info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Apstiprināts 2020.gada Smiltenes novada pašvaldības budžets

2020. gada 29. janvārī Smiltenes novada domes sēdē tika pieņemts 2020. gada pašvaldības budžets. Pašvaldības budžeta ieņēmumi 2020.gadam tiek plānoti  19,9 miljoni eiro apmērā. Kopējie izdevumi – 25,6 miljoni eiro apmērā, kuru finansēšanai tiks izmantots naudas līdzekļu atlikums gada sākumā, kas sastāda 2,9 miljoni eiro un aizņēmumi projektu īstenošanai 2,7 miljoni eiro. 

Smiltenes novada pašvaldības 2020. gada budžets balstīts uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037. gadam, kurā ietverti pašvaldības stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes par pamatu izvirzot trīs galvenās vērtības – iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un novada vidi. Pašvaldība šogad turpinās infrastruktūras sakārtošanu, to veicot gan par pašvaldības budžeta, gan ES struktūrfondu līdzekļiem, veicinot uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un jaunu darba vietu radīšanu. Vienlaikus pašvaldība centīsies īstenot pasākumus, lai nodrošinātu arvien labāku dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējas Smiltenes novada iedzīvotājiem, lielāku vērību pievēršot ģimenei kā vērtības stiprināšanai, iedzīvotāju sociālajai un fiziskajai drošībai, pilsētvides attīstībai. Kultūras jomā kā galvenās prioritātes būs Smiltenes pilsētas simtgades svinības, kā arī novada kolektīvu dalība Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš: “2020.gads Smiltenes pilsētai aizritēs simtgades zīmē, tāpēc pašvaldības uzdevums šajā gadā būs pabeigt un turpināt darbus pie jau esošajiem projektiem – pabeigt darbus pie Vecā parka publiskās infrastruktūras sakārtošanas, Vidusezera tīrīšanas un hidrotehniskās būves rekonstrukcijas. Turpināt projekta realizāciju mācību vides uzlabošanai Smiltenes vidusskolā, kur norit jaunā mācību korpusa būvniecība, noslēgumam tuvojas internāta ēkas labiekārtošana. Plānots uzbūvēt jaunu ražošanas angāru Valkas ielā, kur būs iespēja veidot jaunas darba vietas. Turpināsim darbus pie Baznīcas laukuma un Dārza ielas publiskās infrastruktūras sakārtošanas. Uzsāksies būvniecības darbi sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai Smiltenes novadā (DI), veidojot grupu dzīvokļus ar 16 vietām, dienas aprūpes centru bērniem, speciālās darbnīcas, kā arī daudzfunkcionālo aprūpes centru.

IEŅĒMUMI

Pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta kopējie ieņēmumi plānoti 19 951 881 EUR, kuros ietilpst pašvaldības nodokļu ieņēmumi – 40 % jeb 8 063 533 EUR no kopējiem ieņēmumiem, tai skaitā  iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms budžetā plānots 7 277 461 eiro apmērā, savukārt nekustamo īpašuma nodokli plānots iekasēt 758 426 eiro apmērā. Būtisku pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu veido transfertu ieņēmumi –  2020.gada budžetā šie ieņēmumi kopumā plānoti 11 091 950  eiro apmērā (56 % no kopējiem ieņēmumiem), tos veido mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām – paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2020.gadā plānoti 631 511 eiro apmērā. Lielāko daļu plānots iekasēt kā maksu par izglītības pakalpojumiem,  par telpu un zemes nomu un īri un citi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.  Nenodokļu ieņēmumus 2020.gadā plānots saņemt 164 887  eiro apmērā. Šos ieņēmumus veido ieņēmumi no dividendēm, procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem, valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas.


IZDEVUMI

Smiltenes novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti 25 643 009 EUR. Izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās. No kopējiem izdevumiem 8 446 756 EUR jeb 33% plānoti 38 projektu īstenošanai.    

Tāpat kā iepriekšējos gados, lielākais izdevumu īpatsvars ir izglītības nodrošināšanai – 48 % jeb 12 201 747 EUR.  Šo izdevumu daļu veido pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības iestāžu izdevumi, pedagogu atlīdzība, izglītības papildu pakalpojumi par skolēnu pārvadājumiem, norēķini ar citu novadu pašvaldībām par izglītojamiem, budžetā plānoti izdevumi 1.-9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kā arī līdzfinansējums 16 izglītības projektu realizēšanai.Izglītības projektiem plānots finansējums 3 188 247 eiro, kas ir vairāk kā 26 % no kopējiem izglītības izdevumiem.


Nākamais lielākais izdevumu īpatsvars  17 % jeb 4 262 590 eiro ir plānoti ekonomiskajai darbībai, kas ir par 51 % jeb 4 442 413 eiro mazāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Samazinājums ir saistīts ar projekta plānveidīgu realizāciju. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem un ekonomiskās darbības atbalstam. Šajā funkcijā līdzfinansējums plānots 11 infrastruktūras projektu realizēšanai 3 570 861 eiro apmērā.


Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2020. gadā plānots izlietot 2 372 717 eiro jeb 9 % no kopējiem izdevumiem, kurus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, izdevumi ielu apgaismošanai, kā arī citi ar teritoriju apsaimniekošanu saistīti izdevumi un līdzfinansējums 4 projektu realizēšanai.


Atpūtas (tai skaitā sports), kultūras un reliģijas funkciju nodrošināšanai pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 8 % jeb 2 067 337 eiro, kas ir par 6,25% mazāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šajā budžeta sadaļā ietilps kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes, kultūras centra, sporta centra, novada bibliotēku, kultūras un sporta pasākumu izdevumi, kā arī finansējums  156 865 eiro apmērā 4 projektu īstenošanai.  

Sociālai aizsardzībai paredzēti 8 % izdevumu jeb 2 145 956 eiro, kas ir par 33 % vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šie līdzekļi paredzēti pašvaldības sociāliem pabalstiem, sociālajam dienestam, bāriņtiesai, atlīdzībai aizbildņiem un audžuģimenēm, bērna piedzimšanas pabalstiem, izmitināšanai pansionātos, mājas aprūpei,  īslaicīgās sociālās aprūpes gultām, dotācijām biedrībām un nodibinājumiem sociālajā jomā un projektiem. Sociālās aizsardzības projektiem plānots finansējums 1 092 332 eiro apmērā, lielākais finansējuma apjoms paredzēts projektam ”Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā (Deinstitucionalizācija)” –  1 045 705 eiro.

Vispārējiem valdības dienestiem 2020.gada pamatbudžetā plānots 1 697 890 eiro jeb 7%no kopējiem izdevumiem.  Tie ir Smiltenes novada domes un pagastu pārvalžu izdevumi, kā arī procentu izdevumi par aizņēmumiem no Valsts kases, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu finansēšanu. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2020.gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām sastāda 6,62% (2019.gadā 13.61%).

Vides aizsardzībai 2020.gadā pamatbudžetā plānots 605 603 EUR, kas sastāda 2% no kopējiem izdevumiem. Šajos izdevumos ietilpst teritoriju kopšana – notekūdeņu apsaimniekošana, ziedu stādījumu, zaļās zonas uzturēšana, atkritumu apsaimniekošana, koku kopšana un pārvietojamo tualešu uzturēšana, ziedu stādījumu ierīkošana, kapsētu uzturēšana. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānoti izdevumi 208 510 eiro apmērā, tos veido Smiltenes novada Pašvaldības policijas izdevumi. Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 80 659 eiro, tai skaitā finansējums piecu pagastu feldšeru punktu uzturēšanai.

Izdevumu finansēšanai tiks izmantots naudas līdzekļu atlikums norēķinu kontos, kas sastāda 2 908 626 EUR un aizņēmumi Valsts kasē projektu īstenošanai 2 782 502 EUR.

Plašāka informācija www.smiltene.lv, sadaļā “Pašvaldība” – Budžets.

Informāciju sagatavoja:
Marita Mūze

Smiltenes novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: prese@smiltene.lv
Mob.tel. + 371 28334474

www.smiltene.lv