info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Reģionālo attīstības centru un novadu apvienības nolikums

I. Biedrības nosaukums

1. Biedrības nosaukums ir „Reģionālo attīstības centru un novadu apvienība” (turpmāk tekstā – biedrība). Biedrības nosaukuma saīsinājums – RACA. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā – “The Association of Regional Development Centres and municipalities”.

II. Biedrības mērķi un uzdevumi.

2. Biedrība uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas novadu, kas Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā „Latvija 2030” definēti par reģionālajiem attīstības centriem, pašvaldības, kā arī citu Latvijas novadu pašvaldības.
3. Biedrības mērķi ir:

3.1. nodrošināt biedrības biedru (turpmāk tekstā – biedri) sadarbību vienota viedokļa formēšanā attīstības, tiesiskajos, kā arī citos kopīgos jautājumos un biedru interešu pārstāvībā;
3.2. pārstāvēt biedru intereses attiecībās ar privātām un publiskām institūcijām valsts un starptautiskā līmenī.

4. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, biedrība veic sekojošus uzdevumus:

4.1. organizē biedru kopīga viedokļa sagatavošanu jautājumos, kuri saistīti ar biedrības mērķu sasniegšanu;
4.2. organizē tikšanās, sanāksmes, seminārus un jebkurus citus biedru viedokļu un pieredzes apmaiņas pasākumus;
4.3. sagatavo un iesniedz priekšlikumus LR normatīvo aktu, kas reglamentē, vai citā veidā ietekmē biedru darbību, un to projektu, pārskatīšanai un grozīšanai, kā arī apkopo un pārstāv biedru viedokli Eiropas Savienības, valsts, pašvaldību un privātās institūcijās;
4.4. pārstāv biedrības biedru intereses ar biedrības darbību saistītos jautājumos;
4.5. organizē ar investīciju piesaisti saistītu projektu realizāciju, atbilstoši biedrības mērķiem;
4.6. organizē biedru administratīvās kapacitātes paaugstināšanas pasākumus un veic citus uzdevumus, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus;
4.7. nodrošina biedrus ar nepieciešamo informāciju par biedrības darbību.

III. Biedrības darbības termiņš

5. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

IV. Biedrības biedri, viņu tiesības un pienākumi

6. Par biedrības biedru var kļūt LR novada pašvaldība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka biedrības valde.
7. Lēmumu par biedra uzņemšanu biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pieteicēja pārstāvis – novada domes priekšsēdētājs, vai viņa pilnvarota persona un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
8. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā vienu gadu pēc iepriekšējā pieteikuma noraidīšanas.
9. Biedram ir tiesības izstāties no biedrības, vienu mēnesi iepriekš par to rakstiski paziņojot valdei.
10. Valdei ir tiesības izslēgt biedru no biedrības šādos gadījumos:

10.1. biedrs vairāk kā sešus mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
10.2. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;
10.3. biedrs pārkāpj biedrības statūtu prasības.

11. Jautājumu par biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamā biedra pārstāvi – novada domes priekšsēdētāju, vai viņa pilnvarotu personu un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Valdes lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei, kurai to jāizskata viena mēneša laikā no pārsūdzības iesniegšanas brīža.
12. Biedriem ir šādas tiesības:

12.1. piedalīties biedrības pārvaldē;
12.2. saņemt informāciju par biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
12.3. piedalīties visos biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
12.4. saistības, kas nav paredzētas statūtos, biedriem var noteikt tikai ar biedru sapulces lēmumu; saistības atsevišķam biedram, kas atšķiras no citu biedru saistībām, var uzlikt tikai ar šā biedra piekrišanu.

13. Biedriem ir šādi pienākumi:

13.1. ievērot biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
13.2. regulāri maksāt biedra naudu;
13.3. līdzdarboties biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanā.

VI. Biedru sapulce

15. Biedru sapulce ir augstākā biedrības pārvaldes institūcija. Tā tiesīga lemt par jebkuru ar biedrības darbību saistītu jautājumu.
16. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi biedrības biedri. Biedrus biedrības sapulcē bez atsevišķas pilnvaras pārstāv novada domes priekšsēdētājs, vai viņa pilnvarota persona.
17. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas reizes gadā. Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kārtējā finanšu gada noslēguma biedrības priekšsēdētājs sasauc biedru sapulci nākamā gada budžeta apstiprināšanai. Pēc kārtējā saimnieciskā gada noslēguma, bet ne vēlāk kā līdz 1.aprīlim, biedrības priekšsēdētājs sasauc biedru sapulci, kas izskata un apstiprina iepriekšējā saimnieciskā gada darbības rezultātus un finanšu pārskatu.
18. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc biedrības priekšsēdētāja, vai vismaz divu valdes locekļu iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitdaļa biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
19. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
20. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no visiem biedriem.
21. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
22. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, biedrības darbības izbeigšanu un/vai turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

VI. Biedrības izpildinstitūcija

23. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no septiņiem valdes locekļiem, kurus biedru sapulce ievēl uz četriem gadiem. Valdes pārvēlēšanas gadījumā valdes locekli var ievēlēt atkārtoti.
24. Biedru sapulce no ievēlētajiem valdes locekļiem ievēl biedrības priekšsēdētāju un trīs viņa vietniekus, kuri organizē valdes darbu.
25. Valdes locekli var atsaukt ar biedru sapulces lēmumu, bet šajā gadījumā biedru sapulcei jāievēl cits valdes loceklis.
26. Valdes loceklis var atteikties no pienākumu pildīšanas pēc paša vēlēšanās, iesniedzot rakstisku iesniegumu valdei. Valdei ir pienākums atbrīvot valdes locekli no pienākumu pildīšanas mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.
27. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē. Jautājumus, kuri papildus šajos statūtos minētajiem, ir ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē, nosaka ar biedru sapulces lēmumu.
28. Valdes sēdes sasauc biedrības priekšsēdētājs, vai vismaz divi valdes locekļi pēc nepieciešamības, par to informējot valdes locekļus ne vēlāk kā vienu nedēļu iepriekš. Ārkārtas valdes sēdes tiek sasauktas par to brīdinot valdes locekļus vismaz vienu dienu iepriekš. Valdes sēdes biedrības biedriem ir atklātas.
29. Valde ir lemt tiesīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse valdes locekļu. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem valdes locekļiem, ja balsis dalās vienādi, izšķirošā ir biedrības priekšsēdētāja balss.
30. Biedrības priekšsēdētājs un trīs viņa vietnieki ir tiesīgi pārstāvēt biedrību katrs atsevišķi, bet valdes loceklis kopā ar vēl diviem valdes locekļiem.
31. Ja biedrības priekšsēdētājs svarīgu apstākļu dēļ nevar pildīt savus pienākumus, tos pilda kāds no viņa vietniekiem.
32. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
33. Biedrības ikdienas darba organizēšanai tiek izveidots biedrības birojs, kuru vada biedrības izpilddirektors.
34. Biedrības izpilddirektoru ieceļ valde. Izpilddirektora pilnvaru laiku nosaka valde. Izpilddirektora amats ir algots. Amata algas apmēru nosaka valde.
35. Izpilddirektora pilnvaru apjomu, papildus šajos statūtos noteiktajam, un biedrības pārstāvības tiesības attiecībās ar trešajām personām nosaka valde savas kompetences ietvaros.
36. Biedrības izpilddirektors:

36.1. nodrošina biedru sapulču un valdes lēmumu, biedrības priekšsēdētāja uzdevumu izpildi;
36.2. organizē un atbild par biedrības finanšu un grāmatvedības uzskaiti;
36.3. biedrības vārdā slēdz saimnieciskos, uzņēmuma un darba līgumus, pieņem un atbrīvo no darba biedrības biroja darbiniekus;
36.4. šajos statūtos pilnvaroto personu uzdevumā nodrošina biedriem un visām uzaicinātajām personām savlaicīgu paziņošanu par sapulcēm, sēdēm un citiem biedrības pasākumiem;
36.5. organizē ar biedrības darbību saistīto materiālu, korespondences sagatavošanu un izsūtīšanu;
36.6. veic citus pienākumus, kuri noteikti valdes apstiprinātā izpilddirektora amata aprakstā.

VII. Biedrības struktūrvienības

37. Biedrība var izveidot struktūrvienības ar biedru sapulces lēmumu.
38. Biedrības struktūrvienību tiesības un pienākumus nosaka tās nolikums. Nolikumu apstiprina valde.

VIII. Revidents

39. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
40. Biedrības revidents nevar būt biedrības valdes loceklis.
41. Revidents:

41.1. veic biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
41.2. dod atzinumu par biedrības budžetu un gada pārskatu;
41.3. izvērtē biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
41.4. sniedz ieteikumus par biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

42. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
43. Biedru sapulce apstiprina biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

IX. Biedru nauda

44. Biedru naudas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka ar biedru sapulces lēmumu.

Valdes priekšsēdētājs: Jānis Rozenbergs

1. Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Rīgā, 2015.gada 14.aprīlī;
2. Statūti grozīti biedru sapulcē Rīgā, 2018. gada 15.maijā;
3. Statūti grozīti biedru sapulcē Rīgā, 2022. gada 6. decembrī;
4. Statūti grozīti biedru sapulcē Rīgā, 2023. gada 5. septembrī