info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Izmaiņas Smiltenes novada domes deputātu sastāvā un vadībā

Trešdien, 30.janvārī, Smiltenes novada domes sēdē deputāti lēma par izmaiņām pašvaldības vadībā –  tika nolemts par līdzšinējā pašvaldības izpilddirektora Kārļa Lapiņa atbrīvošanu, jauna domes priekšsēdētāja vietnieka amata izveidošanu un pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja iecelšanu. 

Kā informēts iepriekš, 2018.gada 28.novembrī Smiltenes novada dome pieņēma lēmumu par deputātes Z.Vīķeles (Latvijas Reģionu Apvienības “Vidzemes partija”) pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa pēc viņas iesnieguma. Ņemot vērā Smiltenes novada 2017.gada 3.jūnija vēlēšanu rezultātus, kā nākamais deputāta kandidāts no Latvijas Reģionu Apvienības “Vidzemes partija” tika noteikts līdzšinējais domes izpilddirektors Kārlis Lapiņš.

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un likumu „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpilddirektora amatu un domes deputāta amatu savienošana ir aizliegta, līdz ar to K.Lapiņš š.g. janvāra sākumā pieņēma lēmumu  pieņemt deputāta mandātu un iesniedza iesniegumu Smiltenes novada domei, lūdzot atbrīvot no izpilddirektora amata. Smiltenes novada domes sēdē deputāti atbalstīja K.Lapiņa lēmumu. Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju deputāti iecēla līdzšinējo izpilddirektora vietnieku Andri Lapiņu.

Kārlis Lapiņš domes izpilddirektora amatā nostrādājis deviņus gadus un septiņus mēnešus, savu lēmumu pieņemt deputātu mandātu pamato ar to, ka vēlas dot iespēju jaunajiem vadītajiem: “Šajā brīdī, kad deputāte Vīķele nolika mandātu, esmu nākamais sarakstā.  Deputāta mandātu pieņēmu, jo viens no iemesliem ir dot iespēju jaunajiem vadītājiem, konkrēti Andrim Lapiņam, uzsākt darbu administrācijas vadībā,   tāpat savā laikā tas notika ar pašreizējo domes priekšsēdētāju, kurš kā jauns speciālists ienāca pašvaldības izpildvarā kā saimnieciskās nodaļas vadītājs, mums bija ļoti laba sadarbība, pēc tam viņš kļuva par priekšsēdētaja vietnieku un kopš 2014.gada novembra, jau kā zināms, ir priekšsēdētājs. Šo minu kā labu piemēru pieredzes un jauno vadītāju enerģijas savienojumam. Redzot, ka jaunā valdība plāno veikt  teritoriālo reformu, uzskatu, ka mana darba un dzīves pieredze palīdzēs pragmatiski pieņemt lēmumus par labu Smiltenes novada sabiedrībai arī esot domes sastāvā. Kā zināms, Smiltenes novada pašvaldība darbu uzsāka 2009.gadā, un no pirmsākumiem līdz šai dienai biju izpilddirektors,” uzsver  deputāts K.Lapiņš.

Sēdes turpinājumā deputāti lēma par grozījumiem pašvaldības nolikumā, kas paredz izveidot otru priekšsēdētaja vietnieka amatu – priekšsēdētaja vietnieku tautsaimniecības, infrastruktūras un administratīvajos jautājumos, kurš būs algots amats.

Par domes priekšsēdētaja vietnieku tautsaimniecības, infrastruktūras un administratīvajos jautājumos, deputātiem balsojot ar vēlēšanu zīmēm, vienbalsīgi tika ievēlēts deputāts Kārlis Lapiņš.

Jaunievēlētais domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, infrastruktūras un administratīvajos jautājumos Kārlis Lapiņš pildīs domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, koordinēs administrācijas darbu, t.sk. dokumentu apriti, pārraudzīs domes izveidoto darba grupu un komisiju darbu, koordinēs un pārraudzīs komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, pašvaldības budžeta izlietojumu un citus pašvaldības nolikumā noteiktos uzdevumus.

Grozījumi pašvaldības nolikumā paredz to, ka saglabāsies līdzšinējais priekšsēdētaja vietnieka amats, kura pilnvaras turpina pildīt Aigars Veldre.  Aigars Veldre koordinē pašvaldības sociālo, izglītības, sporta un kultūras iestāžu darbu, uzraugot minēto  pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildi, kā arī sniegto pakalpojumu apjoma un kvalitātes uzlabošanu. Priekšsēdētaja vietnieka amats nav algots.

Domes priekšsēdētājs Gints Kukainis skaidro, ka pašvaldības vadības strukturālās izmaiņas ir nepieciešamas, lai turpinātu pagājušā gadā Smiltenes novada pašvaldībā veikto funkciju auditu, kurā tika iekļauti vairāk kā 200 pašvaldības darbinieki.  “Šobrīd pašvaldības izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks ir sagatavojuši daļu no priekšlikumiem, tie tiek ieviesti pagastu pārvaldēs, vēl priekšā ir mūsu iestādes un administrācija. Funkciju audita mērķis ir sabalansēt darbinieku noslodzi, atrast resursus darba samaksas palielināšanai, ceļot darba efektivitāti, pārskatīt veicamo darbu atbildības, kompetences un pienākumus. Pārliecināties par veicamo funkciju realizāciju. Jau šobrīd redzams, ka audita rezultātā pašvaldībā strādājošo skaits saruks. Šis ir ļoti būtisks darbs Smiltenes novada pašvaldības attīstībai nākotnē, mums tas ir jāpaveic pēc iespējams ātrāk. Tāpēc pašvaldības vadība saglabāsies nemainīga, jo pašvaldības izpilddirektora pienākumus pildīs līdzšinējais izpilddirektora vietnieks Andris Lapiņš,” skaidro domes priekšsēdētājs Gints Kukainis.
 

Kārlis Lapiņš: “Līdz šim pašvaldības operatīvajā vadībā  strādāja trīs vadītāji – domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks.  Šajā brīdī, kad esmu ievēlēts  par atbrīvoto domes priekšsēdētāja vietnieku,  fiskāli nekas nemainās, mainās tikai mans statuss un esmu gatavs turpināt darbu.”

Kārlis Lapiņš darbosies Sociālo un medicīnas jautājumu un  Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgajās komitejās, kā arī Publisko iepirkumu komisijas sastāvā.

Informācija par veikto auditu.
Kopumā funkciju auditā iesaistīti vairāk kā 200 pašvaldības darbinieki (domes administrācija, pagastu pārvaldes, Kultūras, Izglītības un Sporta pārvaldes, bibliotēkas, Pašvaldības policija, sociālais dienests, bāriņtiesa). Tā ietvaros veikta aptaujas anketa par Smiltenes novada pašvaldību, pārrunas, visu auditā iesaistīto darbinieku darba laika uzskaite, apsekošana. Veicot auditu un analizējot datus, tika ņemtas vērā pasaules tendences attiecīgā jomā un konkrētā situācija Smiltenes novadā, normatīvo aktu analīze un rezultatīvie rādītāji.

Informāciju sagatavoja,
Marita Mūze
Sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: prese@smiltene.lv;

Mob.tel. 28334474 t