info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Uzsāk Smiltenes novada pašvaldību apvienošanās projekta izstrādi

Gatavojoties 2021. gada administratīvi teritoriālajai reformai, Apes, Raunas un Smiltenes novadu pašvaldības uzsākušas apvienošanās projekta un jaunizveidojamās Smiltenes novada pašvaldības struktūras izstrādi.

Šā gada 19. septembrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.577 “Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei”, kas noteic nosacījumus un kārtību, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei. Atbilstoši noteikumiem Smiltenes novada dome, kā atbildīgā pašvaldība, var pretendēt uz valsts mērķdotācijas saņemšanu.  

Pamatojoties uz veikto tirgus izpētes procedūru, Smiltenes novada dome 2020.gada 21.septembrī parakstīja līgumu ar SIA “RP Alianse” par Apes, Raunas un Smiltenes novadu apvienošanās projekta, kas ietver arī jaunizveidojamās Smiltenes novada pašvaldības struktūras, izstrādi.

Pašvaldību apvienošanās projekta sagatavošanas mērķi ir:

  • Nodrošināt pamatotu, optimālu jaunizveidojamā Smiltenes novada pašvaldības administratīvās struktūras veidošanu, ievērojot politisko, ekonomisko, sociālo, kultūrvēsturisko un ģeogrāfisko situāciju uz vietas;
  • Nodrošināt pamatotu un ilgtspējīgu investīciju plānošanu jaunizveidojamā novadā;
  • Nodrošināt atklātu, efektīvu un saprotamu Apes, Raunas un Smiltenes pašvaldību apvienošanās procesu.

Sagatavojot pašvaldību apvienošanās projektu, SIA “RP Alianse” uzdevums ir, aptverot visu apvienojamo novada pašvaldību iestādes un struktūrvienības, kā arī kapitālsabiedrības un citas pašvaldību institūcijas,  sagatavot pašvaldības institūciju darbības un ar to reorganizāciju saistītus jautājumus – jāsagatavo ieviešanas plāns, kā arī jāparedz izdevumi, kas radīsies pašvaldībām apvienojoties.

Sabiedrības informēšanas nolūkā, projekta izstrādātāja viens no darba uzdevumiem ir organizēt sabiedrības informēšanu par sagatavoto pašvaldību apvienošanās projektu, iepazīstinot ar to Apes, Raunas un Smiltenes novadu iedzīvotājus, deputātus, darbiniekus un citus interesentus ar novada galvenajiem parametriem, ar plānoto novada pašvaldības administratīvo struktūru, funkciju īstenošanas veidu un vietu, apzināt un apkopot sabiedrības viedokli, iebildumus un priekšlikumus par pašvaldību apvienošanās projektu. Projekta izstrāde ir jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1.jūnijam.  

Uzziņai:

2020.gada 23.jūnijā stājās spēkā Saeimas pieņemtais un Valsts prezidenta izsludinātais likums “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, kas nosaka, ka pēc 2021.gada pašvaldību vēlēšanām Smiltenes novadā iekļausies Apes pagasts, Apes pilsēta, Bilskas pagasts, Blomes pagasts, Brantu pagasts, Drustu pagasts, Gaujienas pagasts, Grundzāles pagasts, Launkalnes pagasts, Palsmanes pagasts, Raunas pagasts, Smiltenes pagasts, Smiltenes pilsēta, Trapenes pagasts, Variņu pagasts un Virešu pagasts.

Informāciju sagatavoja:
Marita Mūze

Smiltenes novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: prese@smiltene.lv
Mob.tel. + 371 28334474