info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Studenti aicināti pieteikties Preiļu novada pašvaldības stipendijai

Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” kopā ar stipendijas devējiem – Preiļu novada domi – aicina jauniešus pieteikties  stipendijas  saņemšanai STUDIJĀM AUGSTSKOLĀS 2016./2017. mācību gadā.

Stipendijas tiek piešķirtas saskaņā ar Preiļu novada domes 2016. gada 10. februāra Saistošajiem noteikumiem Nr.2016/01. “Par Preiļu novada 2016. gada pamatbudžetu” studentiem, kuri mācās Latvijas valsts akreditētās mācību iestādēs akreditētās izglītības programmās.

Ar 2016. gada 30. jūnija Preiļu novada domes lēmumu Nr.11 noteiktas šādas atbalstāmās  profesijas:

 1. Acu ārsts- oftalmologs
 2. Internists
 3. Ķirurgs
 4. Traumatologs
 5. Dermatologs
 6. Ginekologs
 7. Rehabilitologs
 8. Vecmāte
 9. Bērnu māsa
 10. Vetārsts
 11. Ģimenes ārsts
 12. Stomatologs
 13. Arhitekts
 14. Būvinženieris
 15. Inženieris- enerģētiķis

 

Stipendijas tiek piešķirtas studentiem, kam sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm un kas  pārvalda Latvijas Republikas valsts valodu un mācās :

– pilna laika 2. līmeņa augstākās izglītības profesionālo vai akadēmisko studiju programmās, sākot no 2. kursa, studiju specialitātē – ārstniecība, sākot no 3. kursa;

–  maģistrantiem un rezidentiem;

Pieteikuma iesniegšanas vieta: Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”, Tirgus laukums 1, Preiļi, Preiļu novads.

Pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2016. gada 1. augusta līdz 15. septembrim.

Iesniedzamie dokumenti:

 

– Nodibinājumam adresēts pieteikums, kurā norādīts – vārds, uzvārds, iegūstamā studiju kvalifikācija vai zinātniskais grāds, studiju programmas nosaukums, augstskola un fakultāte (attiecīgi norādot adresi, valsti, tālruņus), studiju uzsākšanas gads augstskolā, studiju ilgums (gados);

– iegūtās izglītības dokumenta kopija;

– izziņa no augstskolas par studiju faktu;

– sekmju izraksts vai „Sekmju grāmatiņas” noraksts par studiju periodu;

– rekomendācija vai raksturojums no izglītības iestādes vai organizācijas, ko pārstāv pretendents;

– pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba attiecībās ar pašvaldību vai tās noteikto darba   devēju studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas.

Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt rakstītiem valsts valodā vai dokumentam tiek pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Iesniegtos pieteikumus izvērtē stipendiju komisija 5 cilvēku sastāvā.

Stipendija tiek piešķirta uz visu  mācību laiku un tiek ieskaitīta stipendijas pieprasītāja norādītajā kontā katru mēnesi

Stipendijas tiek piešķirtas  neatkarīgi no tā, vai pretendents saņem valsts piešķirto stipendiju.

Stipendijas  apmērs:

 • pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem – 90 % no valstī noteiktās minimālās algas;
 • maģistrantūrā un rezidentūrā studējošiem – 100 % no valstī noteiktās minimālās algas.

 

Sīkāka informācija nodibinājuma ”Viduslatgales pārnovadu fonds” mājas lapā www.vlpf.lv un  Preiļu novada mājas lapā www.preili.lv . Neskaidrību gadījumā raksti vlpf@inbox.lv , zvani pa telefonu 29988509 Janīnai, 22026684 Valijai, vai nāc uz Viduslatgales pārnovadu fondu -Tirgus laukumā 1, Preiļos.