info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Uzdevumi

  • organizē Biedrības biedru kopīga viedokļa sagatavošanu jautājumos, kuri saistīti ar Biedrības mērķu sasniegšanu;
  • organizē tikšanās, sanāksmes, seminārus un jebkurus citus Biedru viedokļu un pieredzes apmaiņas pasākumus;
  • sagatavo un iesniedz priekšlikumus LR normatīvo aktu, kas reglamentē, vai citā veidā ietekmē Biedru darbību, un to projektu, pārskatīšanai un grozīšanai, kā arī apkopo un pārstāv Biedru viedokli Eiropas Savienības (turpmāk- ES), valsts, pašvaldību un privātās institūcijās;
  • pārstāv Biedrības biedru intereses jebkuros ar to darbību saistītos jautājumos;
  • organizē ar investīciju piesaisti saistītu projektu realizāciju, atbilstoši Biedrības mērķiem;
  • organizē Biedru administratīvās kapacitātes paaugstināšanas pasākumus un veic citus uzdevumus, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus;
  • nodrošina Biedrus ar nepieciešamo informāciju par Biedrības darbību.