info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Sākas kandidātu pieteikšana Smiltenes novada iedzīvotāju padomēm

No 2024. gada 7. līdz 31. martam Smiltenes novada pašvaldība pieņem kandidātu pieteikumus, lai nodrošinātu iedzīvotāju padomju veidošanas procesu pilsētu un pagastu teritorijās. Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un pieteikt savu kandidatūru vai ieteikt kādu citu darbam iedzīvotāju padomes sastāvā.

Iedzīvotāju padomes ir viena no sabiedrības iesaistes un līdzdalības formām ar  mērķi nodrošināt vietējo kopienu iedzīvotāju interešu pārstāvību un pašvaldības teritorijas attīstību, veicinot iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un saskaņotu rīcību kopējam labumam. Padome ir konsultatīva institūcija, ko veido iedzīvotāji.

2023. gada 31. oktobrī stājās spēkā Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 22/23 “Smiltenes novada pašvaldības iedzīvotāju padomju nolikums”.  Lai nodrošinātu katras administratīvās teritorijas pārstāvniecību, nolikums paredz iedzīvotāju padomes veidot katrā pilsētas un pagasta teritorijā. Kopumā paredzēts veidot 15 padomes:

 • Apes pilsētas un pagasta iedzīvotāju padome;
 • Bilskas pagasta iedzīvotāju padome;
 • Blomes pagasta iedzīvotāju padome;
 • Brantu pagasta iedzīvotāju padome;
 • Drustu pagasta iedzīvotāju padome;
 • Gaujienas pagasta iedzīvotāju padome;
 • Grundzāles pagasta iedzīvotāju padome;
 • Launkalnes pagasta iedzīvotāju padome;
 • Palsmanes pagasta iedzīvotāju padome;
 • Raunas pagasta iedzīvotāju padome;
 • Smiltenes pagasta iedzīvotāju padome;
 • Smiltenes pilsētas iedzīvotāju padome;
 • Trapenes pagasta iedzīvotāju padome;
 • Variņu pagasta iedzīvotāju padome;
 • Virešu pagasta iedzīvotāju padome.

Locekļu skaits padomēs noteikts atbilstoši teritoriālajam iedalījumam un proporcionāli iedzīvotāju skaitam: pagastos 5, bet Smiltenes pilsētā – 7 locekļi.  Par iedzīvotāju padomes locekli var būt Latvijas vai Eiropas savienības pilsonis, kurš ir reģistrēts Fizisko personu reģistrā un sasniedzis 16 gadu vecumu. Par padomes locekli nav atļauts būt domes deputātam, pašvaldības izpilddirektoram un viņa vietniekam.

Līdz 31. martam norisināsies iedzīvotāju padomju kandidātu pieteikumu iesniegšana. Pieteikumus var iesniegt:

 • klātienē Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā un tā struktūrvienībās Apē, Raunā, Drustos, Variņos, Gaujienā, Trapenē, Grundzālē, Palsmanē vai pagastu pārvaldēs;
 • sūtot pieteikuma veidlapu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu padomes@smiltenesnovads.lv.

Kandidātus iedzīvotāju padomes locekļa amatam var izvirzīt ikviens attiecīgā pagasta/pilsētas iedzīvotājs, iesniedzot ar kandidātu rakstveidā saskaņotu pieteikumu. Iedzīvotājs ir tiesīgs pieteikt arī savu kandidatūru darbam iedzīvotāju padomē.

Pieteikuma veidlapa pieejama pašvaldības tīmekļvietnē,  klientu apkalpošanas centros un pagastu pārvaldēs. Plašāka informācija par padomju darbību un atbildību tīmekļa vietnes www.smiltenesnovads.lv  sadaļā “Sabiedrība/ Sabiedrības līdzdalība”.  

Kandidātu pieteikumus apkopos un pārbaudīs pašvaldības izpilddirektora izveidota komisija. Situācijās, kurās kādā padomē būs pieteicies nepietiekams kandidātu skaits, tiks izsludināta atkārtota pieteikšanās. Pēc datu apkopošanas pašvaldība organizēs balsošanu par padomes kandidātiem.

Sagatavoja:
Marita Mūze, Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas vadītāja