info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

RACA vēršas Eiropas Komisijā ar aicinājumu pārskatīt daudzgadu budžeta piedāvājumu

Biedrība “Reģionālo attīstības centru apvienība (RACA)” ir nosūtījusi vēstuli Eiropas Komisijai ar lūgumu pārskatīt Latvijai neizdevīgo ES daudzgadu budžeta piedāvājumu 2021.- 2027. gadam. RACA valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis vēstulē raksta, ka biedrībai kategoriski nav pieņemams EK piedāvātais Latvijai pieejamās kohēzijas “aploksnes” samazinājums par 13% jeb 584 miljoniem eiro.

“Formulā, pēc kuras aprēķināts katrai valstij paredzētais kohēzijas finansējums, nav ņemta vērā Latvijai ļoti būtiskā depopulācijas problēma, kā arī iekšzemes kopprodukta apjoms uz vienu iedzīvotāju, taču tajā vienlaikus ir iekļauti kritēriji, kas Latvijai nav aktuāli un tādēļ mūsu valsti nostāda nelabvēlīgākā pozīcijā, piemēram, klimata pārmaiņas, migrācija u.c.”, teikts RACA vēstulē.

A. Krauklis Eiropas Komisijai atgādina, ka Līguma par Eiropas Savienības darbību 174. pantā ir noteikts: “Lai veicinātu tās vispārēju harmonisku attīstību, Savienība izstrādā un veic darbības, kas stiprina tās ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Savienība jo īpaši tiecas mazināt būtiskas dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirības un vismazāk attīstīto reģionu atpalicību. Šajā kontekstā īpaša uzmanība ir veltīta lauku apvidiem, apvidiem, kurus skar rūpniecības restrukturizācija, kā arī reģioniem, kuros ir būtiska vai pastāvīga ekonomiska vai demogrāfiska atpalicība, piemēram, galējie ziemeļu reģioni ar mazu iedzīvotāju blīvumu, kā arī salas un pārrobežu un kalnu reģioni.”

RACA uzskata, ka Latvijas teritoriālajai un ekonomiskajai kohēzijai atvēlēto līdzekļu samazināšana par 13% nav savienojama ar minēto Līguma mērķi, jo Latvijas iekšzemes kopprodukta apjoms uz vienu iedzīvotāju joprojām veido tikai ap 65% no ES dalībvalstu vidējā rādītāja, turklāt valstī ir vērojama izteikta reģionālā nesabalansētība. Paralēli turpinās Latvijas iedzīvotāju emigrācija uz citām ES dalībvalstīm un reģionu depopulācija, ievērojami samazinot valsts konkurētspēju.

RACA neatbalsta paredzēto 65% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda līdzekļu novirzīšanu diviem no kopumā pieciem jaunā daudzgadu budžeta politiskajiem mērķiem – Vieda Eiropa un Zaļa un no oglekļa brīva Eiropa, un uzskata, ka prioritāte būtu jāpiešķir piektajam mērķim – Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa. RACA iebilst arī pret paredzēto ES līdzfinansējuma likmes samazināšanu mazāk attīstītiem reģioniem no 85% līdz 70%.

Vienlaikus RACA pauž atbalstu jaunajai pieejai, kas paredz iespēju budžeta vidusposma pārskatīšanā ierobežotā apjomā pārvietot līdzekļus starp ES finansētajām programmām, aicinot šo iespēju vēl vairāk paplašināt. RACA arī apsveic jaunas – integrētās teritoriālās attīstības dimensijas – iekļaušanu ERAF finansējuma mērķos, vienlaikus uzverot, ka nav pieļaujama visai Eiropas kopīgu ierobežojošu kritēriju noteikšana šī finansējuma saņēmējiem, piemēram, pēc iedzīvotāju skaita.

RACA aicina ieviest elastību ES fondu pārdalē, strikti nepiesaistot fondus politiskajiem mērķiem, kā arī teritoriālās attīstības jomā atbalstāmās darbības ļaujot noteikt uz vietas.

“ES atbalsts ir izšķiroši svarīgs Latvijas ekonomiskās, sociālās un teritoriālās atpalicības mazināšanai attiecībā pret tā sauktajām “vecajām” ES dalībvalstīm. Savukārt maksimāli elastīga šī atbalsta izmantošana, ļaujot pašvaldību līmenī izšķirties par efektīvāko investīciju ieguldīšanas veidu, kas veicinātu apkārtējā reģiona ekonomisko attīstību, ir izšķiroši svarīga Latvijas reģionālās disproporcijas samazināšanai”, Eiropas Komisijai raksta V.A. Krauklis.

 

Informāciju sagatavoja Rolands Pētersons, RACA eksperts

Mob. tālr. : +371 29157405

 rolands.petersons75@gmail.com