info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Pieņemts Kuldīgas novada pašvaldības 2019. gada budžets

28. februārī Kuldīgas novada Domes deputāti pieņēma Kuldīgas novada pašvaldības 2019. gada budžetu. Tas atspoguļo pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē. Budžetā kā prioritātes izvirzītas novada iedzīvotāju labklājība, izglītības un kultūras infrastruktūra, uzņēmējdarbības attīstība, pievilcīga dzīves vide pilsētā un pagastos, Kuldīgas vecpilsēta un izcili pasākumi.

Ieņēmumi – lielāki par izdevumiem

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019. gadā plānoti 28,81 miljonu EUR apmērā, kas ir par 5,5 miljoniem vairāk nekā bija sākotnēji plānots 2018. gadā. Savukārt 2019. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti 26,14 miljoni EURkas ir par 103 tūkstošiem vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 10,3 miljoni EUR jeb par 298 tūkstošiem EUR mazāk nekā pērn. Savukārt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumos paredzēts iekasēt 1,75 miljonus EUR, kas ir par 193 tūkstošiem EUR vairāk nekā pērn. 14,92 šogad saņems no valsts budžeta kā mērķdotācijas un dotācijas. Lielais pieaugums izskaidrojams skaidrojams ar ES projektu īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem un saņemtajām atmaksām par īstenotajiem ES projektiem (kopumā 3,5 miljoni EUR). 5,8 miljoni EUR tiks saņemti no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, bet pārējās valsts mērķdotācijas paredzētas izglītībai un kultūrai.

Galvenā prioritāte: iedzīvotāju labklājība

2019. gada budžeta galvenā prioritāte, tāpat kā iepriekš, ir novada iedzīvotāju labklājība. Pašvaldība turpinās sekmīgi iesāktos pasākumus iedzīvotāju atbalstam – turpināsies bērnu vecāku novērtētā brīvpusdienu programma, kas kopā ar valsts brīvpusdienu programmu (no 1. līdz 4. klasei) aptver visus skolēnus un arī pirmsskolas vecuma bērnus, kuri apgūst obligāto pirmsskolas programmu piecus un sešus gadus vecajiem bērniem. Skolēni, tāpat kā līdz šim, varēs izmantot sabiedrisko transportu bez maksas, lietderīgi pavadīt laiku pašvaldības līdzfinansētās vasaras nometnēs, kā arī iegūt praktiska darba iemaņas darba praksēs pie novada uzņēmējiem. Iecerēts iegādāties jaunus skolēnu autobusus Vārmes, Turlavas un Kabiles pagasta skolēnu pārvadāšanai. Sportot gribētāji varēs apmeklēt bezmaksas vingrošanas nodarbības pagastos un peldbaseinā, kā arī piedalīties ikgadējās Veselības dienās. Šogad plānots ieviest “3 plus Ģimenes kartes” atlaides pašvaldības iestādēs.

Nestrādājošie seniori vecumā no 73 gadiem arī šogad varēs izmantot iespēju 60 EUR apmērā braukt sabiedriskajā transportā novada teritorijā bez maksas. Tāpat no 75 gadu vecuma apaļās jubilejās seniori saņems 30 EUR pabalstu, bet 150 EUR no pašvaldības dāvanā saņems kāzu jubilāri, kuri svin savas ģimenes 50., 55., 60. vai turpmākās apaļās gadadienas. Atbalstot seniorus, pašvaldība plāno turpināt attīstīt aprūpes mājās pakalpojumu, kā arī atvēlēs līdzekļus, lai seniori, kuriem tas nepieciešams, varētu saņemt dienas centra pakalpojumu. Tāpat pašvaldība sadarbosies ar Kuldīgas senioru skolu. Vēl iecerēts sākt daudzfunkcionālā centra Liepājas ielā 14 projektēšanu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kas ietver dienas aprūpes centru, ģimenes atbalsta centru un specializētās darbnīcas.

Arī šogad pašvaldība atbalstīs iedzīvotāju iniciatīvas konkursā “Darīsim paši”, kā arī līdzfinansēs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkursu. Budžetā ietverts līdzfinansējums sociālajām, kultūras un sporta biedrībām, kā arī “LEADER” sabiedriskā labuma projektiem.

Ieguldījumi izglītības un kultūras infrastruktūrā

Turpinot novada izglītības iestāžu uzlabošanu, šogad plānots renovēt Kuldīgas 2. vidusskolas telpas un pārbūvēt V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas veco sporta zāli par multifunkcionālu centru, projektēt Kuldīgas Centra vidusskolas un stadiona, kā arī Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra pārbūvi. Pelču pilī stiprinās pagrabstāva sijas un remontēs ziemeļu fasādes ieeju, Laidu pilī, ko izmanto pamatskola, demontēs kāpnes, Laidu pamatskolas Sermītes pirmsskolas telpās remontēs jumtu, pie Vārmes pamatskolas pārbūvēs piebraucamo ceļu, bet Vilgāles pamatskolas pirmsskolas grupas pārcels uz skolas telpām. Pie pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” būvēs stāvlaukumu, bet “Ābelītē” remontēs fasādi un žogu. E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā novērsīs akustikas defektus, bet Kuldīgas novada muzeja krājuma telpas pārcels uz ēku Dzirnavu ielā 5. Iecerēts arī projektēt Kuldīgas kultūras centra pārbūvi.

Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai 

Lai uzlabotu infrastruktūru un sniegtu atbalstu novadā strādājošajiem uzņēmējiem, šopavasar sāksies Jelgavas, Graudu un L. Paegles ielas pārbūve, izmantojot ES fondu līdzfinansējumu. Tāpat iecerēts pārbūvēt Zaļo ielu un atjaunot Ēdoles ielas posmu no autoceļa P118 līdz Krauļu ielai, bet Virkas, Īsajā un Tehnikas ielā pārbūvēt žogu. Vēl pašvaldība rīkos konkursu “Uzņēmēju un amatnieku gada balva”, uzņēmēju dienu lauksaimniekiem un uzņēmēju brokastis, kā arī turpinās rīkot Restorānu nedēļu “Kuldīgas garša”. Tāpat atbalstīs mājražotāju kooperatīvu “Kuldīgas labumi”, izstrādās ekspluatācijas noteikumus un zonējumu Lielajam Nabas ezeram, Mazajam Nabas ezeram un Vilgāles ezeram, kā arī līdzfinansēs projektu piesārņotas teritorijas Siltumnīcu ielā 12 attīrīšanu, kam piesaistīts Eiropas līdzfinansējums.

Pievilcīga dzīves vide pilsētā un pagastos

Turpinot veidot patīkamu dzīves vidi Kuldīgā, pārbūvēs 1905. gada ielu posmā no 1905. gada un Ventspils ielas krustojuma līdz 1905. gada un Alunāna ielas krustojumam, būvēs gājēju ietvi Dārza ielas posmā no Vītolu līdz Grants ielai, stāvlaukumu un gājēju ietvi pie sporta zāles Virkas ielā, autostāvietu Ziedu ielā 24, kā arī šī stāvlaukuma ietvi savienos ar Sūru ielas veloceliņu. Līdzšinējo muzeja krājuma ēku Vakara ielā pārbūvēs par pašvaldības īres namu, bet Estrādes parkā iecerēts izveidot veloparku, tā paplašinot aktīvās atpūtas zonu bērniem un jauniešiem.

Pagastos īpašu uzmanību pievērsīs lauku ceļu sakārtošanai. Rendas centrā atjaunos bērnu rotaļu laukumu un ielu apgaismojumu, Īvandes sporta laukumu sagatavos novada sporta spēlēm, Īvandes dzirnavdīķa peldētavā izbūvēs laipas un atjaunos kāpnes, bet Padures klēts fasādei veiks kosmētisko remontu. Tāpat remontēs Snēpeles pili un sakops Snēpeles centra dīķi, bet Basos izbūvēs apgaismojumu pie bibliotēkas un remontēs dēļu grīdu pie tautas nama. Pelču pagasta centrā pārbūvēs Avotu ielu, bet Ābeles ciemā būvēs ielu apgaismojumu. Kurmāles pagastā labiekārtos Vilgāles ezeru, bet Kabilē uzstādīs ielu apgaismojuma laternas daudzīvokļu māju pagalmos. Ielu apgaismojumu izbūvēs arī Valtaiķos, bet Laidu pagasta pārvaldes vajadzībām pielāgos telpas “Bitītēs”. Rumbas pagastā remontēs pārvaldes ēku, ierīkos elektrības pieslēguma vietu Riežupes dabas parka riču raču laukumā, izbūvēs ielas šķērsošanas vietu un apgaismojumu Saldus ielas posmā no Valciņu ielas krustojuma līdz Rudupes ielai. Ēdolē pārbūvēs jumta pārsegumu Dārza ielā 2 un atjaunos rotaļu laukumu pie kultūras nama. Vārmē demontēs bijušo klēts ēku, bet Turlavas pagasta Ķikuros nojauks ēku Ezera ielā 6.

Vecpilsētas sakārtošana

Arī 2019. gadā lielu vērību pašvaldība pievērsīs Kuldīgas vecpilsētas sakārtošanai un vēsturisko ēku atjaunošanai. Šogad sāks pārbūvēt ēku Kalpaka ielā 4 vēsturiskajā Adatu fabrikas kvartālā, kur taps telpas Kuldīgas Mākslas un radošajam kvartālam. Pārbūves būvprojektu izstrādā arī Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju parkam Kalpaka ielā 2. Šogad noslēgsies torņa Liepājas ielā 37 atjaunošana, iekārtojot tajā Adatu fabrikas ekspozīciju. Arī 2019. gadā pašvaldība līdzfinansēs vecpilsētas ēku un valsts kultūras pieminekļu pagastos glābšanas programmu, kas ļauj ēku īpašniekiem saņemt atbalstu to sakārtošanai. Turpināsies bijušās “Vulkāna” teritorijas sakārtošana un bīstamības novēršana, demontējot ēku Jelgavas ielā 47. Vēl ieplānots atjaunot Kuldīgas Mākslas nama cokolu un fasādi. Norisināsies arī lokālplānojuma izstrāde Kuldīgas vecpilsētai un Kuldīgas nominācijas gatavošana iesniegšanai UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Izcili pasākumi Kuldīgas novadā

Kuldīgas novadā arī 2019. gadā tiks organizēti pasākumi, kuri jau kļuvuši par novada atpazīšanas zīmēm un pulcē ievērojamu skaitu apmeklētāju. Novada iedzīvotājus un viesus priecēs Kuldīgas pilsētas svētki “Dzīres Kuldīgā”, kas šogad norisināsies trīs dienas, pavasara palu šovs “Lido zivis Kuldīgā”, Hercoga Jēkaba gadatirgus, starptautiskais skatuves mākslas festivāls “Teātris ir visur Kuldīgā”, Baltā galdauta svētki 4. maijā, 18. novembra svinības, izglītojošais pasākums “Meža ABC” un daudzi citi pasākumi. Aktīva solās būt arī sporta dzīve, bet Kuldīgas Velofestivāls šogad norisināsies augustā. Pagastu kultūras dzīvi bagātinās Jautrā mašīntalka Padurē, peldēšanas sacensības “Peldam Vilgālē”, Ķikuru ezera svētki, Torņu sasaukšanās Vārmē un daudzi citi gan ierasti, gan jauni pasākumi. Varēs baudīt cikla “Stāsts un mūzika Kuldīgas novada muižās” pasākumus – klasiskās mūzikas koncertus un ekskursijas vēsturiskajās muižās. Notiks arī Kuldīgas Mākslinieku rezidences plenēri, būs apskatāmas augstvērtīgas izstādes.

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Duļbinska, Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Kuldīgas novada pašvaldība

Tālr. 633 21900, e-pasts: kristine.dulbinska@kuldiga.lv       

www.kuldiga.lv