseina un Krāslavas pamatskolas sporta zāle būvniecība, demontētas vairākas savu mūžu nokalpojušas ēkas ierīkots jauns rotaļu laukums Pīlādžu ielā Krāslavā, veikta vairāku gājēju celiņu atjaunošana, asfaltētas ielas un padarīti daudzi citi darbi pilsētā un pagastos.

2016. gada laikā Krāslavas novada dome ar partneriem ir īstenojusi arī salīdzinoši nelielus projektus par Krāslavas novada vides labiekārtošanu kā pilsētas pulksteņa uzstādīšana un dabas takas infrastruktūras uzlabošana, zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumi.

Tika turpināti pašvaldības rīkotie projektu konkursi – jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Krāslavas novadā. Iedzīvotāju iniciatīvas atbalstītas arī projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi” un “LMT – Latvijai”.

2017.

2017.gadu Krāslavas novada dome iesāk ar vērienīgu ERAF projektu vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošanai novadā (SAM 8.1.2), kā arī vairākiem jauniem ESF projektiem jauniešu nodarbinātības veicināšanā Jauniešu garantiju programmā, veselību veicinošu aktivitāšu organizēšanā, karjeras atbalstam, kā arī deinstitucionalizācijas projektu.

Kuldīgas novads

2016.

Pagājušā gada laikā Kuldīgā pārbūvēti ceļiun gājēju ietves, kā arī īstenots meliorācijas projekts. Veikti apjomīgi remontdarbi novada pašvaldībai piederošajās daudzdzīvokļu mājas novada pagastos. Noslēgusies Kuldīgas vecā rātsnama restaurācija. Tapis piemineklis Ēvaldam Valteram. Turpinātas vecpilsētas ēku glābšanas programma, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana. Sakārtots vēsturiskais Rumbas kiosks pie Ventas rumbas.

Turpinājusies Kuldīgas sporta skolas ēkas pārbūve, jauna peldbaseina būvniecība un E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas pārbūve un piebūves celtniecība. Iekārtotas Bērnu un jauniešu centra Tehniskās jaunrades centra telpas. Kuldīgas 2. vidusskolā uzsākti rekonstrukcijas darbi, lai atbilstoši mūsdienu prasībām sakārtotu un labiekārtotu telpas.

Kuldīgas pilsētas estrādē izveidots bērnu rotaļu jeb parkūra (Parkour) laukums. Zilā karoga Mārtiņsalas peldvietā labiekārtota infrastruktūra. SIA “Kuldīgas slimnīca” paspārnē iekārtota ilgstošas sociālās aprūpes. Izremontētas un paplašinātas Kuldīgas pašvaldības policijas darba telpas, izveidota arī īslaicīgās aizturēšanas telpa.

Pagājušajā gadā Kuldīgas novada pašvaldībā tika nodrošinātas brīvpusdienas visiem novada skolēniem līdz 12.klasei, kā arī panākta sabiedriskā transporta nodrošināšana. Novada jauniešiem tika nodrošinātas darba un vasaras nometņu apmeklēšanas iespējas vasaras brīvlaikā. Senioriem nodrošināts atbalsts sabiedriskajam transportam un pabalsti apaļajās jubilejās.

Pasākumi pulcēja ievērojamu apmeklētāju skaitu – vislielākais apmeklējumu skaits – 100 000 – fiksēts pilsētas svētkos “Dzīres Kuldīgā”.

2017.

Tiks nodrošinānas brīvpusdienas arī 5 un 6 gadīgo apmācību programmu audzēkņiem pirmsskolas grupās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs kā arī e-talonus bezmaksas braucieniem senioriem.

Pašvaldība turpinās finansēt vecpilsētas glābšanas programmā, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkursā un iniciatīvu projektu konkursu atbalstītos projektus. Daļēji noslēgsies un daļēji turpināsies darbi pie skolu infrastruktūras moderzinēšanas un ēku atjaunošanas, kas iesākti pagājušogad..

Iecerēts sākt atjaunot veselu kvartālu – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma (KTTT) Tehnoloģiju parku. Pilnveidos daudzu iecienīto Mārtiņsalas peldvietu.

Turpinot kultūrvēsturisko objektu sakārtošanu pagastos, plānots Pelču pils jumta un Laidu pils kāpņu remonts.

Sāksies industriālā Ziemeļu parka teritorijā esošo ielu sakārtošana un izbūve. Tāpat šogad plānots uzsākt vairāku citu ielu rekonstrukciju. Kuldīgā privātmāju rajonos sāks asfaltēt grants seguma ielas. Novada pagastos, piesaistot ES naudu, sāks pašvaldības grants seguma ceļu rekonstrukciju.

Pagastos ģimenes ārstu prakšu vietas pielāgos cilvēkiem ar kustību traucējumiem, rekonstruēs gājēju tiltu.

Pašvaldība turpinās atbalstīt novadā iemīļotos pasākumus, kā arī jaunus un vēl nebijušus.

Limbažu novads

2016.

Notikusi apjomīga Limbažu novada izglītības iestāžu renovācija un remontdarbi. Piemērām, 2016.gadā Skultes pirmsskolas izglītības iestādei “Aģupīte” un Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai tika renovēta fasāde, Lādezera pamatskolai nomainīts jumta segums, Umurgas pamatskolā uzlabota siltumapgādes sistēma.. Tika sākta Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas peldbaseina būvniecība un Limbažu Mākslas skolas jaunās ēkas pārbūve.

Lieli ieguldījumi veikti arī ielu un ceļu infrastruktūrā, 2016.gadā Limbažos tika pārbūvēta Valmieras iela, ierīkots gājēju un velosipēdistu celiņš, gar pagastu ceļiem uzsākta sāngrāvju rakšana, bet Eiropas Savienības atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros pašvaldība šajā gadā uzsāks grants ceļu pārbūvi.

2017.

Šajā gadā plānots uzsākt Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādes renovāciju, kā arī izstrādāt būvprojektu Limbažu novada ģimnāzijas ēku rekonstrukcijai un mācību vides uzlabošanai.

Pašvaldība organizēs konkursu „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai  Limbažu novadā”, kurā uzņēmuma izveidei var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 3000 eiro. Šī gada vasarā Limbažos, Burtnieku ielā 2 uzsāksies uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības atbalsta centra būvniecība. Ēkas pagrabstāvā plānotas telpas amatnieku darbnīcām, 1.stāvā sociālās uzņēmējdarbības atbalsta centram – piemērām šūšanas darbnīcai u. tml., savukārt 2.stāvā uzņēmējdarbības atbalsta centram. Papildus tam, centrā būs iespēja iegūt informāciju par ES fondu apguvi, saņemt konsultācijas, rīkot konferences, sanāksmes, piedalīties dažādās apmācībās utt.

Šajā gadā tiks turpināts atbalstīt novada sportistus un kultūras aktivitātes. Novada amatiermākslas kolektīvi, dalībai konkursos un festivālos, un iedzīvotāji kultūras projektu īstenošanai var saņemt pašvaldības atbalstu līdz 700 EUR – atbalstītas tiek radošās darbnīcas, grāmatu izdošana, literāro pasākumu organizēšana un citas aktivitātes. Sportistu atbalstam 2017.gadā pašvaldība budžetā paredzējusi finansējumu 32 000 EUR apmērā, sportisti finansējumu var saņemt dalībai dažāda mēroga sacensībās un sporta treniņnometnēs.

Papildus atbalsts tiek sniegts arī novada skolēniem,  nodrošinot brīvpusdienas 5-gadīgiem un 6-gadīgiem bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas apmācību un 5.-7.klašu.skolēniem Limbažu novada pamata un vispārējās izglītības iestādēs katru mācību gadu, no 1.septembra līdz 31.maijam tiek segti braukšanas izdevumus starppilsētas un reģionālās nozīmes sabiedriskajā transportā skolēnu nokļūšanai uz mācībām Limbažu novada izglītības un interešu izglītības iestādēs (1.-9.klašu skolēniem braukšanas izdevumi tiek segti 100 % apmērā, bet 10.-12.klašu skolēniem 50 % apmērā).

Līvānu novads

2016.

Novadā iekārtoti svēri, uzstādīti jauni dizaina soliņi. Pilnveidota atkritumu apsaimniekošanas sistēma. Uzsākta Dzirnavu ielas rekonstrukcija un 4 meliorācijas sistēmu atjaunošana. Notikuši ielu pārbūves, iekšpagalmu pārbūves un dzīvojamo māju energoefektivitātes veicināšanas darbi gan Līvānu pilsētā, gan pagastos.

Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolai iegādāts sporta aprīkojums: basketbola, futbola, volejbola bumbas, vieglatlētikas lodes un šķēpi, hronometri u.c. Vairākos pagastos izvietoti āra trenežieri. Veikta Līvānu slimnīcas uzņemšanas nodaļas rekonstrukcija.

Pabeigts virtuves remonts Līvānu 2.vidusskolā. Veikts sanitārā mezgla remonts Līvānu 2.vidusskolas sākumskolā. Skolēniem no lauku skolām tiek segti braukšanas izdevumi. Izveidota Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas Mehatronikas novirziena Līvānu filiāle. Līvānu novadā pirmo reizi notika Karjeras nedēļa un Psiholoģijas dienas.

Piešķirti līdzekļi iedzīvotāju projektiem Mazo grantu programmā. Izstrādātas Līvānu novada vizuālās identitātes vadlīnijas, izveidots grafiskais logo un video rullītis “Līvāni ir manas mājas”. Tiek maksāti daudzbērnu ģimeņu pabalsti (20 euro bērnam), Ziemassvētku pabalsti invalīdiem un represētajiem (30 euro), brīvpusdienas līdz 12.klasei visiem novada bērniem.

Līvānu katoļu baznīcā norisinājās divas labdarības akcijas. Uzbūvēta jauna katoļu draudzes māja. Durvis vēra Mūsdienu mākslas galerija. Līvānos tika atklāta Latvijā vienīgā tūristiem pieejamā Stikla pūšanas studija. Pavairoti zivju resursi Līvānu novada upēs.

2017.

2017.gadā plānoti darbi Līvānu pilsētas industriālās zonas sakārtošanā, ielu infrastruktūras, apakšzemes komunikāciju, apgaismojuma sistēmas utl. rekonstrukcijā. Plānota peldbaseina būvniecība, skolu modernizācijas turpināšana.

Paredzēta vairāku ielu un to apgaismojumu rekonstrukcija un pievadceļu sakārtošana, industriālo teritoriju sakārtošana, novadā esošo parku labiekārtošana un estrādes būvniecība. Paredzēta arī ūdenssaimniecības sistēmu rekonstukcija, maģistrālo siltumtrašu rekonstrukcija un pagastu pārvalžu ēku siltināšana.

Tiks veikta sabiedrisko un izglītības iestāžu ēku rekonstukcija. Modernizēta materiālā bāze Līvānu slimnīcā.

Ludzas novads

2016.

Šajā gadā pabeigti divi vērienīgi un novadam ļoti nozīmīgi projekti. 11.augustā pēc kvalitatīvas restaurācijas atklāta Ludzas lielā sinagoga, kas ir vecākā koka sinagoga Latvijā un Baltijā. Sinagogā apskatāmas 4 ekspozīcijas. Tas ir nozīmīgs kultūrvēstures un tūrisma objekts pilsētā, ko savulaik dēvēja par Latvijas Jeruzalemi.

Septembrī pēc rekonstrukcijas apmeklētājus sagaidīja Ludzas Tautas nams. Tas ir ilgi gaidīts un visu deputātu atbalstīts projekts, kas realizēts par pašvaldības līdzekļiem. Iegādāta jauna mūsdienīga skaņu un gaismas aparatūra, aprīkojums.

Paveikti daudzi agrāk ieplānotie darbi: Ludzā, Līču un Peldu ielā ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, kas ir nozīmīgs  projekts iedzīvotājiem un arī ekoloģiski tīras vides nodrošināšanai. Lauku ciematos uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte, rekonstruējot un uzlabojot ūdensapgādes sistēmu. Vecslabadā  rekonstruēts ielu apgaismošanas tīkls. Tika turpināta izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana: atjaunoti rotaļu laukumi abās lielākajās pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs, tajās veikti arī vajadzīgie remontdarbi. Pašvaldība ar savu līdzfinansējumu atbalsta daudzdzīvokļu namu  jumtu, piebraucamo ceļu, autostāvvietu  un pagalmu remontdarbus.

2016.gads Ludzas novadā bija Jauniešu gads. No pašvaldības budžeta atbalstīti 11 Mazie kultūras projekti jauniešu interešu attīstīšanai. Par panākumu uzskatāma sadarbība ar Daugavpils Celtniecības tehnikumu: rezultātā Ludzā var apgūt vairākas celtniecības profesijas. Pašvaldība atbalsta jauniešu nodarbinātības programmu vasaras brīvlaikā. Šogad vasarā darba iespējas bija 78 jauniešiem.

Pašvaldība atbalsta uzņēmējdarbības uzsākšanu: konkursā „Esi uzņēmējs Ludzas novadā 2016” finansējums tika piešķirts 4 veiksmīgāko biznesa ideju realizēšanai. Par ļoti nozīmīgu šai sfērā pašvaldība uzskata Latgales Speciālās ekonomiskās zonas izveidošanu un tās piedāvātās iespējas.

Finansiāli tiek atbalstīta novada nevalstisko organizāciju darbība – līdzekļi piešķirti nevalstisko organizāciju aktivitātēm, sportam, kultūrai, draudzēm.

Pilnveidota  sociālo pabalstu sistēma.

2017.

Ievērojamākie darbi:  Ludzas pilsētas ģimnāzijas modernizācija un Ludzas 2. vidusskolas internāta pārbūve.  Jau gatavo dokumentāciju Pildas pamatskolas siltināšanai. Katrā lauku pagastā ieplānots viena ceļa posma remonts.  Ludzā notiks Odu un Jurdža ielu remontdarbi. 2016. gadā pieņemts lēmums nodrošināt ar brīvpusdienām visus pamatskolas posma skolēnus (līdz 9. klasei ieskaitot). Sākot ar 2017. gada janvāri , tas tiek realizēts dzīvē.

2017.gads ir pilsētas 840. jubilejas gads. Tam ir veltīta plaša kultūras programma. 11. –13. augustā aicinām visus uz mūsu senās pilsētas svētkiem.

Madonas novads

2016.

Madonas novadā 2016.gadā īstenoti daudz projekti ar dažādu finanšu instrumentu un partneru iesaisti. Īstenoti trīs projekti novada sabiedrisko un administrēto ēku renovēšanai. Īstenoti divi projekti, izbūvējot lokveida krustojumus. Projekti bijuši saistīti arī ar sporta inventāra iegādi un velo ekspedīcijas organizēšanu. Septiņi projekti bijuši saistīti ar zivju resursu atjaunošanu dažādās novada ūdenskrātuvēs.

2016.gadā uzsākti trīs projekti, kuru pabeigšana plānota 2017.gadā. Tie saistīti ar jaunatni un novadgrāvju atjaunošanu.

2017.

2017.gadā Madonas novadā plānoti vairāki projekti, kurus sagatavos un iesniegs Eiropas struktūrfondu līdzekļu piesaistei. Tajos ir iekļauti 29 projekti atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros pašvaldības autoceļu pārbūvei.

Plānots uzsākt divus projektus caur specifisko atbalsta mērķi 4.2.2.: Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, kā arī projekti no 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”. 2017. Gadā plānoti vairāki ar autoceļu pārbūvi un bērnu rotaļu laukumu labiekārtošanu saistīti projekti.

Ogres novads

2016.

Aizvadītajā gadā Ogres novadā realizēti vairāki nozīmīgi infrastruktūras projekti, kā arī uzsākta vairāku projektu īstenošana. Ogrē veikta Mālkalnes prospekta pārbūve un uzsākta Brīvības ielas posma pārbūve. 2016.gadā veikti izpētes darbi un izstrādātas būvprojekts ceļu pārbūvei pagastos.Pagājušajā gadā veikta plaša veloceliņu un gājēju celiņu izbūve un pārbūve.Krasta ielas pieslēgumā Brīvības ielai izbūvēts multifunkcionālais laukums.

Pagājušajā gadā uzsākta Ogres 1.vidusskolas stadiona pārbūve. Šī projekta ietvaros uzsākti  un turpinās Ogres 1.visdusskolas mācību telpu pārbūve un aprīkojuma pilnveidošana, kā arī nepieciešamie priekšdarbi  jaunas ģimnāzijas ēkas būvprojekta izstrādei un būvniecības uzsākšanai.

2016.gadā pašvaldība panāca vienošanos ar VAS “Latvijas dzelzceļš” par līdzfinansējuma piešķiršanu divu tuneļu būvprojektu izstrādei, ir uzsākta tuneļu projektēšana.

Pērn Ogrē tika uzbūvēta un darbojas jauna ar dabasgāzi kurināma katlu māja. Vienlaikus ar šo projektu Ogres novadā tika realizēti trīs siltumtrašu projekti: no katlu mājas uzbūvēta siltumtrase ar pieslēgumu maģistrālajiem siltumapgādes tīkliem.

2017.

Ogres novada pašvaldība 2017.gadā turpinās iepriekšējā gadā iesāktos projektus, kā arī realizēs vairākus jaunus. Arī 2017.gada budžetā iekļauts apjomīgs finansējums gājēju celiņu sakārtošanai, atjaunošanai un jaunu izbūvei, gādājot par mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošību, tiks izbūvēts arī veloceliņš no Ogres līdz Ogresgalam.

Plānots pabeigt Krasta ielas promenādes labiekārtošanu un asfaltēt Krasta ielu, Bērzu aleju. Pārmaiņas piedzīvos arī Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves aizsargdambis uz Ogres salas.  Plūdu riska mazināšanai un novēršanai Ogres upes lejtecē tiks būvēts jauns aizsargmols un veikta tā dēvētā vecā aizsargdambja pārbūve Ogrē.

Bez pārmaiņām neiztiks arī pilsētas centrs, jo plānots pilnveidot skvēru, jau ir uzsākta un šobrīd notiek arhitektūras pieminekļa – ēkas Brīvības ielā 18 atjaunošana. Ēka Parka ielā 1, Ogrē, tiks pārbūvēta bērnudārza vajadzībām un jau 2018.gada 1.janvārī to sāks apdzīvot 80 bērni.

Šogad tiks uzsākta kādreizējās Profesionālas vidusskolas ēkas, ko savā īpašumā no Izglītības un zinātnes ministrijas savā īpašumā pārņēmusi pašvaldība, pārbūve, lai  tajā ievietotu Ogres novada Sociālā dienestu un tā struktūrvienības. 2017.gadā tiks pabeigta Ogres 1. vidusskolas stadiona pārbūve un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas projekts. Šogad tiks veikta būvprojekta izstrāde jaunas skolas ēkas būvniecībai Ogres Valsts ģimnāzijas vajadzībām un uzsākti būvdarbi.

Ogrē pilnībā tiks pabeigta Brīvības ielas pārbūve, tika pārbūvēta Amatnieku iela, Zilokalnu prospekts un vēl vairākas ielas. Pagastos tiks realizēts apjomīgs  pašvaldības ceļu pārbūves projekts, pārbūvējot grants ceļa posmu Ogresgals – Kokneses šoseja 1,7 km garumā, izveidojot asfalta segumu, un  Meņģele – Plītes 7 km garumā.

Šogad plānots realizēt vairākus projektus saistībā ar tūrisma objektu attīstību un izveidi pagastos

Preiļu novads

2016.

2016.gadā sākušies Preiļu pils renovācijas darbi.  Šobrīd jau restaurēts 90 % no pils fasādes – atjaunots fasādes apmetums, mūrējumi, veikta protezēšana, uzlikta jauna jumta konstrukcija un jauns jumta segums, pabeigti arī citi darbi.

Pagājušogad Preiļos viesojās valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi. Vizītes laikā prezidents tikās ar pašvaldības pārstāvjiem, iepazinās ar vietējo uzņēmējdarbību un izglītības iestādēm un iedzīvotājiem.

Preiļu Valsts ģimnāzijai šogad piešķirts Jāņa Eglīša vārds. Norisinājās jaunā skolas karoga iesvētīšana. Šogad skola ieguvusi arī Samsung balvu tehnoloģiju iegādei skolai.

No 19. augusta līdz 21. augustam Preiļos norisinājās 2. Starptautiskais autorlelļu festivāls «Leļļu vasara Preiļos». 2016.gada 17. septembrī Preiļos notika otrā Jāzepa Pīgožņa mākslas plenēra noslēgums un otrās Jāzepa Pīgožņa balvas pasniegšanas ceremonija. 2016. gada 26. septembrī Preiļu novada Goda pilsonis, izcilais latviešu kinorežisors, scenārists, aktieris, rakstnieks un gleznotājs Jānis Streičs svinēja 80 gadu jubileju.

2016.gadā Preiļu novadā ir notikusi Sociālā dienesta reorganizācija un izveidota Labklājības pārvalde. Tās pārraudzībā ir visas pašvaldības sociālās aprūpes iestādes. 2016.gadā uzsākta Preiļu novada Attīstības programmas 2016.-2023.gadam izstrāde. Tika veikta iedzīvotāju aptauja, organizētas tematiskās darba grupas.

No 16. līdz 21. augustam Preiļos norisinājās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes studentu Vasaras plenērs, kurš sadarbībā ar RTU un Preiļu novada pašvaldību tika organizēts ar mērķi kopīgiem spēkiem izstrādāt pilsētai nozīmīgu teritoriju attīstības plānus. Pirmo gadu. tika piešķirtas Preiļu novada pašvaldības stipendijas.  Komisija lēma piešķirt stipendijas četriem medicīnas nozares studentiem, kā arī vienam inženierzinātņu studentam.

2017.

Preiļu novada pašvaldība 2017.gadā plāno uzsākt vairāku nozīmīgu investīciju projektu realizāciju.

Projekta ietvaros plānots izbūvēt jaunu ielu Preiļos. Sadarbības projekta ar Aglonas un Riebiņu novadiem ietvaros tiks veikta Rīgas un Brīvības ielu pārbūve un rotācijas apļa izbūve Preiļos. Projekta ietvaros Preiļu novada lauku teritorijās tiks pārbūvēti 5 prioritāri nozīmīgākie pašvaldības ceļi.

Paredzēta vairāku Preiļu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26, Preiļos. Tiks veikta Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana. Projekta ietvaros 2 lielākajās Preiļu novada izglītības iestādēs: Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā un Preiļu 1.pamatskolā tiks modernizēta mācību vide. Tiks pārbūvēta dienesta viesnīca un aprīkots reģionālais metodiskais centrs.

Tiks izveidots veselības uzlabošanas un rekreācijas komplekss Preiļos. Tiks izbūvēta moderna vasaras estrāde Preiļu novada Pelēču pagastā, kas veicinās apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanu, jaunu kultūras pakalpojumu dažādošanu un pieejamību lauku teritorijās.

Saldus novads

2016.

2016.gadā veikts darbs, lai sagatavotu projektus un tehnisko dokumentāciju Eiropas Savienības fondu naudas saņemšanai gan pilsētā, gan pagastos. Saldus novada pašvaldība 2016. gadā īstenojusi projektus gan pašvaldības budžeta ietvaros, gan piesaistot ārējo finansējumu. Saldus pašvaldība finansēja vairāku ielu, stāvlaukumu, veloceliņu un ielu apgaismojuma pārbūvi vai izbūvi. Par pašvaldības līdzekļiem notikusi arī jaunatnes iniciatīvas centra pārbūve, Cieceres upes tīrīšana, izglītības un sporta infrastruktūras sakārtošana. Izveidotas jaunas iestādes – Saldus novada vidusskola un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola.

Tika īstenots ELFLA līdzfinansēts projekts “Veides meža pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas pārbūve Saldus novadā”. Projekta ietvaros pārbūvēja esošo meliorācijas sistēmu 2,777 km garumā.

2016.gadā Saldus pilsētas centrā tapuši divi fasāžu gleznojumi pēc latviešu gleznotāja Jaņa Rozentāla darbu motīviem. Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu turpinās projektu īstenošana, nodrošinot profesionālus pasākumus Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā.

Saldus novada pašvaldība 2015./2016. gadā īstenojusi divus projektus Eiropas izglītības programmas Erasmus+ ietvaros skolotāju tālākizglītības un jauniešu uzņēmējspējas veicināšanā.

2016.gadā ir uzsākta energopārvaldības sistēmas ieviešana Saldus novadā. Darbu ir uzsācis energopārvaldnieks un ir izveidota Saldus novada ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna darba grupa.

2017.

Ar ES struktūrfondu finansējumu tiks revitalizēta un attīstīta uzņēmējdarbības vide Saldu pilsētas centra teritorijā, dienvidu un dienvidaustrumu daļā, veikta revitalizācija Saldus pilsētas centra iekšējam apvedceļam pieguļošajā teritorijā. Tāpat arī tiks veikta lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī vairāku pašvaldības autoceļu un ielu pārbūve. Ar ES struktūrfondu finansējumu tiks uzlabota energoefektivitāte vairākās pašvaldības sabiedriskajās un administratīvajās ēkās. Tāpat tiks modernizēta Saldus novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vide un veikti pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā.

LEADER projektu ietvaros tiks izveidots dienas centrs Ezerē, multimediju laboratorija Druvas vidusskolā un veiktas dabas zinību studijas, balstoties Montesori pedagoģijā.

Latvijas-Lietuvas sadarbības programmas ietvaros tiks veikti degradēto teritoriju sakārtošanas darbi, uzstādītas videonovērošanas kameras, kā arī īstenoti vairāki ar vidi un tūrismu saistīti projekti.

Ar Saldus novada pašvaldības finansējumu tiks veikti stāvlaukumu, meliorācijas sitēmu un ielu apgaismojumu pārbūves darbi. Tāpat tiks veikti ielu un autoceļu kvalitātes uzlabošanas pasākumi un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi publiskajās ēkās. Notiks Vmeža kapu būvniecība.

Siguldas novads

2016.

Uzsākta Siguldas Sporta centra būvniecība. Uzsākta vērienīga Siguldas novada Kultūras centra pārbūve un apkārtnes teritorijas labiekārtošana. Veiktas investīcijas novada ielu un ceļu uzturēšanā un sakārtošanā.

Ieviestas jaunas iedzīvotāju ID kartes ar lielāku personalizācijas pakāpi un plašāku pieejamo pakalpojumu klāstu. Sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Siguldā izveidots reģionālais biznesa inkubators.

Laulību reģistrācijas ceremonijas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem notiek bez maksas.Siguldas novadā pieaudzis jaundzimušo skaits – deklarēti 266 mazuļi.

Popularizēta preču  zīme „Radīts S!GULDĀ”, kurai pievienojušies 63 novada uzņēmumi. Norisinājies pirmais Siguldas novada Uzņēmēju forums.

Palielināts atalgojums pašvaldības bērnudārzu auklītēm un audzinātājām, bērnudārzu un skolu tehniskajiem darbiniekiem, logopēdiem, kā arī profesionālās ievirzes skolu pedagogiem. Atklāta bērnudārza „Pasaciņa” filiāle. Gadījumos, ja bērnam nav iespējams nodrošināt vietu pašvaldības bērnudārzā no pusotra gada vecuma, pašvaldība līdzfinansē privātā bērnudārza apmeklējumu vai auklīšu apmaksu.  Izstrādāti noteikumi, kas paredz iespēju bērnu mācībām 1.klasē reģistrēt elektroniski.Siguldas Valsts ģimnāzija atzīta par ceturto labāko skolu Latvijā lielo skolu kategorijā. Mazo skolu kategorijā – 12.vietā valstī Siguldas 1.pamatskola, 54.vietā – Siguldas pilsētas vidusskola. Norisinājās skolēnu vasaras nodarbinātības projekts.

2017.

Turpināsies investīcijas novada ielu un ceļu uzturēšanā un sakārtošanā, ielu un ceļu audits. Paredzēta Siguldas Sporta centra darbības uzsākšana, rekonstruētā Siguldas novada Kultūras centra atklāšana.

Paredzēta Siguldas Valsts ģimnāzijas pārbūves projekta un jaunas piebūves projekta izstrāde, Siguldas 1.pamatskolas aktu zāles un mazās zāles remonts, ēkas pārbūves projekta izstrāde, Siguldas pilsētas vidusskolas pārbūves projekta izstrāde un jauna skolēnu autobusa iegāde. Plānots atalgojuma palielinājums atsevišķām izglītības nozares darbinieku grupām.

Paredzēta Siguldas pils kompleksa ēku pārbūve un teritorijas labiekārtošana, kā arī Siguldas Jaunās pils restaurācijas projektēšana, Siguldas pilsdrupu estrādes skatuves grīdas seguma remonts, estrādes un skatītāju zonas nestacionāra pārseguma risinājumu izpēte. Plānota Kolumbārija projekta izstrāde Siguldas kapsētā.

Tiks veikta Rīgas–Gaujas reģiona kā „Eiropas gastronomijas reģiona” programmas īstenošana 2017.gadā. Paredzēta Attīstības programmas izstrāde,  Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšana, Siguldas novada vizuālās identitātes koncepcijas izstrāde.

Notiks Siguldas novada pašvaldības lietotnes izstrāde lietošanai mobilajās ierīcēs. Norisināsies Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju ID karšu programmas attīstība. Tiks veikta pašvaldības pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana, videonovērošanas sistēmas pilnveidošana.

Smiltenes novads

2016.

2016.gadā Smiltenē tika atklāts pirmais reģionālās nozīmes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Vidzemē.

Tika veikta Tepera ezera apkārtnes teritorijas labiekārtošana – atklāta strūklaka. 2016.gada 11.novembrī Jāņukalna augstākajā punktā 35 metru augstā mastā atkal tika pacelts monumentālais Latvijas karogs.

Oktobra beigās noslēdzās Smiltenes Vecā parka teritorijas celiņu seguma atjaunošana un tiem pieguļošās teritorijas kompleksā pārbūve. Tika veikti vairāki darbi bērnu rotaļlaukumu izveidošanai un labiekārtošanai. Tika uzsākta projekta “Kartingu trases atjaunošana” īstenošana.

Tika veikta Smiltenes pilsētas skolu reorganizācija, apvienojot trīs skolas. Noslēdzās 1.kārtas pārbūves darbi pirmsskolas izglītības grupu izveidei Smiltenes vidusskolā. Smiltenes novada pašvaldība uzsāka stipendiju piešķiršanu Smiltenes novada vidusskolēniem, kā arī jauniešu devās apmaiņas braucienā uz ASV.

Pabeigti darbi pie Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu uzlabošanas. Noslēdzās Smiltenes novada pašvaldības īstenotie zivju resursu papildināšanas projekti.

2017.

2017.gada pašvaldība turpinās  nodrošinās pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, teritoriju  uzturēšanu,  apsaimniekošanu, labiekārtošanu, kā arī nodrošinās būtisku pašvaldības investīciju projektu realizēšanu visā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā. Lielākie pašvaldības īstenotie projekti 2017.gada ir: Autoceļa Jaunpriedaines -Spicieri rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai; Gājēju un velosipēdistu ceļa būvdarbi no Smiltenes līdz Silvai (1. un 3.posms); Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija I un II kārta; Smiltenes pilsētas Dārza ielas tilta pār Abuls upi pārbūve (2.posms); Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta; Smiltenes pilsētas Gaujas ielas posma no Audēju ielas līdz Raiņa ielai pārbūve; Ielu seguma atjaunošana pēc NKUP kanalizācijas tīklu izbūves; Smiltenes novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana, II.kārta.  Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas izbūve Smiltenē, Daugavas 7a.

Plānotie investīciju projekti (ielu un ceļu rekonstrukcijas, ūdens un kanalizācijas tīklu izbūves, gājēju un velo celiņu izbūve, sporta un dzīvojamo ēku būvniecība, vides un parku labiekārtošana u.c) uzlabos dzīves kvalitāti Smiltenes novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Tukuma novads

2016.

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tika uzsākta degradētas teritorijas sakārtošana un citu teritoriju labiekārtošana. Tika strādāts pie kultūrvēstures pieminekļu atjaunošanas un saimniecisko ēku pārbūves.

Pilsētvides uzlabošanai sakārtoti vairāki pilsētas ielu posmi, izbūvēti stāvlaukumi un ietves. Veikti arī Pilsētas parka labiekārtošanas darbi. Tika strādāts arī pie dzīvojamās platības paplašināšanas Tukuma novadā.

No 2016.gada pašvaldība 50% apmērā kompensē braukšanas izdevumus profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem. Tika paplašinātas pirmsskolas izglītības iestāžu grupas. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem par modernu sporta zāli ir pārbūvēta Tukuma Sporta skolas aktu zāle, radot audzēkņiem iespēju trenēties piemērotos apstākļos.

Aizvadītajā gadā pašvaldība izstrādāja vairākus attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldības deputāti janvārī apstiprināja programmu “Tukuma novads ceļā uz Latvijas valsts simtgadi”. Darbu uzsāka Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, kā arī tika izveidots Tukuma novada vienotais dispečerdienests.

Viens no iespaidīgākajiem notikumiem bija Rožu svētki, kas tika svinēti trīs dienu garumā, nodrošinot aktivitātes dažādām gaumēm. Pirmo reizi Tukumā tika organizēts Tukuma, Engures un Jaunpils novadu bērnu un jauniešu dziesmu un deju pasākums ar svētku dalībnieku gājienu. Jūnijā Tukumā norisinājās Latvijas Senioru koru svētki, kuros piedalījās 41 senioru koris no visiem Latvijas reģioniem. Otro reizi notika Tukuma Sporta un Veselības svētki, kas arī šoreiz pulcēja daudz apmeklētāju un priecēja svētku dalībniekus ar plašu sportisko aktivitāšu klāstu. Otro reizi Tukumā notika arī Uzņēmēju nedēļas pasākumi.

2017.

2017.gadā lielākie darbi būs saistīti ar Tukuma 3. pamatskolas sporta zāles un stadiona celtniecību, Tukuma 2. vidusskolas stadiona rekonstrukciju, pašvaldības autoceļu pārbūvi novada pagastos, ielu sakārtošanas turpināšanu pilsētā un citām lietām. Tiks izstrādāti projektu dokumenti vairākiem objektiem, piemēram, Tukuma 2. vidusskolas energoefektivitātes uzlabošanas darbu un ēkas piebūves projekts, pirmsskolas izglītības iestāžu “Pasaciņa” un “Vālodzīte” ēku siltināšanas projekti u.c.

Valkas novads

2016.

2016.gadā ir uzsākti darbi pie vairākiem projektiem ES 2014. – 2020. gada programmēšanas perioda ietvaros izsludinātajām projektu atlases kārtām.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekta “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros tika veikta Meža ielas pārbūve, Parka ielas un nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju seguma atjaunošana.

Valkas novada dome ir uzsākusi projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” īstenošanu. Projekta ietvaros 2016. gadā veikta Parka ielas seguma atjaunošana (2.kārta). Ir uzsākts darbs pie projekta par katlumājas Varoņu ielā 39, Valkā rekonstrukciju. 2016. gadā ir uzsākta tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no pilsētas robežas līdz Zemgales ielai rekonstrukcija, šī posma pārbūvi plānots pabeigt šī gada beigās.

Nodaļas speciālisti piedalījās projekta iesnieguma “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” izstrādē, kurš tika iesniegts Eiropas Sociālā fonda pasākumam “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”.

Attīstības un plānošanas nodaļa izstrādā projekta pieteikumu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas novadā”. Projekta ietvaros paredzēta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas, kas atrodas Valkas pagastā “Ķeizarpurvs – Pedele”, projektēšana, autoruzraudzība un izbūve.

2017.

Projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” ietvaros tiks veikta jaunas ražošanas ēkas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība un teritorijas labiekārtošana degradētajā teritorijā Varoņu ielā 37A, 39A, Valkā. Jau ir uzsākts un turpināsies darbs pie projekta par katlumājas Varoņu ielā 39, Valkā rekonstrukciju.

Turpināsies darbs pie uzsāktas Rīgas ielas rekonstrukcijas posmā no rotācijas apļa līdz pagriezienam uz Valsts sociālās aprūpes centru Valkas filiāli, kā arī tiks izbūvēta apgaismota ietve. Projekta “Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve” ietvaros veiks 5 grants seguma autoceļu pārbūvi, prioritāri, kurus izmanto vismaz divi lauksaimniecības uzņēmumi visu piecu novada pagastu teritorijās.

Projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas novadā” ietvaros tiks realizēta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas, kas atrodas Valkas pagastā “Ķeizarpurvs – Pedele”, projektēšana, autoruzraudzība un izbūve.

Izglītības projekta ietvaros šī gada laikā tiks uzcelta jauna un moderna Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas dienesta viesnīca ar 50 labierīkotām vietām. Ausekļa ielas ēkas 2. stāvā tiks veikts remonts un ārā tiks ierīkota Zaļā klase. Savukārt Raiņa ielas ēkā būs tehnoloģiju telpa – roboti un printeri 3D.

Turpinās Valkas un Valgas centra attīstības projekts, līdz šī gada beigām tiks pabeigts tehniskais projekts. Plānots, ka pārbūves darbi tiks uzsākti 2018. gada pavasarī.