info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Pieņemts Dobeles novada pašvaldības budžets 2024. gadam

2. februārī, Dobeles novada domes sēdē, ar 12 balsīm PAR, 5 balsīm PRET un 1 deputātam atturoties, tiek apstiprināts pašvaldības budžets 2024. gadam. 

Dobeles novada pašvaldības budžeta 2024. gadam izstrādāts, pamatojoties uz likumu ”Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam”, ievērojot Pašvaldību likumu, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, Likumu par budžetu un finanšu vadību, kā arī citu normatīvo aktu prasības.

Sagatavojot budžeta projektu 2024. gadam, pieejamie resursi tika plānoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot visu pašvaldības iestāžu darbību, attīstību veicinošu investīciju projektu ieviešanu un realizāciju.

Pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2024. gadā plānoti 52 733 943 eiro apjomā, tie visi ir pamatbudžeta ieņēmumi, ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi 2024. gadā nav plānoti. Kopējie budžeta ieņēmumi uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju ir  1 769 eiro.

Pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumi 2024. gadā plānoti 60 160 474 eiro apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi – 60 145 489 eiro, un  ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi – 14 985 eiro.

Nozīmīgāko pašvaldības kopbudžeta daļu veido pamatbudžets, tā kopējais resursu apjoms 2024. gadam plānots 60,1  miljonu eiro apmērā.

budžets 2024

Dobeles novada pašvaldības budžets 2024. gadam

Informāciju sagatavoja: Dobeles novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa