info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Apstiprināts Smiltenes novada pašvaldības 2019. gada budžets

Trešdien, 27.martā, Smiltenes novada domes sēdē ar vienbalsīgu domes deputātu balsojumu tika pieņemts 2019. gada budžets. Smiltenes novada pašvaldības 2019.gada budžets balstīts uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037.gadam, kurā ietverts pašvaldības stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes, par pamatu izvirzot trīs galvenās vērtības – iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un novada vidi.

Pašvaldības budžeta ieņēmumi 2019.gadam tiek plānoti  18,6 miljoni EUR apmērā. Kopējie izdevumi  plānoti 30,4 miljoni EUR apmērā, kuru finansēšanai tiks izmantots naudas līdzekļu atlikums gada sākumā, kas sastāda 2,4 miljoni EUR un aizņēmumi projektu īstenošanai 9,4 miljoni EUR.  Budžeta izdevumu pieaugums saistīts ar pašvaldības apjomīgu investīcijas projektu realizāciju, kur kopējie izdevumi sastāda 15,3 miljoni (15 358 927)  EUR.

Pašvaldība šogad turpinās infrastruktūras sakārtošanu, to veicot gan par pašvaldības budžeta, gan ES struktūrfondu līdzekļiem, veicinot uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un jaunu darba vietu radīšanu. Vienlaikus pašvaldība centīsies īstenot pasākumus, lai nodrošinātu arvien labāku dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējas Smiltenes novada iedzīvotājiem, lielāku vērību veltot ģimenes kā vērtības stiprināšanai, iedzīvotāju sociālajai un fiziskajai drošībai, pilsētvides attīstībai. Tāpat uzmanība tiks veltīta dabas vērtību saglabāšanai un videi draudzīgai saimnieciskajai darbībai.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis (Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK): “2019.gada pašvaldības budžets Smiltenes novadam bija lielākais izaicinājums pēdējo desmit gadu laikā, vienlaicīgi par šo budžetu ir vislielākais gandarījums, jo vairāk kā 50 % no visiem budžeta izdevumiem tiek plānoti infrastruktūrai – ceļiem, ielām, ūdenim, kanalizācijai, meliorācijai, tiltiem, ražošanas ēkām, mācību vides uzlabošanai Smiltenes vidusskolā, Vecā parka rekonstrukcijas pabeigšana, slēpošanas trases izbūvei un daudzām citām novadam svarīgām lietām. Tās ir investīcijas ilgtermiņā Smiltenes novada izaugsmei un stabilitātei nākotnē. Paldies visiem, kuri ieguldīja savu darbu budžeta sagatavošanā. Paldies deputātiem par sapratni un sasniedzamo mērķu redzējumu. Mums priekšā ir liels darbs, lai paveiktu visu iecerēto 2019.gadā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti novada iedzīvotājiem un attīstītu konkurētspējīgu uzņēmējdarbības vidi esošiem un potenciāliem uzņēmējiem.”

Deputāts Kaspars Markss (Zaļo un Zemnieku savienība) pieņemto pašvaldības budžetu kopumā vērtē kā labu, bet varētu būt vēl labāk:   “Varbūt gribētos, lai budžets būtu lielāks, mēs varētu vēl vairāk  atļauties, jo redzu gan pilsētā, gan visā novadā vietas, kur gribētos ieguldīt vairāk, lai labāk izskatītos, būtu interesenti citiem, būtu labāk un ērtāk mūsu pašu cilvēkiem. Viena sāpe ir par mūsu Pašvaldības policiju, bet ceru, ka mums izdosies atrast līdzekļus dažām investīcijām.”

Savukārt deputāts Edgars Avotiņš (Latvijas Reģionu Apvienība- Vidzemes partija)  2019.gada gada budžetu vērtē kā kompromisa budžetu, lai varētu virzīties uz priekšu ar visu projektu īstenošanu: “Kā jau priekšsēdētājs teica, šis ir attīstības budžets, ir ļoti daudz projektu līdzekļi un investīcijas. Ceru, ka mēs virzīsimies uz priekšu ar visiem projektiem, bet  nākotnē mans viedoklis ir, ka jāizvērtē, piemēram, sociālā aizsardzība, kur nepieciešams vairāk piešķirt finansējumu.”

IEŅĒMUMI

Pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta kopējie ieņēmumi plānoti 18 603 193 EUR apmērā, kas ir par 0,78 procentiem jeb 146 430 EUR mazāk kā 2018.gada sākotnēji apstiprinātajā plānā. Pamatbudžeta kopējos ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, valsts maksas pakalpojumi un citi pašu iestāžu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, kā arī transferti no valsts un citu pašvaldību budžetiem.

Nodokļu ieņēmumi ir būtiskākais pašvaldības ieņēmumu avots. 2019.gadā nodokļu ieņēmumi plānoti 8 073 132 EUR apmērā, tai skaitā lielāko daļu sastāda Iedzīvotāju ienākuma nodoklis –  7 179 843 EUR apmērā. Samazinājums pret 2018.gada sākotnējo plānu ir par 189 103 EUR jeb 2,57%. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus ietekmē Smiltenē deklarēto tautsaimniecībā nodarbināto skaits, darba samaksa, kā arī ar Iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliekamā minimuma apmērs, nodokļa atvieglojumi un darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksas. Nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) 2019.gadā plānots iekasēt 820 276 EUR apmērā, tai skaitā iepriekšējo gadu parādus 83 980 EUR apmērā.

Otru būtiskāko pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu veido Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem),  tie  2019.gadā kopumā plānoti 9 868 412 EUR apmērā. 3 279 291 EUR jeb 33,23 % no transfertu ieņēmumiem pašvaldība plāno saņemt par ES struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta finansējuma daļu projektu īstenošanai,  2 490 456 EUR – Valsts budžeta mērķdotācijas novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 2 078 437 EUR plānots saņemt dotāciju no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.

IZDEVUMI

Smiltenes novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti 30 413 328 EUR apmērā. Izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās.

Tāpat kā iepriekšējos gados, lielākais izdevumu īpatsvars ir Izglītības nodrošināšanai – 42,1 % jeb 12 817 601 EUR, kas ir par 2 710 597 EUR vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šo izdevumu daļu veido pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības iestāžu izdevumi, pedagogu atlīdzība, izglītības papildu pakalpojumi par skolēnu pārvadājumiem, norēķini ar citu novadu pašvaldībām par izglītojamiem, budžetā plānoti izdevumi 5-9 klašu izglītojamo ēdināšanai, kā arī līdzfinansējums 15 izglītības projektu realizēšanai 4 677 732 EUR apmērā, kur lielākās izmaksas sastāda projekts “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” –  4 365 996 EUR, tajā skaitā Valsts kases aizdevums 2 967 349 EUR apmērā. Smiltenes novada izglītības iestādes turpina īstenot arī vairākus Erasmus+ projektus:

 • Erasmus+stratēģiskās partnerības projekts “Dažāda pieredze, vienota nākotne” – Smiltenes vidusskolai 7 519 EUR;
 • Erasmus + Radi pārmaiņas – Smiltenes vidusskolai 14 931 EUR;
 • Erasmus + STEAM vēstniecību veidošana Eiropas skolu tīklā – Smiltenes vidusskolai 16 880 euro;
 • Erasmus + Starpdisciplinaritāte – tilts vai robeža 21.gadsimtā – Grundzāles pamatskolai 9 691 EUR;
 • Erasmus + Min pedāļus, lai labāk mācītos! – Grundzāles pamatskolai 9 510 EUR;
 • Erasmus + Ķēdes reakcija- Grundzāles pamatskolai 15 426 EUR;
 • Erasmus + Efektīvai sadarbībai- Palsmanes internātpamatskolā 19 772 EUR;.

Nākamais lielākais izdevumu īpatsvars  28,6 % jeb 8 705 003 EUR ir plānoti ekonomiskajai darbībai, kas ir par 21,47 procentiem jeb 1 538 425 EUR vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem un ekonomiskās darbības atbalstam. Smiltenes novada administratīvajā teritorijā ir 116 ielas un to kopējais garums ir 72,153 km. No kopējā ielu garuma ielas ar asfalta segumu ir 51,4 km, ar grants segumu 20,753 km, savukārt ceļu kopējais garums ir 343,096 km. No kopējā ceļu garuma ar asfalta segumu ir 10,51 km, ar grants segumu 332,586 km. Šajā funkcijā līdzfinansējums plānots 14 infrastruktūras projektu realizēšanai 8 530 441 EUR apmērā. Lielākie plānotie projekti ir:

 • Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II kārta;
 • Ielu seguma atjaunošana pēc SIA Smiltenes NKUP kanalizācijas tīklu izbūves;
 • Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā (Baznīcas laukums), I un II kārta;
 • Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielas pārbūve;
 • Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta (Limbažu, Celtnieku, Gaujas ielas);
 • Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta (Valkas iela);
 • Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošana, II kārta (Kaikas iela);
 • Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, III kārta;
 • Tiltu pārbūve Smiltenes novadā.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2019. gadā plānots izlietot 8,5% jeb 2 597 902 EUR, kas ir par 266 335 EUR vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, izdevumi ielu apgaismošanai, kā arī citi ar teritoriju apsaimniekošanu saistīti izdevumi. Ielu apgaismošanai, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai un rekonstrukcijai paredzēts finansējums 218 037  EUR apmērā, tai skaitā ielu apgaismojuma tīklu izbūvei Variņu pagasta Līvānu ielā, II kārta, apgaismojuma izbūve gājēju pārejai Atmodas ielā pie veikala “Maxima”, Smiltenē. Nozīmīgākie plānotie infrastruktūras projekti un darbi: 

Smiltenes Vecā parka un tam pieguļošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija;

Tepera tilta atjaunošana sporta atpūtas kompleksā “Teperis”;

Jumta seguma atjaunošana pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai “Amatnieki”, Palsmanes pagastā ;

Gājēju celiņa izbūve pie “Pils”, Blomes pagastā.

Atpūtas (tai skaitā sports), kultūras un reliģijas funkciju nodrošināšanai pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 7,3 % jeb 2 205 095 EUR, kas ir par 265 327 EUR mazāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Samazinājums saistīts ar to, ka iepriekšējā gadā bija paredzēti papildus līdzekļi Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem. Šajā budžeta sadaļā ietilps kultūras centra, pagastu kultūras namu, kultūras pārvaldes, novada bibliotēku, sporta pārvaldes, kultūras un sporta pasākumu izdevumiem, kā arī finansējums  597 368 EUR apmērā 7 projektu īstenošanai, tai skaitā lielākie no tiem ir:  

Vispārējiem valdības dienestiem 2019.gada pamatbudžetā plānots 1 685 023 EUR jeb 5,5%no kopējiem izdevumiem.  Tie irSmiltenes novada domes un pagastu pārvalžu izdevumiem, kā arī procentu izdevumi par aizņēmumiem no Valsts kases, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu līdzfinansējumu un projektu finansēšanu. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām sastāda 12,49%, ko veido pašvaldības noslēgtie  līgumi ar Valsts kasi par aizņēmumiem 44 projektu realizēšanai.

Sociālai aizsardzībai paredzēti 5,3 % izdevumu jeb 1 615 052 EUR, kas ir par 457 231 EUR vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šie līdzekļi paredzēti pašvaldības sociāliem pabalstiem, sociālajam dienestam, bāriņtiesai, atlīdzībai aizbildņiem un audžuģimenēm, bērna piedzimšanas pabalstiem, izmitināšanai pansionātos, mājas aprūpei,  īslaicīgās sociālās aprūpes gultām, dotācijām biedrībām un nodibinājumiem sociālajā jomā un projektiem “Vidzeme iekļauj” un “Deinstitucionalizācija”. 2019.gadā pašvaldība saglabās visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus.

Vides aizsardzībai 2019.gadā no pamatbudžeta piešķirti 522 248 EUR, kas ir par 30 500 EUR mazāk nekā 2018.gada sākotnējā plānā. Šajos izdevumos ietilpst teritoriju kopšana – notekūdeņu apsaimniekošana, ziedu stādījumu, zaļās zonas uzturēšana, atkritumu apsaimniekošana, koku kopšana un pārvietojamo tualešu uzturēšana, ziedu stādījumu ierīkošana, kapsētu uzturēšana.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānoti izdevumi 186 766 EURapmērā, tos veido Smiltenes novada pašvaldības policijas izdevumi.

Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 78 638 EUR, tai skaitā finansējums piecu pagastu feldšeru punktu uzturēšanai.

Izdevumu finansēšanai tiks izmantots naudas līdzekļu atlikums norēķinu kontos, kas sastāda 2 400 222 EUR un aizņēmumi Valsts kasē projektu īstenošanai 9 409 913 EURapmērā.

Smiltenes novada pašvaldības speciālais budžets

Smiltenes novada pašvaldības speciālā budžeta kopējie ieņēmumi 2019.gadā tiek plānoti 404 113 EUR apmērā. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 242 298 EUR, tajā skaitā pašvaldības saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi 8 709 EUR apmērā. Autoceļu fonda kārtējā gada ieņēmumus 358 980 EUR apmērā veido saņemtie līdzekļi no valsts budžeta līdzekļu sadales, kas paredzēti pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai. Dabas resursu nodokļa kārtējā gada ieņēmumu plānoti 44 053 EUR apmērā.

Smiltenes novada speciālā budžeta (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) izdevumi 2019.gadā plānoti 626 412 EUR apmērā.  Autoceļu fonda izdevumi 2019.gadā plānoti 548 492  EUR apmērā ielu un ceļu uzturēšanai ziemā un vasarā, tai skaitā ceļazīmju uzstādīšanai, caurteku nomaiņai un grantēto ceļu remontam. No dabas resursa nodokļa maksājumiem iegūtos līdzekļus 68 131 EUR apmērā plānots izlietot teritoriju atkritumu apsaimniekošanai, izgāztuvju gruntsūdeņu monitoringa novērojumu veikšanai, teritoriju sakopšanai, bebru dambju tīrīšanai un koku kopšanai. Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izdevumi plānoti 9789  EUR apmērā atbilstoši katra ziedojuma mērķim.

Plašāka informācija par apstiprināto 2019.gada pašvaldības budžetu būs pieejama www.smiltene.lv.

Informāciju sagatavoja,
Marita Mūze
Sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: prese@smiltene.lv;

Mob.tel. 28334474

www.smiltene.lv ful Grid Acc