info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti
Preiļu novada iedzīvotāju forums “Vieta. Sabiedrība. Izaugsme.”

Aizvadīts pirmais Preiļu novada iedzīvotāju forums “Vieta. Sabiedrība. Izaugsme.”

14. oktobrī Preiļu novadā norisinājās attīstības un sarunu forums “Vieta. Sabiedrība. Izaugsme.”, jeb iedzīvotāju sanāksme, kuras laikā iedzīvotājiem bija iespēja sanākt kopā un vērtēt sava novada dzīves kvalitāti. Forumu īstenoja ar mērķi iedibināt iedzīvotāju līdzdalības tradīcijas dialoga veidošanā, sarunu kultūras attīstībā, vietējās attīstības plānošanā un plānotā īstenošanā, pilnveidojot sadarbības mehānismu starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem – pašvaldību, iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm, nevalstiskajām organizācijām (NVO), uzņēmējiem, un plašāko sabiedrību.

Pēc neliela muzikāla ievada – paldies Daigai un Oļegam Koļesņičenko par burvīgo priekšnesumu – moderatores Ievas Pastares vadībā tika uzsāktas saturiskas diskusijas, kurās piedalījās Preiļu novada pašvaldības un domes vadība, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī izglītības, attīstības un uzņēmējdarbības speciālisti no Preiļu un citiem novadiem. Diskusijas dalījās četros paneļos – pievilcīga dzīves vide, aktīva uzņēmējdarbība, labklājīga sabiedrība un vieda pārvaldība. Šādi nosaukumi paneļiem netika izvēlēti nejauši – tā definēti Preiļu novada pašvaldības izvirzītie četri stratēģiskie mērķi nākamajai desmitgadei.

Pirmajā sarunu panelī “Pievilcīga dzīves vide” interesentiem bija iespēja iepazīties ar Preiļu novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības programmu un Preiļu novada teritorijas plānojumu, liekot uzsvaru uz to, ka šī būtiskā informācija ikvienam interesentam pieejama Preiļu novada pašvaldības mājaslapas sadaļā “Attīstība”. Tāpat arī SIA “Reģionālie projekti” valdes priekšsēdētāja Līna Dimitrijeva diskusijas gaitā pieminēja Preiļu novadā nesen izveidoto iedzīvotāju konsultatīvo padomju būtisko lomu pievilcīgas dzīves vides veidošanā, padomēm palīdzot pašvaldībai sadzirdēt viedokļus un līdzsvarot esošos resursus.

Diskutējot par aktīvu uzņēmējdarbību, Preiļu novada pašvaldības vecākā komercdarbības speciāliste Ingūna Bramane akcentēja to, ka Preiļu novada pašvaldība uzņēmējiem piedāvā dažādus atbalsta rīkus, piemēram, līdzfinansēšanas konkursu, nekustamā īpašuma objektus uzņēmējdarbības veikšanai, apmācības par digitālajiem jautājumiem un izstrādāto Uzņēmējdarbības rokasgrāmatu, kas pieejama Preiļu novada pašvaldības mājaslapas sadaļā “Uzņēmējdarbība”. Notika sarunas arī par uzņēmējdarbības potenciālu un riskiem Preiļu novadā – nenovērtēts potenciāls ir sociālās aprūpes uzņēmumiem, bet diemžēl sarūkošā iedzīvotāju skaita dēļ palielināts risks pastāv uzņēmējiem, kuri vēlas atvērt lielus ražošanas uzņēmumus.

Lai pastāvētu labklājīga sabiedrība, būtiska ir uzticēšanās valdībai, uzticēšanās viens otram – lai varētu risināt problēmas ir jāatrod kopīga valoda. Trešajā foruma panelī “Labklājīga sabiedrība” Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns akcentēja labas pārvaldības būtiskākos pīlārus, kuriem seko Preiļu novada pašvaldība – godīgas vēlēšanas, lietpratīga rīcībā esošo finanšu izlietošana, ētiskums un vienlīdzīga attieksme pret visām teritorijām, iedzīvotāju grupām un pašvaldības kapacitātes izvērtēšana, nodrošinot esošo iestāžu funkcijas un plānojot jaunas iespējas. Lai veicinātu labklājību sabiedrībā, Preiļu novada pašvaldības speciālisti izstrādā instrumentus caur kuriem darbojas ar atsevišķām mērķa grupām, piemēram, jauniešiem, uzņēmējiem, pagastu iedzīvotājiem. Arī šajā diskusijā speciālisti uzsvēra iedzīvotāju konsultatīvo padomju svarīgumu labklājīgas sabiedrības formēšanā, tām uzklausot un skaļi paužot vietējo kopienu vajadzības. Akcentēta tika arī medijpratības būtiskā loma mūsdienu informācijas laikmetā, aicinot nepaļauties tikai uz vienu informācijas avotu, lai formētu savu viedokli par notikumiem pašvaldībā – tā vietā svarīgi informāciju rūpīgi izvērtēt un izmantot dažādus uzticamus avotus, tādējādi iegūstot plašāku redzējumu par notiekošo un izdarot viedāku gala slēdzienu par pašvaldības darba kvalitāti.

Pēdējā diskusiju panelī uzsvars tika likts uz viedu pārvaldību. Sarunu gaitā speciālisti vairākkārt uzsvēra, ka mūsdienās digitālās prasmes kļuvušas tik būtiskas, ka tās var salīdzināt ar lasītprasmi. Foruma dalībnieki iepazinās ar pašvaldības iekšējiem digitalizācijas procesiem – Preiļu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Sanda Launerte kā būtiskāko sasniegumu uzsvēra elektronisko dokumentu apriti, kas ļauj darboties ātrāk, efektīvāk un dabai draudzīgāk nekā iepriekš, kad tas tika darīts manuāli un papīra formātā. Tāpat tika runāts par mūžizglītības nozīmi, iedzīvotāju iesaisti kursos, semināros, meistarklasēs un iespējām interesentiem apgūt digitālās prasmes, kuras noderēs dažādās dzīves situācijās, piemēram, strādājot ar internetbankām vai saņemot e-pakalpojumus – dažādi jaunumi saistībā ar mūžizglītību tiek publicēti Preiļu novada pašvaldības mājaslapas sadaļā “Mūžizglītība”. Neizpalika arī sarunas par mūsdienās tik ļoti aktuālo tēmu – mākslīgo intelektu, Cēsu Digitālā centra vadītāja vietniekam Aleksandram Ļubinskim uzsverot, ka tas nav tikai nākotnes vīzija, mākslīgais intelekts jau šobrīd tiek izmantots ikdienā, piemēram, dažādos komunikācijas rīkos e-vidē.

Pēc viedokļus raisošām sarunām diskusiju paneļos, foruma dalībnieki varēja aktīvi darboties radošajās darbnīcās. Darbnīcā “Preiļu parka un pils attīstība” sadaloties komandās, pašvaldības speciālisti kopā ar iedzīvotājiem kaldināja Preiļu parka un pils attīstības plānus. Pēc tam domu lidojums nebeidzās – darbnīcā “Atpūtas parks – Žika laukums” kopā ar projektētāju Artjomu Smirnovu jaunieši un foruma apmeklētāji aktīvi darbojās grupās, veica dažādus inovatīvus, domas veicinošus uzdevumus un pilnveidoja projekta izstrādāto materiālu ar interesantām idejām. Pašiem mazākajiem apmeklētājiem LEGO biedrība “LatLUG” nodrošināja iespēju pārvērst savus iedomātos projektus reālā atspoguļojumā. Vienaldzīgi nepalika pat pieaugušie un mirdzošām acīm ļāvās iztēlei. Paralēli LEGO darbnīcai paši drosmīgākie iesaistījās “ātro jautājumu” video filmēšanā, kura rezultātu drīzumāvarēs apskatīt Preiļu novada pašvaldības Facebook lapā. Iespaidīga un jauniem atklājumiem pārpilna bija arī vakara CIGUN nodarbība un Tibetas dziedošo trauku meditācija.

Pasākuma rīkotāji izsaka pateicību ikvienam foruma apmeklētājam par veltīto laiku, idejām un ierosinājumiem!Šis pasākums ir organizēts ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli. Pasākums rīkots projekta LVIII-067 “Parki bez robežām – plašāk”/ “Parks without borders – wider” ietvaros.