info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Apstiprināts 2021.gada Smiltenes novada pašvaldības budžets

2021.gada 10.februārī Smiltenes novada domes ārkārtas sēdē tika pieņemts 2021. gada pašvaldības budžets. Pašvaldības budžeta ieņēmumi 2021.gadam tiek plānoti  20 034 558  eiro apmērā. Kopējie izdevumi – 25 168 737 eiro apmērā, kuru finansēšanai paredzēts 5 134 179 eiro, tai skaitā ir naudas līdzekļu atlikums norēķinu kontā un aizņēmumi projektu īstenošanai.

Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada budžets balstīts uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037. gadam, kurā ietverti pašvaldības stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes par pamatu izvirzot trīs galvenās vērtības – iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un novada vidi. Pašvaldība šogad turpinās infrastruktūras sakārtošanu, to veicot gan par pašvaldības budžeta, gan ES struktūrfondu līdzekļiem, veicinot uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un jaunu darba vietu radīšanu.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš: “Neraugoties uz to, ka šogad ieņēmumu daļa pret iepriekšējā gada plānu tiek plānota ar samazinājumu, ko veido iedzīvotāju ieņēmumu nodoklis, nekustama īpašuma nodoklis un dotācijas no pašvaldību izlīdzināšanas fonda, mēs spēsim turpināt iesāktos projektus un uzsāk arī jaunas aktivitātes. Esam plānojuši remontdarbus uzsākt trīs novada izglītības iestādēs (Palsmanes, Grundzāles un Blomes pamatskolā) un pabeigt iesākto Smiltenes vidusskolas mācību korpusa būvniecību. Turpināsim darbus pie Dakteru ielas pārbūves un sāksim jaunu būvniecību Marijas ielā, turpinot Baznīcas laukuma pārbūves nākamo kārtu. Ir uzsākta uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā, rekonstruējot tiltu pār Palsas upi un pārbūvējot ceļa posmu no Oktobra iela–Sējumi–Saujas. Lielākais projekts, kuru šogad uzsāksim realizēt, būs Sociālā pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā, kura ietvaros tiks veidots Sociālā atbalsta centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šie ir tikai daži no kopumā 37 plānotiem projektiem, bet tie ļoti labi raksturo pašvaldības attīstības tendences – izglītība, infrastruktūra un jaunas darba vietas.”

IEŅĒMUMI

Budžeta ieņēmumi plānoti 20 034 558 eiro, kopsummā lielāko daļu veido transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem) – 11 104 992 eiro jeb 55%, tad seko nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamo īpašuma nodokli, nodokļi par pakalpojumiem un precēm)  – 7 750 723 eiro jeb 39 %,  nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām, pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas) – 712 913 eiro jeb 4%, kā arī ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – 465 930 eiro jeb 2%.  


IZDEVUMI

Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti 25 168 737 eiro. Izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās.

Tāpat kā iepriekšējos gados, lielākais izdevumu īpatsvars ir izglītības nodrošināšanai – 48,9 % jeb 12 318 451 eiro.  Šo izdevumu daļu veido pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības iestāžu izdevumi, pedagogu atlīdzība, izglītības papildu pakalpojumi par skolēnu pārvadājumiem, norēķini ar citu novadu pašvaldībām par izglītojamiem, mācību līdzekļiem, budžetā plānoti izdevumi 1.-9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kā arī līdzfinansējums 16 izglītības projektu realizēšanai. Pirmsskolas izglītībai izdevumiem plānots finansējums 2 196 859 eiro; pamatizglītībai, vispārējai un profesionālai izglītībai izdevumiem plānots finansējums 5 067 326 eiro, tai skaitā infrastruktūras sakārtošanas darbiem Blomes pamatskolas virtuves rekonstrukcija 215 976 eiro, Grundzāles pamatskolas elektroapgādes tīklu pārbūve  92 500 eiro; interešu un profesionālās ievirzes izglītībai izdevumiem plānots finansējums 1 280549  eiro; izglītības projektiem plānots finansējums 3 201 995 eiro, tai skaitā lielākais finansējums paredzēts Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā; Palsmanes pamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes uzlabošana; Smiltenes vidusskolas mācību ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi; atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai.

Nākamais lielākais izdevumu īpatsvars  15,9 % jeb 4 011 543 eiro ir plānoti ekonomiskajai darbībai. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem un ekonomiskās darbības atbalstam. Šajā funkcijā līdzfinansējums plānots 9 infrastruktūras projektu realizēšanai 3 189 522 eiro apmērā, pašvaldības autoceļiem no valsts budžeta finansējuma plānots 559 537 eiro.

Sociālai aizsardzībai paredzēti 11,2 % izdevumu jeb 2 825 598 eiro, kas ir par 32% vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šie līdzekļi paredzēti pašvaldības sociāliem pabalstiem, sociālajam dienestam, bāriņtiesai, atlīdzībai aizbildņiem un audžuģimenēm, bērna piedzimšanas pabalstiem, izmitināšanai pansionātos, mājas aprūpei,  īslaicīgās sociālās aprūpes gultām, dotācijām biedrībām un nodibinājumiem sociālajā jomā un projektiem. Pašvaldības sociāliem pabalstiem plānots finansējums 284 419 eiro; izmitināšanai pansionātos, krīzes centros, sociālās un medicīnas aprūpes gultās plānots finansējums 189 039 eiro; dotācijām biedrībām un nodibinājumiem plānots finansējums 20 105 eiro. Sociālās aizsardzības projektiem plānots finansējums 1 604 640 eiro apmērā, lielākais finansējuma apjoms paredzēts projektam ”Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā (Deinstitucionalizācija)”.

Atpūtas (tai skaitā sports), kultūras un reliģijas funkciju nodrošināšanai pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 7,7 % jeb 1 925 780 eiro, kas ir par 7% mazāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šajā budžeta sadaļā ietilps kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes, sporta centra, kultūras centra, septiņu pagastu kultūras namu, novada bibliotēku, novada muzeja, amatiermākslas kolektīvu, kultūras un sporta pasākumiem paredzēti izdevumi, līdzfinansējums un dotācijas, kā arī finansējums  183 652 eiro apmērā 5 projektu īstenošanai, tai skaitā sintētiskā futbola laukuma labiekārtošana Smiltenes sporta kompleksā “Teperis”, Mēru muižas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, Siera namiņa- Sierūža rekonstrukcija, pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā.

Vispārējiem valdības dienestiem 2021.gada pamatbudžetā plānots 1 788 584 eiro jeb 7,1% no kopējiem izdevumiem.  Tie ir Smiltenes novada domes un pagastu pārvalžu izdevumi, kā arī procentu izdevumi par aizņēmumiem no Valsts kases, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu finansēšanu. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām sastāda 7,36 % (2020.gadā 6,62%).

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2021. gadā plānots izlietot 1 367 462 eiro, kas ir par 42% mazāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, izdevumi ielu apgaismošanai, kā arī citi ar teritoriju apsaimniekošanu saistīti izdevumi un līdzfinansējums 4 projektu realizēšanai. Teritoriju attīstībai izdevumiem plānots finansējums 865 328 eiro, tai skaitā pamatkapitāla veidošanai 201 001 eiro – līdzfinansējums daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu māju siltināšanai pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem, elektrolīniju pārvietošanas būvdarbi Loberģos, Meža kapu labiekārtošana Smiltenē, Mēru katlu mājas sienas nostiprināšana, Blomes dīķa slūžu projektēšana, asfaltbetona seguma izbūve Līvu ielā, Launkalnes pagastā u.c. Administratīvi teritoriālai reformai izdevumiem plānots finansējums 249 848 eiro; ielu apgaismošanas izdevumiem plānots 221 382 eiro, tai skaitā ielu apgaismojuma tīklu izbūve Klievu,  Blaumaņa, Drandu ielā, Smiltenē.

Vides aizsardzībai 2021.gadā pamatbudžetā plānots 611 063 eiro jeb 2,4 %, tai skaitā plānoti izdevumi atkritumu savākšanai, izvešanai no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām – 25 979 eiro; ietvju, braucamās daļas, parku, kapsētas u.c. kopšanai – 510 000 eiro, sabiedrisko tualešu uzraudzīšanai, kopšanai, uzturēšanai – 20 000 eiro, pārējiem izdevumiem 55 084 eiro. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānoti izdevumi 243 424 eiro apmērā, tos veido Smiltenes novada Pašvaldības policijas izdevumi. Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem 2021.gadā plānoti 76 832 eiro,  tai skaitā finansējums plānots pieciem pagastu feldšeru punktiem.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūrā (izdalot projektiem paredzēto finansējumu) 33% jeb  8 218 273 eiro ir plānots 37 projektu īstenošanai, zemāk uzskaitīti 20 lielākie pēc finansējuma plānotie projekti:  

 1. Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā (DI) – 1 485 407;
 2. Palsmanes pamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes uzlabošana – 1 098 113;
 3. Dakteru ielas un Dakteru ielas pieslēgumu pārbūve Smiltenē – 1 094 731;
 4. Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā – 1 009 813;
 5. Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, 1.kārta (Marijas iela) – 912 108;
 6. Smiltenes vidusskolas mācību ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi (K1) – 862 624;
 7. Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā (autoceļš Oktobra iela–Sējumi–Saujas) – 474 512;
 8. Ūdensvads un sadzīves kanalizācija Avotu ielā, Smiltenē, 1.kārta – 267 000;
 9. Atmodas ielas seguma atjaunošana Smiltenē – 188 735;
 10. Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, 1.kārta (Dārza iela) – 127 239;
 11. Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai – 107 436;
 12. Vidzeme iekļauj – 107 029;
 13. Sintētiskā futbola laukuma labiekārtošana Smiltenes sporta kompleksā “Teperis” – 95 000;
 14. Smiltenes autoostas projektēšana – 65 098;
 15. Pašvaldības ceļa “Vērzemnieki–Bērži” pārbūve – 42 775;
 16. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā – 37 075;
 17. Vides pārvaldības uzlabošana, izmantojot kopīgas darbības RU-LV pārrobežu reģionos (LAT-RUS) – 26 402;
 18. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai – 28 549;
 19. Latvijas simtgades programma – Latvijas skolas soma – 26 582;
 20. Siera namiņa- Sierūža rekonstrukcija – 22 000.

Plašāku informācija par budžetu skatīt saistošajos noteikumos un paskaidrojuma rakstā www.smiltene.lv, sadaļā “Pašvaldība  – Budžets”.

Informāciju sagatavoja:
Marita Mūze

Smiltenes novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: prese@smiltene.lv
Mob.tel. + 371 28334474

www.smiltene.lv