info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Kuldīgas novadā piešķirs līdzfinansējumu vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai

Jau astoto reizi Kuldīgas novada Dome rīkos konkursu “Valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservācija”.

Konkursa ietvaros iedzīvotājiem būs iespējams pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50% no kopējām restaurācijas vai atjaunošanas izmaksām saskaņā ar konkursa nolikumu (t.i. ne vairāk EUR 10000 nesošo konstrukciju atjaunošanai un ne vairāk kā EUR 5000 citos gadījumos), lai veiktu viņu īpašumā un/vai apsaimniekošanā esošo Valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurāciju, nodrošinot Kuldīgas vecpilsētas un novada unikālās vēsturiskās apbūves autentiskuma saglabāšanu.

Uz līdzfinansējuma saņemšanu var pretendēt valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošu būvju, kā arī Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto būvju Kuldīgas novadā, īpašnieki, ja to deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā vienu gadu ir Kuldīgas novads, viņu pilnvarnieki vai apsaimniekotāji gadījumos, kad stilistiski un vēsturiski unikāli ēkas būvgaldniecības izstrādājumi ir sliktā tehniskā stāvoklī un apdraud šī izstrādājuma turpmāko pastāvēšanu, priekšroku dodot vēsturiski arhitektoniski vērtīgai apbūvei.

Konkursa nolikums un veidlapas atrodamas mājaslapā https://kuldiga.lv/pasvaldiba/konkursi/5301-kuldigas-novada-pieskirs-lidzfinansejumu-eku-restauracijai-un-konservacijai. Saskaņā ar konkursa nolikumu konkursam pieteiktie un atbalstītie projekti pilnībā būs jāīsteno līdz 2021. gada 30. novembrim.

Konkursa pieteikumus jāiesniedz no 1. līdz 30. novembrim Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, katru darba dienu pašvaldības darba laikā vai arī elektroniski parakstīts pieteikums jānosūta uz e-pasta adresi dome@kuldiga.lv.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar projektu vadītāju Elīnu Zīli pa tālruni 26317827 vai e-pastu elina.zile@kuldiga.lv.

Informāciju sagatavoja:

Elīna Zīle, vecākā projektu vadītāja

Kuldīgas Attīstības aģentūra

Tālr. 26317827, e-pasts: elina.zile@kuldiga.lv

Kristīne DuļbinskaMārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājaKuldīgas novada pašvaldībaTālr. 27020754, e-pasts: kristine.dulbinska@kuldiga.lv

www.kuldiga.lv