info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Reģionālo attīstības centru apvienības nolikums

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Reģionālo attīstības centru apvienību (turpmāk — Apvienība) saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības (turpmāk — LPS) Statūtu 4.1.5, 11.1. un
11.2.punktu veido uz brīvprātības principiem apvienojušās pašvaldības, kas ir LPS biedri.
1.2.Apvienība darbojas saskaņā ar LPS Statūtiem un šo Nolikumu.

2. Apvienības mērķi ir
2.1. 1. apvienības mērķis ir apvienot Latvijas reģionālo attīstības centru pašvaldības tajos ietilpstošo pilsētu un pagastu interešu nodrošināšanai un
aizstāvēšanai LPS, valsts un ES līmenī.
2.1.2. veicināt reģionālo attīstības centru pašvaldību savstarpējo sadarbību un attīstību.

2.2. Apvienības uzdevumi ir
2.2.1. pārstāvēt un aizstāvēt Apvienības pašvaldību intereses un tiesības ;
2.2.2. organizēt apvienības pašvaldību kopīga viedokļa sagatavošanu to kopīgās intereses skarošos jautājumos;
2.2.3. sniegt priekšlikumus Apvienības pašvaldību intereses ietekmējošu normatīvo aktu un plānošanas dokumentu izstrādei vai grozīšanai;
2.2.4. organizēt tikšanās, sanāksmes, seminārus, mācības un citus Apvienības pašvaldību viedokļu un pieredzes apmaiņas pasākumus;
2.2.5. veikt citus uzdevumus, lai sasniegtu Apvienības mērķus.

3. Apvienības sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

3.1. Apvienības sapulce ir augstākā lēmējinstitūcija. Apvienības sapulci sasauc Apvienības priekšsēdētājs ne retāk kā vienu reizi gadā.

3.2. Apvienības valde izsūta informāciju Apvienības dalībniekiem par ikgadējo Apvienības sapulces laiku vismaz mēnesi pirms Apvienības sapulces sasaukšanas.

3.3. Valde izstrādā priekšlikumu sarakstu darba kārtībai vismaz divas nedēļas pirms Apvienības sapulces.

3.4. Ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms Apvienības sapulces sasaukšanas, valde izsūta Apvienības sapulces darba kārtību un darba kārtības materiālus.

3.5. Apvienības sapulcē ir tiesīgi piedalīties visu Apvienības pašvaldību pārstāvji. Apvienības sapulcē pašvaldību pārstāv tās priekšsēdētājs vai pašvaldības domes pilnvarots deputāts.

3.6. Apvienības sapulcē vienai pašvaldībai ir viena balss tiesība.

3.7. Apvienības sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no Apvienības sapulces pārstāvjiem.

3.8. Apvienības sapulce lēmumus pieņem vienojoties (ja nevienam nav iebildumu), vai arī balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso klātesošo biedru vairākums. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Apvienības sapulces vadītāja balss.

3.9. Apvienības sapulces ir atklātas.

3.10: Apvienības sapulce:
3.10.1. ievēl Apvienības valdi;
3.10.2. atceļ vai atsauc no amata Apvienības valdes locekļus;
3.10.3. organizē Apvienības sapulces lēmumu izpildi;

4. Apvienības ārkārtas sapulces sasaukšana.

4.1. Ārkārtas sapulci sasauc pēc Apvienības priekšsēdētāja ierosinājuma vai ar Apvienības valdes lēmumu. Apvienības valdei ir pienākums sasaukt sapulci arī tad, ja ar rakstveida lūgumu šādu prasību iesniedz vismaz viena trešdaļa pašvaldības, kas ir Apvienības dalībnieces.

4.2. Valde izsūta informāciju par ārkārtas sapulci Apvienības pašvaldībām un paziņo sapulces datumu vismaz divas nedēļas pirms tās. Gadījumā, ja sapulci sasauc pēc pašvaldību prasības, tas ir jāizdara ne vēlāk kā mēnesi pēc tam, kad valde ir apstiprinājusi šo prasību.

5. Apvienības valde

5.1. Apvienības sapulces starplaikos tās darbu vada Apvienības valde.

5.2. Valde sastāv no 6 pašvaldību pārstāvjiem.

5.5. Apvienības valde:
5.5.1. pārstāv Apvienības pašvaldību intereses un aizstāv to tiesības LPS valdē, komitejās, kā arī valsts pārvaldes institūcijās, Eiropas Reģionu komitejā un Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresā;
5.5.2.veicina sadarbību starp Apvienības pašvaldībām;
5.5.3. nodrošina informācijas apriti par Apvienības valdē risinātajiem jautājumiem katra no plānošanas reģioniem ietvaros un informē Novadu apvienības valdi par aktualitātēm novados;
5.5.4. sagatavo Apvienības pašvaldību viedokli un iesniedz priekšlikumus LPS domē, valdē vai priekšsēdim.

5.6. Apvienības valdes sēdes notiek vienu reizi mēnesī.

5.7. Steidzamu jautājumu risināšanai Apvienības priekšsēdētājs sasauc ārkārtas valdes sēdi.

5.8. Apvienības valdes sēdes vada priekšsēdētājs vai kāds no viņa vietniekiem pēc priekšsēdētāja pilnvarojuma.

5.9. Apvienības valde lēmumus pieņem vienojoties vai atklāti balsojot.Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso klātesošo valdes locekļu vairākums.

5.10. Apvienības dalībnieki var veidot interešu grupas.

5.11. Apvienības darbu materiāltehniski nodrošina LPS.

6. Apvienības priekšsēdētājs.

6.1. ievēl sapulce uz 6 mēnešiem;

6.2. Apvienības priekšsēdētājs vada Apvienības darbu, Apvienības sapulces un Apvienības valdes sēdes.

6.3. Apvienības priekšsēdētājs pārstāv Apvienību citās institūcijās.

6.4. Apvienības priekšsēdētājam ir divi vietnieki, kuru ievēl Apvienības valde.

7. Noslēguma jautājumi.

7.1. Šis nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas LPS domē.