info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Preiļu novada pašvaldība parakstījusi vienošanos par pedagogu sagatavošanu un profesionālo pilnveidi

28. februārī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija parakstījusi vienošanos ar Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un vairākām Latvijas pašvaldībām, tajā skaitā arī Preiļu novada pašvaldību, par pedagogu sagatavošanu un profesionālo pilnveidi.

Lai veicinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību, nodrošinātu skolotāju sagatavošanu un profesionālo pilnveidi, kā arī lai uzturētu motivāciju strādāt profesijā, nepieciešama visu pušu sadarbība efektīva izglītības procesa nodrošinājumam.

Vienošanās paredz iesaistīto pušu gatavību turpināt sadarbību skolotāju izglītības bāzes skolu izveidē, nodrošinot skolotāju sagatavošanas prakses un mentoru darbu, veidojot talantīgo skolēnu atbalsta metodiskos centrus, organizējot skolotāju profesionālās kompetences pilnveidi.

Iesaistītās puses izrādījušas savstarpēju ieinteresētību strādāt pie metodiskā atbalsta, skolotāju vakanču datubāzes izveides un uzturēšanas, skolotāja izglītības ieguves ceļu dažādošanas, piemērojot darba tirgus prasībām, un psiholoģiskā atbalsta sistēmas izveides skolēniem un skolotājiem. Tāpat paredzēta sekojošo studiju programmu izveide: sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, mūzikas skolotājs, sporta skolotājs un vizuālās mākslas skolotājs.

Vienošanās paredz arī savstarpējas sadarbības uzturēšanu, organizējot regulāras tikšanās aktuālo problēmu apspriešanai un risinājumu meklēšanai; izveidojot sadarbības virtuālo platformu; organizējot pieredzes apmaiņas sesijas zinātnisko konferenču ietvaros, pasākumus skolotāju profesijas prestiža celšanai, olimpiādes, talantīgo skolēnu nometnes un skolēnu ZPD konkursus; saskaņojot eksāmenu, valsts pārbaudījumu un starptautisko skolēnu sagatavotības novērtējuma programmu (PISA u. c.) prasības; koordinējot skolotāju tālākizglītības aktivitātes.

Par konkrēto pasākumu īstenošanas kārtību, dalībniekiem, finansējumu, rezultātiem un to izmantošanu puses vienosies, slēdzot atbilstošus līgumus.