info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Ludzas novadā mainīts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis

Šī gada 27. jūlijā Ludzas novada pašvaldības dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 16/2023 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi), kuri 2023. gada 15. augustā ir stājušies spēkāSaistošie noteikumi paredz, ka no 15. augusta maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Ludzas novadā pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 376 eiro, bet pārējām personām mājsaimniecībā – 263 eiro.

 Saistošie noteikumi jaunajā redakcijā izdoti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk – Likums) normu grozījumiem, kas stājās spēkā ar 2023. gada 1. jūliju, kā arī tika precizēta mājokļa pabalsta, krīzes pabalsta piešķiršanas kārtība.

Likuma 33. panta pirmajā daļā noteikts, ka minimālo ienākumu sliekšņus sociālās palīdzības sniegšanai nosaka procentuālā apmērā no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē pārskata gadā publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī (turpmāk – ienākumu mediāna). Savukārt šī panta ceturtajā daļā noteikts, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku kā 80 procentu apmērā no ienākumu mediānas, bet ne zemāku par trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni, kas noteikts 50 procentu apmērā no ienākumu mediānas.

Centrālās statistikas pārvalde ir publicējusi ienākumu mediānas prognozes līdz 2028. gadam, savukārt 2023. gada ienākumu mediānas apmērs ir 626,57 eiro.

Izvērtējot spēkā esošos Saistošos noteikumus un 2023. gada budžeta iespējas, tika nolemts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ludzas novadā noteikt 60 % apmērā no ienākumu mediānas, kas noapaļojot līdz veseliem eiro 2023. gadā ir 376 eiro. Savukārt, saskaņā ar Likuma 33. panta piektajā daļā noteikto – minimālo ienākumu sliekšņu
apmērus mājsaimniecībai aprēķina, piemērojot attiecīgajam ienākumu slieksnim šādus koeficientus:

  1. pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā – koeficientu 1;
  2. pārējām personām mājsaimniecībā – koeficientu 0,7. Proti, ienākumu sliekšņa apmērs pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 376 eiro, pārējām personām mājsaimniecībā – 263 eiro. 

Autors: Ludzas novada Sociālais dienests