info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
Talsu novads

Aktuālais Talsu novada pilsētās un pārvaldēs

Talsu novads ir bagāts ar četrām pilsētām un 14 pagastiem – katrā no šīm teritorijām saimnieko pārvaldes vadītājs, kurš darbojas pēc Talsu novada domes deputātu apstiprināta budžeta. Autoceļu apsekošana, grantēto ielu un ceļu greiderēšana, bedrīšu lāpīšana, teritorijas labiekārtošana un uzturēšana – šī ir daļa no pārvalžu ikdienas darbiem, taču ne vienīgais, kas jāpadara par 2016. gada budžeta līdzekļiem.
Talsi
Martā veikta koka palisāžu nomaiņa un smilšu seguma atjaunošana pilsētas bērnu laukumā, Leču kalna arka ir papildināta ar vīteņaugiem, pirmsskolas izglītības iestādē (PII) „Zvaniņš” no jauna iestādītas 20 tūjas, kā arī ar klūgu žogu, puķēm un daudzgadīgiem augiem ir nostiprināta Talsu Tautas nama nogāze. Vasaras periodā Talsu pilsētas pārvalde plāno apgaismojuma izbūvi 1. maija ielā, posmā no A. Lerha-Puškaiša līdz Graudu ielai, Kolkas ielā posmā no Darba ielas līdz 1. maija ielai un Rīgas ielas daudzdzīvokļu māju pagalmā. Paredzēta gājēju celiņa rekonstrukcija Miera ielā gar jaunajiem kapiem, kā arī gājēju celiņa izbūve no Talsu 2. vidusskolas līdz Bētiņu iebrauktuvei. Kareivju ielā 7 notiks bruģēšanas darbi, pēc iedzīvotāju ieteikumiem visā pilsētā tiks uzstādīti 17 soliņi un atkritumu urnas, un turpināsies Leču kalna labiekārtošanas darbi. PII „Zvaniņš” plānota gājēju celiņu un kāpņu rekonstrukcija un trīs āra nojumju būvniecība, Talsu pamatskolā tiks rekonstruēta zēnu tualete.
Stende
Gada pirmajos mēnešos Bērzu ielā un pie pārvaldes ēkas uzstādīti trīs laternu stabi, veikta grants seguma atjaunošana atsevišķos Silmaļu un Aspazijas ielas posmos, veikti topogrāfiskie darbi Stacijas ielā 4a. Pilsētā nozāģēti deviņi bīstami koki, trīs vietās uzstādītas jaunas šūpoles, kā arī izglītības iestādēs veikti dažādi saimnieciski darbi. Uzstādīti jauni soliņi Brīvības ielā un Raiņa ielā, sākti teritorijas labiekārtošanas darbi pie Saules pulksteņa.
Tuvāko mēnešu laikā Stendes pilsētas pārvalde iecerējusi labiekārtot represēto piemiņas vietu, iegādāties Stendes tautas nama gaismu un dekorāciju stangas, ierīkot ūdensvadu Stendes mototrasē. Plānots atjaunot videonovērošanas sistēmu visā pilsētā (būs 16 videonovērošanas kameras), paredzēti arī celmu frēzēšanas darbi, ceļu horizontālo apzīmējumu atjaunošana, jaunu ielu norāžu uzstādīšana Raiņa ielā, basketbola grozu uzstādīšana pilsētas centrā, standartiem atbilstoša pludmales volejbola laukuma izveide, futbola laukuma seguma atjaunošana Meliorācijā, ceļu satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi zem Budu tilta.
Sabiles pilsēta un Abavas pagasts
Gada pirmajos mēnešos veikti Sabiles pilsētas centrālā ūdensvada remonta darbi, ielu un ceļu segumu apstrāde ar bitumaku, grants seguma uzbēršana jaunizveidotajā Saules ielā Sabilē. Atjaunota daļa no ietves Lāčplēša ielā un veikti asfalta seguma avārijas bedru remontdarbi. Turpinājušies dažādi teritorijas labiekārtošanas darbi – pašvaldībai piederošās zemes attīrītas no krūmiem un organizēti koku vainagošanas darbi, ar arboristu palīdzību veikta bīstamo koku nozāģēšana Ventspils ielā, apzāģēti koku zari Raiņa ielā, Valdemāra ielā, lai stārķi varētu piekļūt savām ligzdām, kā arī sakopts Abavas kreisais krasts (koku un krūmu izzāģēšana).
Turpmākajos mēnešos plānota atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana pie artēziskajiem urbumiem „Gobiņas” un „Briņķi” Abavas pagastā, tiks uzsākta ceļu un ielu bedru aizpildīšana ar šķembu un emulsijas maisījumu, turpināsies teritorijas labiekārtošanas darbi – gar Abavas malu (sākot no Sabiles tilta pār Abavu Kuldīgas ielā) virzienā uz Kandavas pusi pakāpeniski tiks veidota pastaigu taka (tiks uzstādīti koka soliņi un izveidots tiltiņš, kas ainaviski iekļausies apkārtējā vidē), daudzdzīvokļu ēka Sabilē, Kuldīgas ielā 8/10, tiks pievienota centrālajai ūdensapgādes sistēmai.
Valdemārpils pilsēta un Ārlavas pagasts
Pirmajos gada mēnešos veikta Ambrakas, Raiņa, Meža un Jaunās ielas trotuāra bruģēšana, savukārt procesā ir Sociālā dienesta telpu remonta darbi, kā arī labierīcību un kāpņu pārbūve, pielāgojot to cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tiek veikta PII „Saulstariņš” kāpņu rekonstrukcija, un notiek sagatavošanās darbi pilsētas skeitparka rekonstrukcijai. Izstāžu zālē ir izveidota skatuve.
Līdz jūnijam pārvalde ir iecerējusi Valdemārpilī izbūvēt strūklaku, savukārt vasaras mēnešos sāksies dažādi darbi izglītības iestādēs – PII „Saulstariņš” plānota vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmas nomaiņa, grupiņu tualešu kosmētiskais remonts, santehnikas nomaiņa un citi darbi. Valdemārpils vidusskolā plānots kosmētiskais remonts skolotāju istabā.
Valdgales pagasts
Gada pirmajos mēnešos Frītagu kapos veikta bīstamo koku izzāģēšana un sakārtota attīrīšanas stacijas „Beneri” teritorija. Pagaidām procesā ir „Ābelīšu kūts” kompleksa sakārtošana, kā arī tiek strādāts pie tā, lai varētu veikt „Bišu ceha” grausta nojaukšanu. Vasaras periodā Valdgales pagasta pārvalde veiks dažādus darbus pagasta izglītības iestādēs – Pūņu pamatskolā tiks rekonstruēts amatmācības kabinets un izremontēts 2. stāva koridors, remonts tiks veikts arī vairākās PII „Kamenīte” grupiņu telpās un ēdamzālē. Turpināsies dažādi vides labiekārtošanas darbi, ceļu uzturēšana, kā arī plānota atpūtas parka labiekārtošana.
 
Vandzenes pagasts
Vandzenes pamatskolai ir iegādāts trimeris, ir izstrādāts būvprojekts dzīvojamās ēkas „Skolas Ausekļi” logu nomaiņai. Patlaban Vandzenes pamatskolas katlumājai tiek izstrādāts tehniskais projekts un tāme apkures katla nomaiņai.
Turpinās arī apkārtnes labiekārtošanas darbi – ir veikta sporta laukumu sagatavošana vasaras periodam. Tiek sagatavota malka pagasta iestādēm: tautas namam, Uguņu bibliotēkai, „Rezidencei”, Vandzenes pamatskolai un „Skolas Ausekļiem”. Uguņu kapos ir veikta bīstamo koku izzāģēšana, turpinās Anču birzs labiekārtošana.
Ģibuļu pagasts
2016. gada sākumā Ģibuļu pagasta pārvalde ir organizējusi rokdarbnieku telpas kosmētisko remontu Spāres muižā, topogrāfijas izstrādi tiltam pāri Stendes upei Pastendē, tiek veikta iepirkuma procedūra Pastendes kultūras nama skatuves ietērpam, kultūras nama zāles logiem uzstādītas žalūzijas. Kalešu kapos ierīkota ūdens ņemšanas vieta un izbūvēta caurteka Spāres notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Maijā paredzēta Pastendes bērnu laukuma atjaunošana, tiks veikti Maķīšu kapu alejas kopšanas darbi, Pastendes muižas kompleksa kūts nojaukšana, kā arī notiks ielu asfaltbetona seguma bedrīšu remonts. Vasarā PII „Ķipars” tiks veikts virtuves bloka kapitālais remonts.
Laucienes pagasts
Laucienes pagasta PII „Bitīte” noslēgušies sanitārā mezgla remonta darbi, kā arī izstrādāta skice, lai varētu īstenot Laucienes estrādes remontu un labiekārtošanu (tiek izstrādāta tāme, lai varētu sākties estrādes sakārtošanas darbi). Pagasta centrā ir uzstādītas trīs videonovērošanas kameras, kā arī veikta pieminekļa brīvības cīnītājiem labiekārtošana.
Tuvāko mēnešu laikā paredzēta sporta bāzes „tiesnešu mājas” izveide, plānota Laucienes centra skvēra labiekārtošana, kā arī tiks nojaukts grausts pie pansionāta „Lauciene”.
Balgales pagasts
Izstrādāta topogrāfija ūdensvadam Dursupes centrā, un tiek gatavots projekts sanitārā mezgla remontam Dursupes pamatskolā (remonta darbi plānoti vasarā). Atjaunots grants ceļu segums Dursupes centrā, ierīkots apgaismojums posmā „Dzintarkalni” – „Vizbuļi”. Līdz jūnijam plānota atkritumu laukuma un Dursupes ezera slūžu sakārtošana. Iesākta sporta laukuma skrejceļa sakārtošana, un plānots administratīvās ēkas „Grantiņi” foajē un tualetes kosmētiskais remonts. Ir paredzēts labiekārtot Dursupes pamatskolas apkārtni, sagaidot Dursupes pamatskolas 115 gadu jubilejas pasākumu.
 
Lībagu pagasts
Veikti sagatavošanas darbi Bungu kapu paplašināšanai (celmu izraušana un novākšana). Patlaban procesā ir projekta izstrāde Bungu kapu tālākai labiekārtošanai, un tiek plānota elektrības pieslēguma izveide Dižstendes deju laukumam. Lībagu sākumskolā ierīkotas jaunas, ar kodu atslēgu aprīkotas ārdurvis. Izgatavoti un uzstādīti suņu atkritumu savākšanas konteineri Mundigciemā un Dižstendē. Pārvaldes plānos gada pirmajā pusē ietilpst arī Lībagu sākumskolas PII tualetes remonts. Plānota apstādījumu ierīkošana Dižstendes deju grīdas apkārtnē. Tuvākajā laikā paredzēts asfaltbetona seguma bedrīšu remonts.
Īves pagasts
Tiņģeres muižas pilī ierīkota uzbrauktuve invalīdiem un pabeigta ventilācijas šahtu apdare. Līdz jūnijam tiks padarīti pils labiekārtošanas darbi – bruģēšana un rožu dārza izveide, procesā ir arī sociālā dienesta klientu pieņemšanas telpu remonts. Tuvākajā laikā plānota Tiņģeres parka avota apkārtnes labiekārtošana, savukārt vasaras mēnešos paredzēta apkures katla nomaiņa un skursteņa nomaiņa Tiņģeres PII.
Lubes pagasts
Gads iesācies ar dažādiem darbiem Lubes tautas namā – iegādāta apskaņošanas iekārta, bet procesā ir bojātā ūdensvada nomaiņa un kosmētiskais remonts tautas nama katlu mājā. Vasaras mēnešos plānots labiekārtot tautas nama apkārtni, paredzēts tautas nama skursteņa remonts un apdares darbi, kā arī elektroinstalācijas un gaismas ķermeņu daļēja nomaiņa.
Ķūļciema pagasts
Plānota malkas novietnes būvniecība brīvā laika pavadīšanas centram un paredzēts sakārtot pašvaldības autoceļu „Laugaļi – Lūrmaņi”. Tiek apzinātas izmaksas arī pagasta ūdensvada un kanalizācijas sistēmas atjaunošanas darbiem.
Strazdes pagasts
Uzsākta vides objekta „Zaļā saule” atjaunošana (teritorijā veikti apstādīšanas darbi), tiek izbūvēts sanitārais mezgls Strazdes muižas 2. stāvā, kā arī izstrādāts tehniskais projekts, lai varētu uzsākt Strazdes dīķa meliorācijas darbus. Strazdes centrā tiks iekārtota tirdzniecības vieta, savukārt vasaras mēnešos notiks pakāpeniska Strazdes parka soliņu atjaunošana un papildināšana, plānota arī apgaismojuma izveide pie Talsu novada zīmes.
Virbu pagasts
Iesākta Virbu pamatskolas sporta zāles siltumtīkla nomaiņa, kā arī „Lēdās” plānota ūdens atdzelžošanas iekārtas izbūve. Augustā paredzēta „Lēdu” veco mūru utilizēšana, savukārt visa gada garumā periodiski turpinās ceļu uzturēšana, un notiek pagasta teritorijas labiekārtošana.
Laidzes pagasts
Notikuši Nodenu kapu teritorijas sakārtošanas darbi un norobežojoša žoga ierīkošana, sakopta kapmeža teritorija (2 hektāri) Laidzes centrā un Ebreju kapu teritorija.
Vasaras periodā plānota stāvlaukuma izbūve pie Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra un bibliotēkas, Rocežu kapu jaunās daļas izveide un labiekārtošana, ciema „Stūrīši” kanalizācijas sistēmu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve. Paredzēta arī pašvaldības autoceļa Roceži – IngridD koku alejas sakopšana (zaru izzāģēšana).
Ivonna Vicinska
Talsu novada pašvaldības
Komunikāciju speciāliste
www.talsi.lv