info@raca.lv
+371 297 898 19 | +371 2038 48 44 | en_GB

Aktualitātes

Jaunumi, notikumi, projekti

Aicina iedzīvotājus pieteikties līdzfinansējumam māju pieslēgšanai centrālajai ūdensapgādei

No 1. līdz 31. augustam Alūksnes novada dzīvojamo māju īpašnieki varēs iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējumam, lai pieslēgtu savas mājas centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

Alūksnes novada dome šogad pieņēma saistošos noteikumus Nr.10/2017 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”, kas nosaka, ka pašvaldība līdzfinansē dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, lai veicinātu privātā sektora māju pieslēgšanu centralizētajiem tīkliem.

Saistošie noteikumi tiks publicēti Alūksnes novada pašvaldības laikrakstā “Alūksnes Novada Vēstis” 5. jūlijā un stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas. Pēc spēkā stāšanās tie būs pieejami arī www.aluksne.lv sadaļā “Normatīvie akti un dokumenti”/”Pašvaldības saistošie noteikumi”.

Pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai varēs saņemt iedzīvotāji, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši Alūksnes novadā, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopības novada teritorijā esošam īpašumam. Līdzfinansējumu pašvaldība piešķirs projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai 50% apmērā, bet ne vairāk kā 750 EUR viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus sākt laikus interesēties par līdzfinansējuma saņemšanas iespējām, jo nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana prasīs zināmu laiku. Aicinām dzīvojamo māju īpašniekus, kuri vēlētos izmantot šo iespēju, vērsties pie attiecīgajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem savā teritorijā – Liepnas un Malienas pagastos tās ir pagastu pārvaldes, Jaunannas, Annas un Kalncempju pagastos – SIA “Ievedne”, Alūksnē un pārējos pagastos – SIA “Rūpe”, kuri konsultēs un izsniegs tehniskos nosacījumus pieslēguma izbūvei attiecīgajai dzīvojamajai mājai. Tāpat konsultācijas var saņemt arī Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļā (nodaļas vadītājs Ingus Berkulis, tālrunis 64381492, e-pasts ingus.berkulis@aluksne.lv).

Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, pretendentam pašvaldībā būs jāiesniedz iesniegums (paraugs būs pieejams saistošo noteikumu pielikumā), īpašuma piederību apliecinošs dokuments, dzīvokļu īpašnieku kopībai – dokuments, kas apliecina, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumu par pieslēguma izbūves nepieciešamību, noteiktas personas pilnvarojums ar līdzfinansējuma pieprasīšanu saistītu darbību veikšanai. Tāpat jāiesniedz Būvniecības likumā noteiktā dokumentācija, dokumenti, kas apliecina projektēšanas darbu apmaksu, sertificēta būvinženiera apstiprināta būvdarbu tāme, kā arī citi dokumenti. Sīkāka informācija par to gūstama iepriekš minētajos pašvaldības saistošajos noteikumos.

Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu pieņems Alūksnes novada dome.

 

Evita APLOKA,

Alūksnes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālruņi: 64381502; 26646749

www.aluksne.lv