info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Kuldīgā sāk īstenot projektu infrastruktūras izveidei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Izprotot deinstitucionalizācijas nozīmi Latvijā un nepieciešamību veidot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, Kuldīgas novada pašvaldība 2016. gadā kā sadarbības partneris iesaistījās Kurzemes plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Kurzeme visiem”. Piedalīšanās projekta pasākumu īstenošanā, t.sk. Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrādē, izgaismoja piemērotas infrastruktūras pieejamības problēmu Kuldīgas novadā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Oktobrī Kuldīgas novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas novadā” īstenošanu (Nr. 9.3.1.1/19/I/007). Projekta mērķis ir izveidot infrastruktūru, lai attīstītu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Kuldīgas novadā, mazinot institucionālās aprūpes risku. Lai sasniegtu šo mērķi un nodrošinātu projekta mērķa grupu individuālo un sociālo problēmu risināšanu, pašvaldība atjaunos un aprīkos ēku Liepājas ielā 14, Kuldīgā, kā arī ēku L. Paegles ielā 12, Kuldīgā.

Ēkā Liepājas ielā 14 vienuviet nodrošinās tādus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus kā dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas aprūpes centrs ar atbalstu aprūpē un dienas centrs bez atbalsta aprūpē pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī divas specializētas darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Savukārt L. Paegles ielā 12 izveidos un aprīkos grupu dzīvokļus ar atbalstu aprūpē pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

            Nodrošinot šo pakalpojumu pieejamību, cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem varēs socializēties, saņemt dažādu speciālistu konsultācijas, nodarbības, praktisku palīdzību pašaprūpē un sociālo prasmju uzlabošanā, kā arī apgūt funkcionālajiem traucējumiem atbilstošas darba iemaņas. Sniedzot grupu dzīvokļu pakalpojumu, tiks nodrošināts mājoklis un individuāls atbalsts sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, lai cilvēks varētu uzsākt pastāvīgu dzīvi, spēt iesaistīties nodarbinātības aktivitātēs vai darba tirgū.

Savukārt bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskie pārstāvji varēs saņemt bērnu attīstībai un funkcionālo traucējumu mazināšanai nepieciešamos pasākumus – attīstošās nodarbības, individuālās speciālistu konsultācijas, atbalsta grupas u.c.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 2 269 443.13 EUR, tostarp ERAF finansējums 1 208 216.00 EUR un valsts budžeta dotācija – 68 527.71 EUR.

Informāciju sagatavoja:

Liene Jūrmale, Kuldīgas Attīstības aģentūras projektu vadītāja

E-pasts: liene.jurmale@kuldiga.lv     

Tālr. 26495051, 63350142

www.kuldiga.lv